41 ICm 208/2015
Číslo jednací: 41 ICm 208/2015-25 (KSHK 41 INS 12430/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobkyně Mgr. et Ing. Petry Hýskové, jako insolvenční správkyně dlužníka Real Sever, s. r. o., sídlem v Praze 7 U Smaltovny 1375/25, PSČ 170 00, proti žalovanému RNK s. r. o., IČO 271 11 229, sídlem v Praze 7-Holešovice, U průhonu 466/22, PSČ 170 00, (dříve LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a. s.), o určení pohledávky v insolvenčním řízení,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka věřitele RNK, s. r. o., IČ: 271 11 229, sídlem Praha 7, U průhonu 466/22, ve výši 478.872,00 Kč přihlášená v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 12430/2014, není po právu.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni 600 Kč nákladů řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 16. 1. 2015 se žalobkyně domáhala určení důvodnosti popření vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 1.054.022 Kč přihlášené v insolvenčním řízení dlužníka Real Sever, s. r. o. a popřené při přezkumném jednání co do pravosti a pořadí. Ve svém zdůvodnění se žaloba opírá o tvrzení, že přihlášená pohledávka je ve výši 1.054.022 Kč přihlášena jako vykonatelná na základě notářského zápisu JUDr. Bohdana Hallady a zajištěná nemovitostmi dlužníka. Týž věřitel přihlásil na základě téhož právního titulu v insolvenčním isir.justi ce.cz

řízení obligačního dlužníka VF Trading, s. r. o. Dále žalobkyně zpochybnila vznik zajištění z důvodu neurčitosti zástavní smlouvy co do důvodu a rozsahu zajištění, podpis oprávněné osoby jednající jménem dlužníka na smlouvě a poukázala rovněž i na rozpor mezi obsahem zástavní smlouvy z 25. 10. 2012 a notářským zápisem.

Původní žalovaný navrhl žalobu zamítnout jednak s ohledem na to, že sporná pohledávka byla přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka VF Trading, s. r. o. Dále uvádí, že zástavní smlouvou dne 25. 10. 2012-kde byl dlužník v postavení zástavce, žalovaný pak zástavním věřitelem-byla zajištěna pohledávka žalovaného za společností VF Trading, s. r. o. ve výši 3.152.000 Kč dlužného nájemného dle smluv o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 10. 2004 a 31. 8. 2011, přičemž tvrdí, že tato smlouva není neplatná a byla vložena do katastru nemovitostí. Uvádí, že zajišťované pohledávky jsou v ní dostatečně konkrétně uvedeny. Rovněž tvrdí, že zástavní smlouva byla ze strany dlužníka podepsána oprávněnou osobou.

Usnesením ze dne 20. 10. 2016 vydaným pod č. j. KSHK 41 INS 12430/2014-P-7/22 celk. 2 bylo rozhodnuto o vstupu nynějšího žalovaného do insolvenčního řízení namísto původního věřitele LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a. s. Podáním ze dne 20. 10. 2016 se nově nastoupivší žalovaný omluvil z účasti na nařízeném ústním jednání a souhlasil s projednáním v nepřítomnosti, aniž se vyjádřil ve věci samé, požádal rovněž o rychlé rozhodnutí.

Soud při zjišťování skutkového stavu vycházel jednak z obsahu insolvenčního spisu vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 12430/2014 a z toho, co účastnicí v řízení uvedli.

Z pohledávky věřitele č. P-7 LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a. s. doručené soudu dne 4. 11. 2014 se podává, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 3.762.799 Kč, vykonatelnou ve výši 1.054.022 Kč s odkazem na notářský zápis č. NZ 210/2012, N 194/2012 z 13. 3. 2012, zajištěnou v celém rozsahu.

Ze seznamu přihlášených pohledávek sestavených žalobkyní se podává, že pohledávku zařadila jako zajištěnou a v části 1.054.022 Kč jako vykonatelnou a uvedla důvody popření celé pohledávky co do pravosti a pořadí.

Z protokolu z přezkumného jednání konaného dne 17. 12. 2014 se podává, že žalobkyně popřela v celém rozsahu přihlášenou pohledávku věřitele LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a. s. z důvodů uvedených v seznamu pohledávek.

Z usnesení č. j. KSHK 41 INS 12430/2014-P7-3/celk. 2 ze dne 10. 7. 2015 se podává, že soud odmítl pohledávku věřitele LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a. s. v celém rozsahu částky 3.762.799 Kč. K odvolání věřitele pak odvolací soud usnesením č. j. 1 VSPH 1638/2015-P7-11 ze dne 24. 3. 2016 toto rozhodnutí změnil tak, že potvrdil odmítnutí pohledávky co do výše 3.283.927 Kč a co do zbývajících 478.872 Kč rozhodnutí změnil tak, že v této výši se pohledávka neodmítá. Odvolací soud přitom dospěl k závěru, že pohledávka ve výši 478.872 Kč je pohledávkou nevykonatelnou, neboť dlužník není obligačním dlužníkem, nýbrž dlužníkem zástavním. Pohledávka 478.872 Kč je pohledávkou z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2004.

Ze obsahu zástavní smlouvy uzavřené 25. 10. 2012 mezi zástavním věřitelem LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a. s. na straně jedné a dlužníkem, jako zástavcem, na straně druhé se podává, že nemovitosti v majetku zástavce zajišťují pohledávky zástavního věřitele za dlužníkem VF Trading, s. r. o. z titulu dlužného nájemného na základě nájemních smluv uzavřených dne 1. 10. 2004 a 31. 8. 2011, předmět zástavy byl specifikován v čl. III. smlouvy jako dílčí pohledávka do výše 232.000 Kč, 330.000 Kč, 650.000 Kč, 350.000 Kč, 330.000 Kč, 340.000 Kč, 450.000 Kč a 470.000 Kč.

Z obsahu notářského zápisu sepsaného dne 13. 3. 2012 jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, Mgr. Františkem Novotným, notářským kandidátem, se podává, že věřitel LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a. s. (též jako pronajímatel a oprávněný), dlužník společnost VF Trading, s. r. o. (též jako nájemce a povinná osoba č. 1) a ručitel Ing. Tomáš Vejdělek (též osoba povinná č. 2) se dohodli o splácení dluhu ve výši 2.171.274 Kč vzešlého z nájemních smluv z 1. 10. 2004 a 31. 8. 2011 uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem, přičemž bylo svoleno k přímé vykonatelnosti notářského zápisu.

Ze shora uvedeného má soud za zjištěné, že žalovaný uplatnil v insolvenčním řízení přihlášku pohledávky ve výši celkem 3.762.799 Kč jako pohledávku zajištěnou a vykonatelnou ve výši 1.054.022 Kč. V řízení o odmítnutí této pohledávky bylo pravomocně rozhodnuto o odmítnutí části přihlášené pohledávky ve výši 3.283.927 Kč. Ve výši 478.872 Kč však nebyla prokázána odůvodněnost této pohledávky jakoukoliv nájemní smlouvou.

Při posouzení charakteru pohledávky vycházel soud z obsahu žalovaným předložených listin (zástavní smlouvy z 25. 10. 2012 a notářského zápisu z 13. 3. 2012) a shodně se shora cit. usnesením odvolacího soudu dospěl k závěru, že uplatněná pohledávka je pohledávkou nevykonatelnou (§ 166 věta druhá zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, dále jen IZ ), jelikož notářský zápis založil vykonatelnost pouze vůči společnosti VF Trading, s. r. o. (a ručiteli této pohledávky). Důvod nevykonatelné pohledávky je povinen prokázat věřitel, resp. žalovaný (§ 198 odst. 3 a contr. IZ), jenž tak neučinil v přihlášce pohledávky, když přihlášená nevykonatelná pohledávka z nájemní smlouvy z 1. 10. 2004 není předložením této smlouvy doložena a z obsahu zástavní smlouvy z 25. 10. 2012 zajištění takové pohledávky nevyplývá. Vzhledem k neúčasti žalovaného při ústním projednání věci nemohl ani být soudem poučen dle ust. § 118a odst. 1 o. s. ř.

Soud proto rozhodl o nedůvodnosti pohledávky věřitele.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když byla insolvenční správkyně ve sporu zcela úspěšná; uplatnila, avšak nedoložila dle § 151 odst. 3 své hotové výdaje (cestovné) ve výši 1.780,58 Kč (včetně DPH). Náleží jí náhrada ve výši 600 Kč za dva úkony po 300 Kč (§ 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb.).

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 21. října 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková