41 ICm 1576/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1576/2011-30 ( KSHK 41 INS 246/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Mgr. Kamila Tomana, jako insolvenčního správce dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano a Vladimíry anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Škroupova 441, PSČ 500 02, proti žalovanému KANDAHÁR s.r.o., IČ 26782499, sídlem Ostrava-Zábřeh, Závodní 2006/08, PSČ 700 30, o určení pohledávky v insolvenčním řízení t a k t o: I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení neexistence pohledávky ve výši 5 000,--Kč za dlužníky Vladimírou anonymizovano a Martinem Kolkem uplatněné žalovaným v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. 41 INS 246/2011, s e z a m í t á. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í: Žalobou ze dne 20. 6. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 5.000,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení a popřené při přezkumném jednání. V odůvodnění žaloby uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil vykonatelnou pohledávku ve výši 10 429,50 Kč a při přezkumném jednání část ve výši 5.000,--Kč popřel a část ve výši 5 429,50 Kč bylo zjištěna. Poukázal na to, že pohledávka žalovaného byla založena platebním rozkazem OS v Náchodě sp. zn. 2183/2007 ze dne 26.10. 2007 a to v částce 300,--Kč jistiny, 69,--Kč úroků z prodlení, nákladů řízení ve výši 6 669,--a dále nákladů exekučního řízení ve výši 3 391,50 Kč. Dále odkázal na exekuční příkaz Mgr. Kamila Košiny sp. zn. 40 Ex 6097/08 ze dne 17.7.2009, dle něhož bylo na dluh zaplaceno dne 17.7. 2009 již 5 000,--Kč a tímto dluh zanikl ve výši uhrazené částky. Žalovaný potvrdil úhradu 5 tis. Kč avšak namítal, že tato částka byla započtena na úhradu nákladů exekuce, jež v cit. exekučním příkazu vyčíslil ve výši 7 735,--Kč a nejednalo se o pohledávku oprávněného /žalovaného v této věci/. Ke zjištění skutkového stavu vycházel soud z vyjádření obou účastníků a provedl níže jmenované důkazy. Ze spisu 41 INS 246/2011 bylo z obsahu přihlášky pohledávky žalovaného do ins. řízení zjištěno, že žalovaný přihlásil pohledávku celkem 10 129,50 Kč s odkazem na plat. rozkaz vydaný OS v Náchodě sp. zn. 2183/2007 ze dne 26.10. 2007 a dále zde uvádí, že exekutor Mgr. Kamil Košina vede exekuci pod sp.zn. 40 Ex 6097/08. Z pravomocného platebního rozkazu čj. 16Ro 2183/2007-13 se podává, že dlužnici Vladimíře anonymizovano uložil soud uhradit žalovanému jistinu 300,--Kč s úroky z prodlení + náhradu nákladů řízení 6 669,--Kč. Z příkazu k úhradě nákladů exekuce čj. 40Ex 6097/08-24 z 17.7. 2009 se podává, že nárok oprávněného /žalovaného v tomto řízení/ dle shora cit. platebního rozkazu činí 10 429,65 Kč a náklady exekuce činí 7 735,--Kč. Dále pak i to, že povinný /dlužník/ zaplatil dne 17.7. 2009 5 tis. Kč. Z exekučního příkazu čj. 40Ex 6097/08-25 se podává, že byla nařízena exekuce na pohledávku oprávněného a na náklady exekuce srážkou ze mzdy povinné Vladimíry anonymizovano . Z protokolu z přezkumného jednání ze dne 15.6. 2011 se podává, že žalovaný přihlásil do řízení pohledávku ve výši 10 429,50 Kč vykonatelnou nezajištěnou. Z této pohledávky popřel žalobce 5 tis. Kč z důvodu úhrady této částky. Ze zprávy exekutorské kanceláře Mgr. Kamila Košiny zaslané 19.9. 2011 mailovou poštou se podává, že částku 5 tis. Kč započetl exekutor na náklady exekuce. Předmětem řízení bylo určení popřené vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 5 tis. Kč, již žalobce popřel při přezkumném jednání. Pokud jde o skutkový stav věci, pak bylo zjištěno-a není to mezi účastníky sporné-že na základě rozkazního řízení bylo povinné Vladimíře anonymizovano uloženo zaplatit 300,--Kč s příslušenstvím a náklady řízení 6 669,--Kč. V této věci byl dále veden výkon rozhodnutí a náklady exekuce byly určeny ve výši 7 735,--Kč. Povinná pak uhradila dne 17.7. 2009 částku 5 tis. Kč, započtenou exekutorem na náklady exekuce, jak exekutor uvedl v informaci z 19.9. 2011. V projednávaném případě se soud přiklonil k názoru žalovaného a náklady exekuce posoudil jako náklady spojené s vymáháním dluhu (§ 121 odst. 2 o.z.), jež jako příslušenství pohledávky jsou splatné nejdříve (§ 330 odst. 1 obch. zákoníku). Soud uznal, že exekutor oprávněně započetl platbu povinné ve výši 5 tis. Kč na náklady exekuce. Nárok oprávněného /žalovaného v tomto řízení/ ve výši 10 429,65 Kč dle cit. platebního rozkazu tak zůstal neuhrazen.

Soud proto žalobu zamítl v celém rozsahu. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 zákona č. 128/2006 Sb., insolvenční zákon, dle něhož nemá ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 7. prosince 2012 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová