41 ICm 1355/2014
Číslo jednací: 41 ICm 1355/2014-44 (KSHK 41 INS 35086/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České spořitelny, a. s., IČ 452 44 782, sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, proti 1. žalovanému Mgr. Ladislavě Kolínové, jako insolvenčnímu správci dlužníka Ilony Pavlíkové, sídlem v Hradci Králové, Pardubická 298, PSČ 500 04, a proti 2. žalovanému Iloně Pavlíkové, r. č. 745912/3386, bytem v Rokytnici v Orlických horách, Sídliště 1. máje 269, PSČ 517 61, o určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 1.703.300,06 Kč uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 35086/2013, je po právu. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 7. 4. 2014 se žalobce domáhal určení pravosti shora uvedené pohledávky popřené co do pravosti a výše žalovanými při přezkumném jednání.

1. žalovaný ve svém vyjádření ze dne 26. 9. 2014 uznal nárok v žalobě uplatněný a při jednání dne 31. 7. 2015 tento názor potvrdil.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o. s. ř. dne 6. 3. 2015, vyzval soud 2. žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Usnesení ze dne 30. 3. 2015 bylo doručeno 2. žalovanému dne 30. 3. 2015, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Soud proto žalobě, jejímž předmětem je určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o. s. ř.).

Žalobci, jenž byl ve sporu úspěšný, náleží náhrada nákladů řízení proti žalovaným (§ 142 odst. 1 o. s. ř.), ten se však této náhrady vzdal, tomu odpovídá výrok II. rozsudku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 31. července 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková