41 ICm 2178/2012
Číslo jednací: 41 ICm 2178/2012-27 ( KSHK 41 INS 6885/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce JUDr. et Ing. Tomáše Matouška, insolvenčního správce dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem sídlem tamtéž, proti žalovanému Komerční bance, a.s., IČ 45317054, sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, zastoupenému JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ 170 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení takto:

I. Žaloba na určení pohledávky žalovaného ve výši 32 279,14 Kč, uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka Davida anonymizovano , r anonymizovano , se z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 17. 7. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 32 279,14 Kč přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení z titulu rozhodčího nálezu.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, když uvedl, že vydaný rozhodčí nález je exekučním titulem, resp. rozhodnutím, jímž je soud vázán. Nárok žalovaného na přiznání nákladů rozhodčího řízení i příslušenství pohledávky je důvodnou pohledávkou za dlužníkem. Soud z obsahu přihláškového spisu sp. zn. 41 INS 6885/2012-P-3 zjistil následující skutečnosti: Z přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčnho řízení dlužníka Davida anonymizovano se podává, že žalovaný přihlásil celkem pohledávku 48 671,39 Kč (nulu na jistině; dluh sestává ze smluvního úroku, úroku z prodlení a nákladů rozhodčího řízení) s odkazem na rozhodčí nález ze dne 3.8. 2010. Ze smlouvy o úvěru, uzavřené dne 16.1. 2008 mezi žalovaným, jako věřitelem, a dlužníkem Davidem Válou, se podává, že věřitel poskytl dlužníkovi úvěr 50 000 Kč splatný ve 47 měsíčních splátkách po 1 462 Kč. Z rozhodčího nálezu vydaného dne 3.8. 2010 rozhodcem JUDr. Janem Brožem se podává, že bylo dlužníkovi uloženo uhradit žalovanému jistinu 44 525,09 Kč spolu s úroky z prodlení a částkou 19 276,80 Kč nákladů řízení. Z protokolu z přezkumného jednání konaného dne 20.6. 2012 se podává, že pohledávka žalovaného, přihlášená ve výši 48 671,39 Kč jako vykonatelná a nezajištěná, byla zjištěna ve výši 16 392,25 Kč a popřena žalobcem ve zbývající části /tj. 32 279,14 Kč/ z důvodu neplatné rozhodčí doložky a rozporu výše úroku z prodlení se zákonem. Z důkazů shora popsaných a z toho, co účastníci uvedli má soud za zjištěno, že žalovaný jako věřitel v insolvenčním řízení dlužníka Davida anonymizovano přihlásil do řízení pohledávku ve výši 48 671,39 Kč doloženou úvěrovou smlouvou a rozhodčím nálezem. V úvěrové smlouvě chybí rozhodčí doložka, tato doložka či rozhodčí smlouva nebyla doložena k přihlášce pohledávky , nebyla předložena ani v nalézacím řízení. Podle § 173 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení(InsZ), přihláška pohledávky má pro oběh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.

Podle § 174 odst. 1 InsZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 176 přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis a jeho podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle § 198 odst. 2 InsZ může žalobce v žalobě na určení popřené pohledávky jako důvod jejího vzniku uplatnit jen skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Podle § 188 odst. 2 InsZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z citovaných ustanovení InsZ plyne, že podání přihlášky pohledávky u insolvenčního soudu má povahu uplatnění práva, zakládá účastenství věřitele v insolvenčním řízení. Obsahové náležitosti přihlášky pohledávky zákon upravuje obdobně jako u žaloby (§ 79 o.s.ř.) včetně postupu, jak odstranit její nedostatky (§ 43 o.s.ř.) a lze uzavřít, že důvody pro které soud omítne žalobu, se do jisté míry překrývají s těmi, pro něž se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Přihláška pohledávky musí obsahovat takové skutečnosti, jež pohledávku individualizují tak, aby nebyla zaměnitelná s pohledávkou jinou.

V projednávané věci uplatnil žalovaný v insolvenčním řízení pohledávku z úvěrové smlouvy, doloženou rozhodčím nálezem a úvěrovou smlouvou; omezil se na vyčíslení nedoplatku úroků a nákladů rozhodčího řízení.

Žalobce namítal neplatnost rozhodčího nálezu s odkazem na neplatnost sjednání rozhodčí doložky a rozpor ve sjednání výše úroků z prodlení (rozpor s kogentním ust. § 517 odst. 2 obč. zákoníku). Tyto skutečnosti však nemohl žalovaný přezkoumat, neboť obsaženy v přihlášce nebyly, a nelze proto najisto postavit, zda se žalobce žalobou domáhá určení pohledávky, kterou přihlásil.

Soud dospěl k závěru, že žalovaný přihlášku pohledávky přezkoumal, ač přezkoumatelná nebyla, namísto aby postupoval podle § 188 odst. 2 InsZ. Protože přihláška sporné pohledávky měla vady bránící jejímu přezkumu, bylo třeba žalobu pro předčasnost zamítnout (blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp.zn. 32 Cdo 1726/1998, jehož závěry dopadají i na insolvenční řízení).

Po právní moci rozhodnutí bude třeba v insolvenčním řízení přistoupit zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky a poté k novému přezkumu přihlášené pohledávky, pokud budou vady přihlášky odstraněny s tím, že nelze nadále vycházet z výsledků přezkumu pohledávky učiněného na základě nepřezkoumatelné přihlášky.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ, dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporech o pravost přihlášené pohledávky.

P o u č e n í : Proti rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 15. února 2013 JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jeřábková Jana