41 ICm 1462/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1462/2011-52 ( KSHK 41 INS 16216/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., insolvenční správce dlužníků Petra anonymizovano , anonymizovano a Ludmily anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Jaromírem Peterou, advokátem sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupenému JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03 o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání

takto: I. Určuje se, že pohledávka žalované ve výši 53.113,--Kč, uplatněné v insolvenčním řízení, vedeném proti dlužníkům Petru anonymizovano a Ludmile anonymizovano , pod sp.zn. 41 INS 16216/2010, není po právu.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci 13.080,--Kč na náhradu nákladů řízení k rukám jeho advokáta JUDr. Jaromíra Petery do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í: Žalobou ze dne 8. 6. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření pohledávky ve výši 106 233,--Kč přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení.

Při ústním jednání dne 23. listopadu 2012 žalobce omezil návrh na určení o část ve výši 53 120,--Kč a žalovaný uznal zbývající nárok vůči němu uplatňovaný. Procesním usnesením bylo řízení z části zastaveno. Předmětem řízení bylo určení vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 53 113,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníků Petra anonymizovano a Ludmily anonymizovano a již žalobce popřel při přezkumném jednání z důvodu neplatnosti ujednání o smluvní pokutě a neplatnosti ujednání o výši odměny za sjednání úvěru pro rozpor s dobrými mravy.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce, mající nárok na náklady odměny advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 10 000,--Kč, 3x 300,--Kč paušálních výdajů plus 20% DPH tj. celkem 13 080,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa