41 ICm 1697/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1697/2011-94 ( KSHK 41 INS 626/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Ing. Davida Jánošíka, insolvenčního správce dlužníka H A C A R a.s., IČ 46504672, sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Jiřím Komárkem, advokátem sídlem tamtéž, proti žalovanému TOFIS stavebniny s.r.o., IČ 26084848, sídlem v Husinci, Chelčického 129, PSČ 384 21, o neúčinnosti právního úkonu takto:

I. Vrácení peněžní půjčky, sjednané dne 12.10.2010, k němuž došlo dne 4.2.2011 předáním částky 200.000,-Kč žalovanému, je vůči žalobci neúčinným právním úkonem.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 12.342,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho advokáta JUDr. Jiřího Komárka.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 27. 6. 2011 se žalobce domáhal vyslovení neúčinnosti vrácení peněžní půjčky sjednané dne 12.10. 2010, k němuž došlo dne 4.2. 2011 předáním částky 200 tis. Kč žalovanému, resp. jeho zmocněnci Ing. Jiřímu Broulíkovi. Neúčinnost žalobce dovodil ze smyslu ust. § 111 a 235 odst. 1,2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ). Dále uvedl, že smlouvu o půjčce na 200.000,-Kč dne 12.10. 2010 uzavřel Ing. Jiří Broulík /předseda představenstva dlužníka/ jako věřitel s dlužníkem; posléze dne 8.11. 2010 postoupil svou pohledávku žalovanému a jako jeho zmocněnec pak dne 4.2. 2011 převzal z pokladny dlužníka půjčenou částku v hotovosti ke splnění závazku ze smlouvy o půjčce. Jelikož v této době již bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka /řízení zahájeno dne 17.1. 2011 a dne 14.2. 2011 byl prohlášen konkurs/ a dlužník disponoval prostředky pouze v řádu statisíců korun, je nutno posoudit vrácení předmětné částky za nikoliv zanedbatelné zmenšení majetku dlužníka. Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že půjčka byla poskytnuta za účelem odvracení škody na majetku firmy H A C A R a.s., jenž byl následně sepsán do konkursní podstaty dlužníka. Žalovaný potvrdil zmocnění k převzetí částky půjčky udělené Ing. Broulíkovi. Z výdajového pokladního dokladu z 4.2. 2011 vystaveného dlužníkem se podává, že Ing. Broulík přijal hotovost 200.000,-Kč. Z obsahu dopisu Ing. Broulíka žalobci dne 20.5. 2011 se podává, že odesílatel půjčil částku 200.000,-Kč dlužníkovi dne 12.10. 2010 a tuto částku dne 4.2. 2011 z pokladny dlužníka převzal, když ji předtím postoupil žalovanému, jenž jej k převzetí částky zmocnil. Z oznámení z 8.11. 2010 se podává, že věřitel částky 200.000,-Kč oznámil s odkazem na ust. § 526 obč. zákoníku dlužníkovi postoupení pohledávky ze smlouvy o půjčce. Z obsahu plné moci udělené dne 12.1. 2011 se podává, že žalovaný zmocnil ing. Broulíka k převzetí peněžní částky poskytnutí ke splnění dluhu od dlužníka. Z výpovědi Ing. Jaroslava Fiedlera, generálního ředitele dlužníka, se podává, že částka 200 tis. Kč byla na podzim roku 2010 a v následující době významná, účty dlužníka vedené u bank ČSOB a.s. a KB a.s. byly blokovány. Svědek rovněž potvrdil uzavření smlouvy o půjčce s ing. Broulíkem. Z výpovědi Ing. Jiřího Broulíka, předsedy představenstva dlužníka, se podává, že finanční situace dlužníka nebyla dobrá, když vůči některým subjektům byly zastaveny platby. Jeho půjčka umožnila alespoň základní provozní funkci dlužníka. Ze soupisu pokladen a bankovních účtů zpracovaného žalobcem dne 4.3. 2013 se podává, že konečný stav provozní hotovosti k 31.12. 2010 byl na pokladně v provozovny dlužníka v Hradci Králové 532.858,-Kč a v Hořicích 57.488,-Kč, ke dni 14.2. 2011 pak 106.961,-Kč, resp. 45.918,-Kč. Z výpisů z bankovních účtů dlužníka vedeného u KB a.s. se podává, že ke dni 17.1. 2011 činil zůstatek na účtu 222.179,37 Kč. Z výpisů z bankovních účtů dlužníka vedeného u ČSOB a.s. se podává, že ke dni 28.2. 2011 činil zůstatek na účtu 277.880,58 Kč. Z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. 41 INS 626/2011 se podává, že ins. řízení na majetek dlužníka bylo zahájeno dne 17.1. 2011 a rozhodnutím ze dne 14.2. 2011 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs. Z důkazů shora popsaných a z toho, co účastníci uvedli má soud za zjištěno, že dlužník si půjčil smlouvou z 12.10. 2010 od Ing. Broulíka 200 tis. Kč, ten svou pohledávku postoupil následně žalovanému. Dlužník dne 4.2. 2011 vrátil žalovanému částku 200 tis. Kč, jako splátku půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce dne 12.10. 2010 a to přestože dne 17.1. 2011 bylo zahájeno vůči dlužníkovi insolvenční řízení. Soud dospěl k závěru, že na platně uzavřenou smlouvu o půjčce částky 200.000,-Kč plnil dlužník po zahájení insolvenčního řízení žalovanému a učinil tak v rozporu s ust. § 111 IZ, jelikož poskytnutých 200.000,-Kč vedlo k nikoliv zanedbatelnému zmenšení majetku dlužníka. V daném případě nešlo o splnění závazku za podmínek stanovených IZ, ani k plnění nezbytnému v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, zákonné vyživovací povinnosti ani plnění procesní sankce. Jedná se tedy o neúčinný úkon dle § 111 odst. 3 IZ.

Soud má rovněž za to, že plněním závazku po zahájení ins. řízení dlužník zkrátil možnost uspokojení věřitelů, resp. zvýhodnil žalovaného na úkor jiných (§ 235 IZ), když měl žalobce uplatnil svou pohledávku za dlužníkem přihláškou (§ 173 IZ). Splacení pohledávky z půjčky je tedy rovněž zvýhodňujícím právním úkonem dle ust. § 241 IZ.

Soud proto z důvodu svrchu uvedených podané žalobě vyhověl.

Žalobci náleží dle § 142 odst. 1 o.s.ř. náhrada nákladů řízení, jelikož byl ve věci zcela úspěšný. Jelikož byl zastoupen advokátem náleží odměna advokáta dle § 8 vyhl.č. 484/2000 Sb., ve znění platném do 1.1. 2013, tj. 9.000,-Kč plus 4x 300,-Kč paušálních výdajů, tj. 10.200,-Kč a 21% DPH, tj. 2.142,-Kč, celkem tedy 12.342,-Kč.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 15. března 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová