41 ICm 2061/2013
Číslo jednací: 41 ICm 2061/2013-32 ( KSHK 41 INS 4619/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Marka Holoubka, bytem v Nové Vsi u Chotěboře 146, PSČ 582 73, proti žalovanému JUDr. Martinu Pavlilšovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka Marka Holoubka, bytem v Nové Vsi u Chotěboře 146, sídlo správce v Hlinsku, Wilsonova 368, PSČ 539 01, zastoupenému Mgr. Josefem Žďárským, advokátem sídlem v Praze 1, Panská 6, PSČ 110 00, o náhradu škody ve výši 52.426,-Kč takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá po žalovaném náhrady škody ve výši 52.426,- Kč, se v celém rozsahu zamítá.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému náklady soudního řízení ve výši Kč 19.239,-k rukám jeho advokáta Mgr. Josef Žďárského do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10. 6. 2013 se žalobce domáhal přiznání náhrady škody ve výši 52.426,-Kč. Uvedl, že žalovaný jako insolvenční správce uznal pohledávky věřitelů Profi Credit Czech, a.s., Euro Benefit, a.s. a Smart Capital, a.s. Tito věřitelé v přihláškách pohledávek žádali uznání smluvních pokut, avšak ujednání ve smlouvách jsou v rozporu s § 56 odst. 1 obč. zákoníku a rovněž jsou v rozporu s dobrými mravy vzhledem k výši částek smluvních pokut a odměn převyšují částku, jíž žalobce obdržel. Žalobce dále uvedl, že on sám-na rozdíl od žalovaného-nemá dostatečné právnické vzdělání, aby mohl posoudit oprávněnost smluvních pokut, odkazuje rovněž na publikovanou judikaturu ve věcech smluvních pokut a podotýká, že žalovaný neposupoval s řádnou péčí. Žalovaný navrhoval žalobu zamítnout. Namítal jednak to, že žalobce jako dlužník v insolvenčním řízení sám pohledávky přihlášené shora jmenovanými věřiteli na smluvních pokutách uznal, jednak uvedl, že posouzení ujednání o smluvních pokutách je vždy individuální a navíc se názory soudů na oprávněnost smluvních pokut vyvíjely. Uznání či popření přihlášené pohledávky je pak vždy vyjádření právního názoru ins. správce. Žalovaný pak neshledal v žalobě tvrzení o vzniku škody žalobci, natož jejího prokázání, neshledal ani příčinnou souvislost mezi škodou a skutečností, s níž je vznik škody spojen. Ke zjištění skutkového stavu provedl soud níže citované důkazy a vycházel i z přednesů účastníků, s přihlédnutím k tomu, že žalobce výslovně konkretizoval pochybení žalovaného v tom, že uznal pohledávky smluvních pokut při přezkumném jednání a další pochybení v činnosti žalovaného neshledal. Ze seznamu přihlášených pohledávek zpracovaných žalovaným v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSHK 41 INS 4619/2010se podává, že věřitelé shora označení-a další věřitelé-podali do ins. řízení přihlášky pohledávek, jejichž seznam žalovaný sestavil, uvedl kterou pohledávku popřel, identifikaci každého věřitele, důvod vzniku pohledávky, výši a pořadí pohledávek a to zda jsou či nejsou vykonatelné. Z přihlášky pohledávky věřitele Euro Benefit, a.s. se podává, že byla přihlášena ve výši celkem 25.904,80 Kč z titulu nesplaceného úvěru a uznána žalobcem i žalovaným. Z přihlášky pohledávky věřitele Smart Capital, a.s. se podává, že byla přihlášena ve výši celkem 11.254,-Kč z titulu nesplaceného úvěru a uznána žalobcem i žalovaným. Z přihlášky pohledávky věřitele Profi Credit Czech a.s.. se podává, že byla přihlášena ve výši celkem 43.343,-Kč /pohledávka č. 1/ a 31.936,-Kč /pohledávka č. 2/, obě z titulu nesplaceného úvěru a uznána žalobcem i žalovaným. Z protokolu z přezkumného jednání z 21. 7. 2010 se podává, že shora označené pohledávky byly při jednání-za přítomnosti žalobce-zjištěny. Ze shora uvedeného má soud za prokázáno, že v průběhu insolvenčního řízení přihlásili do řízení své pohledávky též shora označení věřitelé, žalovaný sestavil seznam přihlášených pohledávek s uvedením toho, které z nich popírá, přihlášené věřitele řádně identifikoval, uvedl důvod vzniku pohledávek a to, zda jsou vykonatelné a zda pohledávky uznává. Při přezkumné jednání pak proběhlo podle seznamu přihlášených pohledávek. Z popisu skutkového stavu pak soud má zato, že správce, zde žalovaný, splnil své povinnosti dané v ust. § 188 a 189 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ) Své právní hodnocení přihlášených pohledávek žalovaný vyjádřil v uznání (popření v jednom případě jiného věřitele) přihlášených pohledávek a pokud měl žalobce právní názor odlišný, dává mu zákon v ust. § 410 IZ možnost popřít pohledávku s důsledky shodnými jako má popření správce. Tato možnost nebyla žalobcem využita. Vyjádření právního názoru v průběhu přezkoumávání pohledávek samo o sobě nelze pokládat za porušení povinností správce v průběhu ins. řízení-a jiné porušení povinností neshledal k výslovnému dotazu soudu žalobce a ani soud. Tento závěr sám by postačoval k zamítnutí žaloby, jelikož porušení právní povinnosti je jedním z nezbytných prvků odpovědnosti škůdce vedoucí k náhradě škody ve smyslu ust. § 420 odst. 1 občanského zákoníku; a toto zjištěno nebylo. Pro úplnost nutno dodat, že se v žalobě neuvádí jaká škoda žalobci vznikla za situace jednak dosud neskončeného ins. řízení. Žalobou se domáhá rozdělení sporné částky věřitelům v průběhu řízení jako mimořádného příjmu majetkové podstaty. Z toho se nepodává vznik škody na straně žalobce, tj. jeho újmy vyjádřitelné v penězích. Chybí i tento prvek odpovědnosti žalobce za škodu ve smyslu ust. § 420 obč. zákoníku. Soud z těchto důvodů žalobu zamítl. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., jelikož byl žalovaný ve sporu zcela úspěšný. Žalovaný byl zastoupen advokátem, jenž uplatnil odměnu advokáta a cestovní náhrady. Dle advokátního tarifu, § 7 bod 5. vyhl.č. 177/1996 Sb. v platném znění, náleží odměna za 1 úkon 3.180,-Kč x 4 = 12.720,-Kč plus 4x 300,-Kč paušální náhrady 1.200,-Kč, v součtu pak 13.920,-Kč, plus jízdné os. automobilem k jednání 25.10. 2013 v částce 1.380,-Kč a náhrada za ztrátu času 6x100,-Kč, v součtu 1.980,-Kč. K celkovému součtu pak nutno přičíst 21% DPH Kč 3.339,-. Celkem tedy 19.239,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 25. října 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová