41 ICm 209/2015
Číslo jednací: 41 ICm 209/2015-32 ( KSHK 41 INS 22280/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Marií Šrámkovou ve věci žalobce: Česká republika-Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 457 69 851, se sídlem Loretánské nám. 5, 110 00 Praha 1, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, proti žalovanému: Česká insolvenční v. o. s., IČ: 288 10 341, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenční správce úpadce ROSS holding a. s., IČ: 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, zast. Mgr. Zuzanou Zlatohlávkovou, advokátkou se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, o určení pravosti a výše pohledávky,

t a k t o:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že pohledávka žalobce uplatněná v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 22280/2013 na majetek úpadce ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, ve výši 1.031.501,00 Kč z důvodu nevrácení přeplatku ceny za dílo sjednané ve smlouvě o dílo uzavřené mezi žalobcem a tímto úpadcem dne 16. ledna 2013, ve znění jejího dodatku č. 1, je po právu jako pohledávka nevykonatelná, nezajištěná, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám advokáta žalovaného na náhradě nákladů řízení částku 10.200,00 Kč a to ve lhůtě do 14 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 16. ledna 2015 domáhal určení, že pohledávka žalobce uplatněná v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 22280/2013 na majetek úpadce ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, ve výši 1.031.501,00 Kč z důvodu nevrácení přeplatku ceny za dílo sjednané ve smlouvě o dílo uzavřené mezi žalobcem a tímto úpadcem dne 16. ledna 2013, ve znění jejího dodatku č. 1, je po právu jako pohledávka nevykonatelná, nezajištěná. Žalobce tvrdil, že na základě smlouvy o dílo, kterou spolu dne 16. ledna 2013 uzavřeli žalobce a úpadce (dále jen smlouva ), realizoval úpadce jako zhotovitel pro žalobce jako objednatele kompletní rekonstrukci budovy zastupitelského úřadu Paříž-Objekt KO, 18 rue Bonapart, Paris, a to až do odstoupení žalobce od smlouvy dopisem úpadci ze dne 13. září 2013 poté, kdy vůči úpadci bylo zahájeno insolvenční řízení a úpadce věřiteli oznámil, že na další pokračování stavby rezignuje. Smlouva byla v průběhu svého trvání modifikována dodatkem č. 1 ze dne 23. srpna 2013, kterým došlo ke změně rozsahu díla a termínů plnění a navýšení ceny za dílo.

Žalobce dále tvrdil, že za dobu trvání smlouvy zaplatil úpadci za realizaci díla celkem 7.931.999,32 Kč. Ke dni 20. září 2013 byl vyhotoven a účastníky-žalobcem, úpadcem a novým zhotovitelem-podepsán protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. V tomto protokolu bylo také potvrzeno, že žalobce zaplatil úpadci dohromady 7.931.999,32 Kč a úpadce, že odvedl práci za 5.255.700,30 Kč, tedy žalobci dluží částku 2.676.299,00 Kč, o kterou mu žalobce přeplatil. Tento rozdíl byl žalobci posléze vyplacen prostřednictvím sjednané bankovní záruky. Ve skutečnosti však, jak se teprve následně ukázalo podrobnější kontorlou, úpadce v rozporu s uvedeným protokolem neodvedl dílo ani v rozsahu kvantitativně odpovídajícím výši ceny 5.255.700,30 Kč, nýbrž v rozsahu nižším. Teprve následně bylo totiž zjištěno, že úpadcem vykázané práce nekorespondují zcela se skutečností, a že úpadce v rozporu s čl. VI. odst. 1 smlouvy účtoval věřiteli práce poněkud napřed , tedy nikoli až po jejich úplném dokončení. Ve skutečnosti tedy, jak vyčíslil technický dozor žalobce, Ing. Arch. J. Mysliveček, úpadce postupně žalobci vyúčtoval o celkem 1.031.501,00 Kč více, než úpadci plnil. V této částce je na straně úpadce založeno bezdůvodné obohacení (přičemž smlouva byla již ukončena), neboť úpadce provedl práce v rozsahu nižším (kvantitativní rozsahu prací, za které žalobce úpadci plnil, neodpovídá rozsahu prací skutečnému).

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Tvrdil že, z Protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla-inventura provedených prací ze dne 20. 9. 2013 je patrné, že rozsah provedených prací potvrdili do protokolu i tři odpovědní zástupci žalobce, a to včetně technického dozoru investora. Uvedený protokol za žalobce podepsal i Pavel Vydra, který byl za žalobce oprávněn jednat ve věcech technických a ve věcech realizace. Tento protokol rovněž podepsal Ing. Arch. Jan Mysliveček, který byl za žalobce oprávněn jednat jako technický dozor investora. Ke dni 20. 9. 2013 tedy žalobce odsouhlasil dlužníkovi, že skutečně bylo provedeno dílo v hodnotě 5.255.700,30 Kč. Žalovaný dále namítal neplatnost prohlášení Františka Fialy ze dne 18. 3. 2014, neboť v uvedený den již František Fiala nebyl oprávněn za dlužníka jednat, když dne 30. září 2013 mu zanikla funkce místopředsedy představenstva, když zároveň v téže době prodal všechny akcie dlužníka, kde byl akcionářem vlastnícím 50 % akcií dlužníka a ani nebyl v době podpisu zaměstnancem dlužníka. Žalovaný uvedl, že František Fiala 18. 3. 2014 nebyl oprávněn za dlužníka jednat a přitom u jeho podpisu je připojeno razítko dlužníka.

Mezi účastníky řízení nebylo sporu o tom, že na základě smlouvy o dílo, kterou spolu dne 16. ledna 2013 uzavřeli žalobce a úpadce (dále jen smlouva ), realizoval úpadce jako zhotovitel pro žalobce jako objednatele kompletní rekonstrukci budovy zastupitelského úřadu Paříž-Objekt KO, 18 rue Bonapart, Paris, a to až do odstoupení žalobce od smlouvy dopisem úpadci ze dne 13. září 2013 poté, kdy vůči úpadci bylo zahájeno insolvenční řízení a úpadce věřiteli oznámil, že na další pokračování stavby rezignuje. Smlouva byla v průběhu svého trvání modifikována dodatkem č. 1 ze dne 23. srpna 2013, kterým došlo ke změně rozsahu díla a termínů plnění a navýšení ceny za dílo.

Provedeným dokazováním byl zjištěn následující skutkový stav:

Žalobce zaplatil úpadci včetně zálohy za realizaci díla celkem částku 7.931.999,32 Kč bez DPH. Úpadce provedl dílo v hodnotě 5.255.700,30 Kč bez DPH. Rozdíl tj. částka 2.676.299,00 Kč bez DPH, byla žalobci posléze vyplacena prostřednictvím sjednané bankovní záruky, což bylo prokázáno Protokolem o předání a převzetí nedokončeného díla-inventura provedených prací ze dne 20. 9. 2013, podepsaným třemi odpovědnými zástupci žalobce, a to včetně technického dozoru investora. Rozsah prací tak byl jako věcně správný odsouhlasen i žalobcem, a to přímo pověřenými osobami zodpovědnými za kontrolu provádění díla dlužníkem. Za žalobce protokol podepsal Pavel Vydra, který byl dle smlouvy o dílo oprávněn jednat ve věcech technických a ve věcech realizace a dále za žalobce protokol podepsal Ing. Arch. Jan Mysliveček, který byl dle smlouvy o dílo oprávněn za žalobce jednat jako technický dozor investora.

Prohlášení Ing. Arch. Jana Myslivečka ze dne 18. 3. 2014 o tom, že úpadce neprovedl, popř. nedoložil uskutečnění díla v celkovém rozsahu 1.031.501 Kč, které mu žalobce uhradil, je v přímém rozporu s Protokolem o předání a převzetí nedokončeného díla-inventurou provedených prací ze dne 20. 9. 2013, která je však podepsána šesti oprávněnými osobami v dané věci jednat. Za žalobce ji podepsali 3 odpovědné osoby a mimo jiné právě i Ing. Arch. Jan Mysliveček. V tomto Protokolu je naopak potvrzeno, že úpadce provedl práce v rozsahu 5.255.700,30 Kč bez DPH. Samotným prohlášením ze dne 18. 3. 2014 nelze považovat za prokázané, že žalobce uhradil úpadci více, než byl rozsah provedeného díla.

Po právní stránce byla věc posouzena takto:

Dle ust. § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen o.z.), byla věc posouzena dle dosavadních právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění do 31. 12. 2013, (dále jen obč. zák.).

Dle ust. § 451 odst. 1 obč. zák., kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

Dle ust. § 451 odst. 2 obč. zák., bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Žalobce neprokázal tvrzení, že se úpadce na jeho úkor bezdůvodně obohatil, když neprokázal, že by rozsah díla provedeného úpadcem byl menší, než částka, kterou žalobce úpadci uhradil. Provedeným dokazováním naopak bylo nepochybně zjištěno a prokázáno, že úpadce provedl pro žalobce dílo v rozsahu 5.255.700,30 Kč bez DPH. Rozsah provedeného díla byl prokázán Protokolem o předání a převzetí nedokončeného díla-inventura provedených prací ke dni 20. 9. 2013.

Pro úplnost soud uvádí, že k prohlášení Františka Fialy ze dne 18. 3. 2014 nemohl přihlížet, neboť Františku Fialovi ke dni 30. 9. 2013 zanikla funkce místopředsedy představenstva, jak vyplývá z Obchodního rejstříku a nebyl ani zaměstnancem dlužníka. K listinnému důkazu čerpání rozpočtu po oddílech v období únor-květen 2013 a provedené práce nemohlo být rovněž přihlíženo, neboť tato listina nebyla datována a podepsána.

Žalobce neunesl břemeno dokazování, kterým by bylo prokázáno, že se úpadce bezdůvodně obohatil, a že mu vznikla povinnost bezdůvodné obohacení vydat. Žaloba byla proto zamítnuta.

Ve druhém výroku bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., na základě kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Náklady řízení ve věci úspěšného žalovaného tvoří:

-odměna advokáta ve výši 9.300 Kč podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), kdy z tarifní hodnoty 50.000 Kč činí jeden úkon právní služby částku 3.100 Kč (jedná se o tři úkony právní služby, tj. převzetí věci, písemné vyjádření ve věci, účast na jednání soudu dne 13. 1. 2016), -paušální náhrada ve výši 300 Kč náleží za každý úkon právní služby dle ust. § 13 odst. 3 AT tj. 900,00 Kč.

Úspěšnému žalovanému bylo na náhradě nákladů řízení přiznáno celkem 10.200 Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon nebo exekuci.

V Hradci Králové dne 5. října 2016

Mgr. Marie Šrámková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků