41 ICm 2146/2012
Číslo jednací: 41 ICm 2146/2012-27 ( KSHK 41 INS 5699/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce JUDr. Martina Pavliše, insolvenčního správce dlužníka Antonína anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hlinsku, Wilsonova 368, PSČ 539 01, proti žalovanému AGNA CZ s.r.o., IČ 27504972, sídlem v Pardubicích, Na Spravedlnosti 1533, PSČ 530 02, zastoupenému JUDr. Vladimírem Krčmou, advokátem sídlem v Hradci Králové, Střelecká 437, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto: I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku z titulu smluvní pokuty ve výši 575.213 Kč, vyplývající z notářského zápisu NZ 2108/2010, N 2075/2010, ze dne 1.12.2010, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 13. 7. 2011, soudu doručenou téhož dne, se žalobce domáhal určení neoprávněnosti vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši celkem 575.213,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka, kromě dalších pohledávek, z titulu smluvní pokuty. Uvedl, že se jednalo o zajišťovací závazek dlužníka k závazku ze smlouvy o půjčce ve výši 590.000,-Kč ze dne 1.12. 2010 splatné do 28.2. 2011, přičemž sjednaná výše smluvní pokuty byla 0,3% z dlužné částky denně. Žalobce namítá, že uplatněná smluvní pokuta činí při ročním prodlení 109,5% dlužné částky a shledává tak její rozpor s dobrými mravy (§ 39 obč. zák.) i se směrnicí č. 93/13/EHS (jejím čl. 1 písm. e/ přílohy), vylučující nepřiměřeně vysoké odškodné. Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby když uvedl, že sjednaná smluvní pokuta je platným závazkem, není v rozporu s dobrými mravy. Poukázal i na to, že konečná výše smluvní pokuty je závislá na délce doby prodlení. Soud z obsahu přihláškového spisu sp. zn. 41 INS 5699/2012-P-8 zjistil následující skutečnosti: Z přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení dlužníka Antonína anonymizovano se podává, že žalovaný přihlásil celkem pohledávku 1.281.105,-Kč (z toho na smluvní pokutě a zákonném úroku z prodlení částku 745.521,-Kč) jako vykonatelnou s odkazem na notářský zápis čj. NZ 2108/2010, N 2075/2010 ze dne 1.12. 2010, jenž byl k přihlášce doložen. Z podání žalovaného označeného jako částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky z 13.6. 2012 se podává, že omezil svou pohledávku na částku 1.152.349,-Kč, z čehož smluvní pokuta činí 575.213,-Kč. Z protokolu z přezkumného jednání konaného dne 13. 6. 2011 se podává, že pohledávka žalobce, přihlášená ve výši 575.213,-Kč jako vykonatelná a nezajištěná byla popřena žalovaným. Důvodem popření je výše smluvní pokuty, která je v rozporu s dobrými mravy (důvod uveden na kartě pohledávky). Ze smlouvy o půjčce uzavřené s odkazem na § 657 obč. zákoníku dne 1. 12. 2010 mezi žalovaným jako věřitelem na straně jedné a Ant. Vrdským jako dlužníkem na straně druhé se podává, že bylo dlužníkovi poskytnuto 590 tis. Kč s tím, že půjčenou částku vrátí do 28.2. 2011 převodem na určený bankovní účet, jinak bude povinen hradit smluvní pokutu 0,3% denně z dlužné jistiny. Z notářského zápisu čj. NZ 2108/2010, N 2075/2010 ze dne 1.12. 2010 sepsaného notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou se podává, že dlužník a žalobce uzavřeli dohodu o uznání závazku s doložkou vykonatelnosti tohoto zápisu. Předmětem uzavřené dohody byl závazek se svrchu cit. smlouvy o půjčce včetně závazku k úhradě smluvní pokuty. Výši výpočtu smluvní pokuty uplatněné přihláškou pohledávky žalobce při jednání dne 8.3. 2013 k dotazu soudu nezpochybnil. Další důkazní návrhy předkládané žalovaným soud zamítl, jelikož zjištěný skutkový stav je k právnímu posouzení dostatečný. Z důkazů shora popsaných a z toho, co účastníci uvedli má soud za zjištěno, že žalovaný jako věřitel v insolvenčním řízení dlužníka Antonína anonymizovano přihlásil do řízení vykonatelnou pohledávku ve výši 575.213,-Kč doloženou jako smlouvou o půjčce tak výpočtem smluvní pokuty. Při přezkumné jednání konaném dne 13.6. 2012 žalobce tuto pohledávku popřel co do výše. Žaloba na určení byla soudu doručena dne 13.7. 2012 Podle § 199 odst. 1 a 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), může ins. správce, jenž popřel vykonatelnou pohledávku, uplatnit určovací žalobou své popření u soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. V žalobě může uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Žalobce tomuto požadavku zákona dostál.

Soud má za to, že je tímto vymezen předmět sporu tak, že má být posouzena výše smluvní pokuty, již smlouva o půjčce stanovila na částku 0,3% denně z dlužné jistiny. Soud přitom vycházel z toho, že dlužník při podpisu smlouvy o půjčce dne 1.12. 2010 převzal půjčovanou částku 590 tis. Kč /čl. I./ a zavázal se k úhradě dluhu do 28. 2. 2011 /čl. II./. Smlouva o půjčce má náležitosti dle § 657 a n. občanského zákoníku. Závazek dlužníka byl zajištěn pouze ujednáním o smluvní pokutě v cit. výši /čl. II./ dle ust. § 544 odst. 2 obč. zákoníku. Účelem smluvní pokuty je donutit dlužníka pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění závazku. V určitých směrech pokuta plní i funkci paušalizované náhrady škody. Dlužník je povinen pokutu zaplatit bez ohledu na to, zda věřiteli vůbec škoda vznikla. Tuto funkci měla i smluvní pokuta v projednávaném případě, její výši nepokládá soud za nepřiměřenou a nepříčící se dobrým mravům (§ 39 obč. zákoníku).

Z těchto důvodů byla žaloba zamítnuta.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ, dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporech o pravost přihlášené pohledávky.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 8. března 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová