41 ICm 169/2014
Číslo jednací: 41 ICm 169/2014-15 ( KSHK 41 INS 22667/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové-Březhradě, Grégrovo náměstí 10/15, PSČ 503 32, zastoupeného Mgr. Petrem Švadlenou, sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, proti žalovanému Mgr. Barboře Novákové, jako insolvenčnímu správci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Bohuslava Martinů 1038, PSČ 500 02 o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná ve výši 257.108,-Kč v insolvenčním řízení dlužníka Petra anonymizovano vedeném pod sp.zn. KSHK 41 INS 22667/2013 je po právu jako pohledávka podmíněná a nezajištěná. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou doručenou soudu dne 27. 12. 2013 se žalobce domáhal určení, že pohledávky shora uvedená uplatněná žalobcem v insolvenčním řízení dlužníka Petra anonymizovano je po právu. Soud usnesením ze dne 24. 3. 2014 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby žalovaný v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.).

Shora citované usnesení bylo doručeno dne 7.4. 2014 žalovanému. Ve svém vyjádření k žalobě ze dne 7.5. 2014 uznal důvodnost žaloby. Předmětem řízení bylo určení oprávněnosti pohledávky žalobce ve výši 257 108 Kč jako podmíněné a nezajištěné, popřené žalovaným při přezkumném jednání. Jelikož žalovaný v průběhu řízení uznal oprávněnost žaloby, soud rozhodl rozsudkem pro uznání a odůvodnění rozhodnutí je ve zkrácené formě (§ 153a odst. 1 a § 157 odst. 3 o.s.ř.) O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 Ins. zákona, dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek. Tomu odpovídá bod II. výroku rozsudku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. v Hradci Králové dne 22. srpna 2014 JUDr. Pavel Voseček, v.r.

Za správnost vyhotovení: Veronika Hrdličková