41 ICm 1950/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1950/2011-47 ( KSHK 41 INS 708/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Linde Gas a.s., IČ 00011754, sídlem v Praze 9, U Technoplynu 1324, zastoupeného JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem sídlem v Praze 4, Na zámecké 7, 140 00 proti žalovanému IREKON, v.o.s., jako insolvenčnímu správci úpadce Stavebniny BAKO s.r.o., IČ 25943731, sídlem v Turnově, Palackého 211, PSČ 511 01, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce ve výši 79.421,80 Kč a ve výši 719.777,38 Kč, uplatněné v insolvenčním řízení, vedeném pod sp.zn. 41 INS 708/2011, jsou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 6. 9. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti pohledávky ve výši 78 514,--Kč a 43 659,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení a popřené žalovaným při přezkumné jednání.

Soud usnesením ze dne 18. 8. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.).

Shora citované usnesení bylo doručeno dne 4.9. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný dodnes jakékoliv vyjádření ve věci soudu nepředložil.

Předmětem řízení bylo určení popřené pohledávky žalobce, kterou uplatnil ve výši 79 421,80 Kč a 719 777,38 Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Stavebniny BAKO s.r.o. a jež žalovaný popřel při přezkumné jednání.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, dle něhož nemá vůči správci v řízení o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky nikdo z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa