41 ICm 1482/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1482/2011-18 ( KSHK 41 INS 3184/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce JUDr. Jana Malého, insolvenčního správce dlužníků Petra Klíže a Jitky Klížové, sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem sídlem tamtéž, proti žalovanému SMART Capital, a.s., IČ 26865297, sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto: I. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky, přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení, vedeného pod sp. zn. 41 INS 3184/2011, na majetek dlužnice Jitky Klížové, ve výši 40 394,-Kč, není po právu. II. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky, přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení, vedeného pod sp. zn. 41 INS 3184/2011, na majetek dlužnice Jitky Klížové, ve výši 44 646,-Kč, není po právu. III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení k rukám jeho advokáta JUDr. Milana Jelínka ve výši 13 080,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 9. 6. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 40 394,-Kč a 44 646,-Kč. V žalobě uvádí, že žalobce jako insolvenční správce dlužníků Petra Klíže a Jitky Klížové v ins. řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 3184/2011 popřel při přezkumné jednání shora jmenované pohledávky

žalovaného, přihlášené jako vykonatelné dle rozhodčího nálezu sp.zn. 0495/2009 a 7634/2009, když smluvní pokuta ve výši 40 394,-Kč a 44 646,-Kč, jmenovanými nálezy přiznaná, je v rozporu s dobrými mravy, jelikož je v hrubém nepoměru k výši zajišťované pohledávky. Žalovaný ve vyjádření k žalobě potvrdil, že zmíněné pohledávky do insolvenčního řízení přihlásil a to z titulu nesplácených úvěrů a na základě rozhodčích nálezů JUDr. Ilony Šubrtové a Mgr. Michla Bazínka ze dne 12.5. 2009 a 12.3. 2009. Žalovaný je přesvědčen, že v insolvenčním řízení nemůže namítat neplatnost rozhodčí smlouvy, což pokládá za odlišné právní posouzení, zapovězené v ust. § 199 a 410 ins. zákona. Pokud jde o smluvní pokutu, pak odkazuje na bod 3. Obchodních podmínek úvěrových smluv a provádí výpočet obou smluvních pokut. Na závěr odkazuje na judikaturu, vesměs rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, vztahující se ke smlouvám o úvěru, a navrhuje zamítnutí žaloby. Z účasti na nařízeném ústním jednání se žalovaný omluvil. Soud vycházel z toho, co ve svých vyjádřeních uvedli oba účastníci a z níže provedených listinných důkazů. Z přihlášky pohledávky žalovaného do řízení bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil-mimo jiné -pohledávky smluvních pokut ve výši 40 394,-Kč + 44 646,-Kč jako vykonatelné s odkazem na rozhodčí nálezy sp.zn. 0495/2009 a 7634/2009. Z protokolu z přezkumného jednání konaného dne 1.6. 2011 se podává, že žalobce tyto pohledávky žalovaného popřel. Ze smlouvy o úvěru č. 22007-4122 uzavřené dne 9.7. 2007 se podává, že žalovaný poskytl úvěr dlužnici (dř. Císařové) ve výši 25 000,-Kč s tím, že na tuto jistinu a příslušenství (20% úrok + poplatek za správu úvěru bude uhrazeno 12 měsíčních splátek po 3 146,-Kč). Ze smlouvy o úvěru č. 22007-2601 uzavřené dne 21. 5. 2007 se podává, že žalovaný poskytl úvěr Zdeňku Císařovi a dlužnici /v postavení spoludlužníka/ ve výši 25 000,-Kč s tím, že na tuto jistinu a příslušenství (20% úrok + poplatek za správu úvěru bude uhrazeno 12 měsíčních splátek po 3 146,-Kč). Dle čl. 11 obchodních podmínek obou úvěrových smluv měly majetkové spory podléhat rozhodčímu řízení, když rozhodce měl být jmenován Rozhodčí a správní společností, a.s. Rozhodčí nález vydaný dne 12. 5. 2009 JUDr. Ilonou Šubrtovou ukládá dlužnici-jako 1. žalované-povinnost k zaplacení jistiny 11 068,-Kč, dále úroků z prodlení, smluvní pokuty a nákladů rozhodčího řízení. Z odůvodnění se podává, že rozhodkyně byla jmenována tajemníkem cit. společnosti a dlužnice se k věci nikterak nevyjádřila. Rozhodčí nález vydaný dne 12. 3. 2009 Mgr. Michalem Bazínkem ukládá dlužnici-jako 2. žalované-povinnost k zaplacení jistiny 16 436,-Kč, dále úroků z prodlení, smluvní pokuty a nákladů rozhodčího řízení. Z odůvodnění se podává, že rozhodce byl jmenována tajemníkem cit. společnosti a dlužnice se k věci nikterak nevyjádřila. Soud při hodnocení provedených důkazů dospěl k závěru, že založení uplatněného nároku smluvních pokut na obou rozhodčích nálezech neobstojí, jelikož nedošlo k platnému ujednání o určení osoby rozhodce, když rozhodce měl být vybrán ze seznamu rozhodců vedeném Rozhodčí a správní společností, a.s.. Jak již bylo opakovaně judikováno vyššími soudy, nelze rozhodčí doložku sjednanou v tomto znění pokládat za platnou, jelikož zde není uvedena konkrétní osoba rozhodce. Neplatnost rozhodčí doložky má za následek neplatnost rozhodčího nálezu. Dále soud pokládá za neplatné ujednání o poplatku za správu úvěru v čl. I. úvěrových smluv, jež zahrnuje blíže neurčenou úplatu a 20% úrok z jistiny. K závěru o neplatnosti vede soud jednak neurčitost tohoto ustanovení (§ 37 odst. 1 obč. zákoníku) a jednak rozpor s ust. § 55 odst. 1 obč. zákoníku, dle něhož se smluvní ujednání spotřebitelských smluv nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. V tomto případě tomu tak je, když případnou úplatu ve smyslu ust. § 499 obch. zákoníku je nutno sjednat určitým způsobem. Soud proto žalobě vyhověl a žalobci zastoupenému advokátem přiznal náhradu nákladů řízení dle § 142 odst. 1 o.s.ř. a to odměnu dle vyhl.č. 484/2000 Sb. § 8 ve výši 10 000,-Kč (řízení bylo ukončeno po 1.3. 2012, viz čl. II. ustanovení vyhl.č. 64/2012 Sb.), plus 3x 300 Kč paušální náhrady spolu s 20% DPH, tj. 2 180,-Kč, celkem tedy 13 080,-Kč.

P o u č e n í : Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová