41 ICm 1700/2014
Číslo jednací: 41 ICm 1700/2014-18 ( KSHK 41 INS 32329/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., jako insolvenčního správce dlužnice Květy anonymizovano , anonymizovano 4, sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, sídlem tamtéž, proti žalovanému Serraghis Loan Management Ltd, sídlem Afentrikas 4, Afentrika Court, Off.2, 6018 Larnaca, Kypr, zastoupenému Karolinou Hrabětovou,APS CZ& SK Servis s.r.o., sídlem v Praze 1, Celetná 988/39, PSČ 110 00 o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužnicí Květou anonymizovano pohledávku ve výši 82.809,51,-Kč uplatněnou pod pořadovým číslem P-6 v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSHK 41 INS 32329/2013. II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužnicí Květou anonymizovano pohledávku ve výši 15.440,-Kč uplatněnou pod pořadovým číslem P-6 v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSHK 41 INS 32329/2013. III. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužnicí Květou anonymizovano pohledávku ve výši 5.460,-Kč uplatněnou pod pořadovým číslem P-6 v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSHK 41 INS 32329/2013. IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci za náhradu nákladů řízení ve výši 8.228,-Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Milana Nováka do tří dnů od právní moci rozsudku. V. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 5.000,-Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í: Žalobou doručenou soudu dne 30. 4. 2014 se žalobce domáhal určení, že pohledávky shora uvedené uplatněné žalovaným v insolvenčním řízení dlužnice Květy anonymizovano nejsou po právu. Soud usnesením ze dne 17. 7. 2014 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby žalovaný v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.). Shora citované usnesení bylo doručeno dne 21.7. 2014 zástupci žalovaného. Ve svém vyjádření k žalobě ze dne 22.7. 2014 uznal důvodnost žaloby, avšak zpochybnil právo žalobce na přiznání nákladů právního zastoupení, jelikož má za to, že žaloba byla podána účelově pouze za účelem přiznání nákladů právního zastoupení. Opírá se přitom o to, že žalobce jako insolvenční správce, byl oprávněn posoudit, zda je přihlášená pohledávka skutečně pohledávkou vykonatelnou a svým posouzením si takto založil právo k podání incidenční žaloby. Rovněž upozornil na osobní propojení mezi advokátem žalobce a žalobcem samým. Předmětem řízení bylo určení oprávněnosti pohledávky žalovaného ve výši 82 809,51 Kč + 15 440 Kč dle rozhodčího nálezu JUDr. Adama Daňka a dále 5 460 Kč pohledávky nákladů exekučního řízení vedeného JUDr. Petrem Kociánem ve výši 5 460 Kč. Tyto pohledávky přihlásil žalovaný jako pohledávky vykonatelné ve shora cit. insolvenčním řízení. Jelikož žalovaný v průběhu řízení uznal oprávněnost žaloby, soud rozhodl rozsudkem pro uznání a odůvodnění rozhodnutí je ve zkrácené formě (§ 153a odst. 1 a § 157 odst. 3 o.s.ř.) O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 163 Ins. zákona a § 142 odst. 1 o.s.ř., když byl žalobce ve sporu úspěšný a vznikly mu náklady řízení spočívající v odměně advokáta dle § 7, bod 5. a § 9 odst. 4 písm. c/ vyhlášky č. 177/96 Sb., advokátní tarif, v platném znění, ve výši 3 100 Kč za jeden úkon právní služby. Za dva úkony tedy 6 200 Kč spolu s 2x 300 Kč paušálních výdajů plus 1 428 Kč 21% DPH, celkem 8 228 Kč. Tomu odpovídá bod IV. výroku rozsudku. Soud se s námitkami žalovaného stran účelovosti žaloby neztotožnil. Účelovost dle názoru soudu nelze dovodit z práva (resp. povinnosti) insolvenčního správce posoudit přihlášenou pohledávku. Lze v insolvenčním řízení pohledávku přihlášenou jako vykonatelnou-a doloženou příslušnými tituly-posoudit jako nevykonatelnou (§§ 188, 189 IZ). Vykonatelnost přihlašované pohledávky patří k obsahovým náležitostem přihlášky (§ 174 IZ). Tím, že v daném případě věřitel přihlásil přihlášku jako vykonatelnou a ins. správce ji takto v seznamu přihlášených pohledávek označil, nelze dovodit účelovost jeho jednání ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a nepřiznat mu náklady řízení incidenčním sporu. Pokud jde o sobu zástupce žalobce, jedná se o advokáta, jemuž byla řádně udělena procesní plná moc žalobcem-právnickou osobou. Bez ohledu na další mu vzniká právo na odměnu dle § 149 odst. 1 o.s.ř. Ve sporu o pravost pohledávky v insolvenčním řízení je žalobce, insolvenční správce, osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl.

Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud tímto usnesením (§ 166 odst. 2 o.s.ř.) uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč dle pol. 13/1. písm. b/ Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému. Tomu odpovídá bod V. rozsudku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. v Hradci Králové dne 22. srpna 2014 JUDr. Pavel Voseček, v.r.

Za správnost vyhotovení: Veronika Hrdličková