41 ICm 1454/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1454/2011-38 ( KSHK 41 INS 3824/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, proti žalovanému České insolvenční v.o.s., insolvenční správce dlužníků Jiřího anonymizovano , anonymizovano a Marcely anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, zastoupenému JUDr. Mgr. Jaromírem Peterou, advokátem sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, proti žalovanému o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná v insolvenčním řízením, vedeném proti Jiřímu anonymizovano a Marcele anonymizovano , pod sp.zn. 41 INS 3824/2011, je po právu ve výši 10.000,--Kč, 8 000,--Kč a 16.300,--Kč.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 8.720,-- Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Mgr. Jaromíra Petery do tří dnů právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 7. 6. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti pohledávek ve výši 18 210,-Kč, 19 862,-Kč, 20 204,-Kč, 19 602,-Kč a 27 732,-Kč přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení.

Při ústním jednání dne 23. listopadu 2012 žalobce omezil návrh na určení o celé pohledávky ve výši 19 862,-Kč a 19 602,-Kč. Další pohledávky pak částečně tak, že vzal zpět z pohledávky 18 210,-Kč část ve výši 8 210,-Kč a trval na zjištění 10 000,--Kč, z pohledávky 20 204,--Kč část ve výši 12 400,--Kč a trval na zjištění 8 000,--Kč a z pohledávky 27 732,--Kč část ve výši 11 432,--Kč a trval na zjištění 16 300,--Kč. Procesním usnesením bylo řízení z části zastaveno. Žalovaný uznal zbývající nárok vůči němu uplatňovaný.

Předmětem řízení bylo určení vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 10 000,--Kč, 8 000,--Kč a 16 300,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníků Jiřího anonymizovano a Marcely anonymizovano , a jež žalobce popřel při přezkumném jednání.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce, mající nárok na náklady odměny advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 10 000,--Kč, 3x 300,--Kč paušálních výdajů plus 20% DPH tj. celkem 13 080,--Kč, požadoval pouze 2/3 nároku. Na nákladech řízení bylo tedy přiznáno 8 720,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa