41 ICm 2074/2012
Číslo jednací: 41 ICm 2074/2012-18 ( KSHK 41 INS 7847/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Mgr. Ladislavy Kolínové, jako insolvenční správkyně dlužnice Ivy anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Pardubická 298, PSČ 500 04, zastoupené JUDr. Romanem Rožnovským, advokátem sídlem tamtéž, proti žalované Stavební spořitelně České spořitelny, a.s., IČ 60197609, sídlem v Praze 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 37 418,22 Kč v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. 41 INS 7847/2012.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci, k rukám jeho advokáta JUDr. Romana Rožnovského, náhradu nákladů řízení ve výši 12 360,--Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 3. 7. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 37 418,22 Kč přihlášené do insolvenčního řízení a popřené při přezkumné jednání.

Soud usnesením ze dne 22. 8. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.).

Shora citované usnesení bylo doručeno dne 4.9. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný dodnes jakékoliv vyjádření ve věci soudu nepředložil.

Předmětem řízení bylo určení popřené vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 37 418,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužnice Ivy anonymizovano a již žalobce popřel při přezkumné jednání.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce, mající nárok na náklady odměny advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb. § 9 / v platném znění/ tj. 10 000,--Kč, 1x 300,--Kč paušálních výdajů plus 20% DPH, tj. celkem 12 360,--Kč.

Poučení Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa