41 ICm 1648/2015
Číslo jednací: 41 ICm 1648/2015-38 ( KSHK 41 INS 1545/2015 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Věry Srpkové, r. č. 485410/059, bytem Lhota pod Libčany 60, PSČ 503 27, zastoupené JUDr. Vladimírem Špačkem, advokátem sídlem v Náchodě, Tyršova 64, PSČ 547 01, proti žalovanému Ing. Richardu anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové, Sedláčkova 1621, PSČ 500 02, zastoupenému JUDr. Marcelem Marčišinem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 1013/27, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení t a k t o:

I. Žaloba, ve které se žalobce domáhá určení, že žalovaný nemá za žalobcem pohledávku vykonatelnou ve výši 7.383.000 Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 1545/2015 přihláškou datovanou 3. 2. 2015, neboť v tomto rozsahu neexistuje, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 6.800 Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Marcela Marčišina do tří dnů od právní moci rozsudku. isir.justi ce.cz

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 23.4. 2015 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 7 383 000 Kč přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSHK 41 INS 1545/2015 na majetek žalobce. Žalobou ze dne 20.4. 2015 podanou INSOLVENCY v.o.s., insolvenčním správcem v tomto řízení, se domáhal i tento žalobce určení, že předmětná pohledávka v rozsahu Kč 1 961 884 neexistuje, neboť v takovém rozsahu zanikla. Usnesením ze dne 17.8. 2015 čj.-6 soud obě žaloby spojil ke společnému řízení. Poté co žalovaný vzal přihlášku své pohledávky v částce 1 961 884 Kč zpět a usnesením čj. KSHK 41 INS 1545/2015-P1-3/celk.2 bylo vzato zpětvzetí pohledávky na vědomí, vzal insolvenční správce žalobu zpět. Soud řízení ohledně tohoto žalobce usnesením čj.-29 z 19.7. 2016 zastavil. Řízení dále pokračovalo pouze se žalobcem Věrou Srpkovou. Její žaloba je zdůvodňována tím, že napadá platnost smlouvy o přistoupení k dluhu i zástavní smlouvu z důvodu neporozumění těmto smlouvám a odkazuje na tvrzení žalovaného, že žalobce nebude nic platit ani se nebude stěhovat. Jednání žalovaného pokládá za podvodné.

Žalovaný uvedl, že uplatněná pohledávka se opírá o exekutorský zápis, jenž zakládá vykonatelnost pohledávky a předmětem řízení není otázka zajištění závazku žalovaného.

Soud vycházel z toho, co oba účastníci uvedli ve svých podáních, z obsahu insolvenčního spisu sp.zn. KSHK 41 INS 1545/2015 a přihlédl k níže popsaným důkazům provedeným při ústním jednání.

Usnesením ze dne 29.1. 2015 vydaným pod čj. KSHK 41 INS 1545/2015-A-6/celk.3 zjistil insolvenční soud úpadek žalobce a povolil řešení úpadku oddlužením, současně vyzval věřitele k přihlášení pohledávek v 30 denní lhůtě.

Z přihlášky žalovaného, soudu doručené dne 3.2. 2015 a evidované jako P1, se podává, že přihlásil pohledávku ve výši 7 383 000 Kč jako vykonatelnou a zajištěnou s odkazem na Usnesení Okresního soudu z 30.11. 2009 čj. 18Nc 10142/2009-15 s nařízením exekuce podle vykonatelného exekutorského zápisu vydaného dne 2.11. 2009 k uspokojení pohledávky čj. EZ 21/09. Vykonatelnost pohledávky je zdůvodněna Exekučním zápisem čj. EZ 21/09 a Exekučním příkazem čj. 129 EX 4064/09-5.

Z protokolu z přezkumného jednání z 25.3. 2015 (čj. KSHK 41 INS 1545/2015-B-7/celk.8) se podává, že pohledávka žalovaného přihlášená ve výši 7 383 000 Kč jako zajištěná a vykonatelná byla žalobcem /dlužníkem/ zcela co do výše popřena. Důvody popření žalobce uvedl: čestné prohlášení ze dne 4.11. 2009. Insolvenční správce pohledávku žalovaného uznal co do výše 5 421 116 Kč a popřel co do výše 1 961 884 Kč z důvodu částečné úhrady pohledávky.

Z podání žalovaného z 24.9. 2015 se podává, že žalovaný bere zpět část pohledávky ve výši 1 961 884 Kč.

Z usnesení vydaného insolvenčním soudem dne 12.11. 2015 pod čj. KSHK 41 INS 1545/2015-P1-3/celk.2 se podává, že soud zpětvzetí přihlášky pohledávky žalovaného ve výši 1 961 884 Kč vzal na vědomí.

Z listiny označené jako Čestné prohlášení a datované 4.11. 2009 se podává, že žalovaný prohlásil, že k dražbě movitých a movitých věcí žalobce za účelem vykrytí pohledávek Rudolfa Švadlenky nedojde.

Ze spisu sp.zn. 18Nc 10142/2009 se z obsahu exekutorského zápisu čj. EZ 21/09 sepsaného dne 2.11. 2009 Mgr. Jaroslavem Daňkem, exekutorským koncipientem, pověřeným Mgr. Petrem Jarošem, soudním exekutorem, podává, že žalobce z titulu přistoupení k závazku dlužníka Rudolfa Švadlenky splní dluh ve výši 7 383 000 Kč vůči žalovanému jako osobě oprávněné do 5.11. 2009, žalobce přitom svolil k vykonatelnosti tohoto zápisu. Z obsahu dohody o přistoupení k závazku sepsané dne 1.11. 2009 žalovaným jako věřitelem na straně jedné a žalobcem jako přistupitelem na straně druhé, se podává, že závazek k úhradě pohledávky věřitele ve výši 7 383 000 Kč za dlužníkem Rudolfem Švadlenkou splní žalobce.

Z lékařské zprávy vyhotovené dne 20.9. 2016 Městskou nemocnicí Hořice se podává, že od poloviny roku 2009 byl žalobce léčen opioidy, které významně ovlivňovaly jeho psychiku.

Soud má za skutkový stav pro právní posouzení a rozhodnutí za dostatečně zjištěný, a proto další navrhované důkazy neprovedl.

V projednávané věci byla ve shora označeném insolvenčním řízení vedeném na majetek žalobce včas přihlášena pohledávka žalovaného P-1 ve výši 7 383 00 Kč jako vykonatelná a zajištěná s odkazem na exekutorský zápis. Jedná se o exekutorský zápis čj. EZ 21/09 sepsaný dne 2.11. 2009 a zavazující žalobce ke splnění dluhu ve výši 7 383 000 Kč žalovanému z titulu přistoupení k závazku dlužníka Rudolfa Švadlenky dle dohody o přistoupení k závazku z 1.11. 2009 Při přezkumném jednání žalobce pohledávku popřel co do výše v celém rozsahu s tím, že odkázal na čestné prohlášení žalovaného ze dne 4.11. 2009.

Podle ust. § 410 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona (dále též IZ ) IZ může dlužník jako důvod popření pravosti či výše pohledávky uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. Dlužník-žalobce v tomto případě-při popření pohledávky uvedl důvod popření, jenž není zákonným důvodem popření dle shora cit. ustanovení IZ, když z obsahu Čestného prohlášení neplyne zánik předmětné pohledávky ani v něm není uveden důvod zastavení exekuce ve smyslu ust. § 268 o.s.ř. Soud má naopak za to, že exekutorský zápis čj. EZ 21/09 je sepsán v souladu s exekučním řádem. Promlčení pohledávky nebylo namítáno a jiný důvod jako např. zdravotní stav dlužníka /dodatečně/ uvést nelze (viz též § 199 odst. 3 IZ). Pořadí pohledávky nebylo při přezkumném jednání namítáno a nebylo ani předmětem žaloby.

Z těchto důvodů soud podanou žalobu zamítl.

Náhrada nákladů řízení byla přiznána žalovanému dle § 163 IZ a § 142 odst. 1 o.s.ř., jelikož byl v řízení zcela úspěšný. Má nárok částku odměny za zastoupení advokátem za 2 úkonů právní pomoci po 3100 Kč (§7 bod 5., § 9 odst. 4 AT) plus 2x 300 Kč paušální náhrady (§ 13 odst. 3,4 AT). Celkem tedy 6 800 Kč.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. září 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků