41 ICm 1711/2012
Číslo jednací: 41 ICm 1711/2012-12 ( KSHK 41 INS 5956/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Ing. Bc. Bohumila Ježka, insolvenčního správce dlužníka Štefana Medzibrického, sídlem v Holicích v Čechách, Komenského 220, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem sídlem v České Třebové, Čechova 396, PSČ 560 02, proti žalovanému WLG Invest, a.s., IČ 26289236, sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, PSČ 760 40, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání t a k t o: I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného, přihlášená ve výši 17.373,--Kč a popřená správcem co do pravosti z důvodu promlčení, není po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit částku 11.520,--Kč náhrady nákladů řízení do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Martina Červinky.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 1.000,--Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku, č.ú. 3703-6828511/0710, KS 1148, VS 4142171112.

O d ů v o d n ě n í: Žalobou ze dne 13. 6. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření pohledávky ve výši 17 373 Kč přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení.

Soud usnesením ze dne 22. 8. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.).

Shora citované usnesení bylo doručeno dne 3.9. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný dodnes jakékoliv vyjádření ve věci soudu nepředložil.

Předmětem řízení bylo určení vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 17 373,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Štefana Medzibrického a již žalobce popřel při přezkumné jednání z důvodu promlčení

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobci byly přiznány náklady odměny advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 9 000,--Kč, 2x 300,--Kč paušálních výdajů plus 20% DPH, celkem 11 520,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 9. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa