41 ICm 2100/2015
Číslo jednací: 41 ICm 2100/2015-21 (KSHK 41 INS 2589/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČO 679 48 242, sídlem v Praze 4. Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, proti žalovanému: Mgr. Emil Fischer, insolvenční správce dlužnice VV Pet, s. r. o., sídlem v Praze 4, Podolská 90/5, PSČ 147 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka VV PET s. r. o. pod sp. zn. KSHK 41 INS 2589/2015 je po právu co do výše 10.056.244,55 Kč s právem na uspokojení pouze z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25. 5. 2015 navrhl žalobce vydání rozhodnutí o určení oprávněnosti své pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 2589/2015 formou konkurzu na majetek dlužnice VV Pet, s. r. o. ve výši 10.056.242,55 Kč a popřené žalovaným při přezkumném jednání. V dalším svém podání ze dne 4. 10. 2016 uvedl žalobce, že souhlasí se stanoviskem žalovaného vyjádřeného podáním ze dne 14. 12. 2015, dle něhož bude přihlášená pohledávka ve výši 10.056.244,55 Kč uspokojena pouze z výtěžku předmětu zajištění. isir.justi ce.cz

Soud proto rozhodl rozsudkem pro uznání a to po souhlasném stanovisku žalovaného k podané žalobě (§ 153a o. s. ř.), odůvodnění rozsudku je proto pouze v omezeném rozsahu (§ 157 odst. 3 o. s. ř.).

Žádný z účastníků náhradu řízení nepožadoval, tomu odpovídá bod II. výroku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 11. listopadu 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková