41 ICm 150/2012
Číslo jednací: 41 ICm 150/2012-20 ( KSHK 41 INS 17223/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Mgr. Ing. Michaely Jedličkové, jako insolvenčního správce dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano , sídlem ve Skutči, Družstevní 929, PSČ 539 73, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem, sídlem v České Třebové, Čechova 396, PSČ 560 02, proti žalovanému CETELEM ČR, a.s., IČ 25085689, sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání

takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano v řízení vedeném pod sp. zn. KS HK 41 INS 17223/2011 pohledávku ve výši 17 124,-Kč. II. Žalovaný je povinen zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 0,-/nula/ Kč k rukám advokáta Mgr. Martina Červinky. III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 5 000,-Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 9. 1. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 17 124,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení a jím popřené při přezkumném jednání.

Soud usnesením ze dne 21. 8. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.). Shora citované usnesení bylo doručeno dne 31. 8. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný podáním ze dne 6. září 2012 vzal svou pohledávku uplatněnou v insolvenčním řízení ve výši 17 124,-Kč zpět. Předmětem řízení bylo určení popřené vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 17 124,-Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Lenky anonymizovano , již žalobce popřel při přezkumném jednání. Sporná částka představuje náklady řízení přiznané žalovanému rozhodčím nálezem. Podání žalovaného ze dne 6. září 2012 soud vzhledem k jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) hodnotil tak, že žalovaný uznal nedůvodnost přihlášené pohledávky ve výši 17 124,-Kč. Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobci-zastoupeném advokátem-dle vyhl. č. 484/2000 Sb., § 18 odst. 1, žádná odměna nepřísluší, jelikož z obsahu spisu plyne, že žádný úkon ve věci neučinil. Ve sporu o určení pohledávky v insolvenčním řízení je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu o určení vykonatelné pohledávky v ins. řízení byl žalobce v řízení zcela úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000,-Kč, dle pol. 13 odst. 1 c/ Sazebníku cit. zákona, žalovanému.

P o u č e n í : Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 14. prosince 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová