41 ICm 1324/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1324/2011-50 ( KSHK 41 INS 15622/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce CETELEM ČR, a.s., sídlem Praze 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, proti žalovanému č. 1 Bankrupcy Trustees, v.o.s., insolvenčnímu správci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Ronově nad Doubravou, Svatokřížská 57, PSČ 538 42, zastoupenému JUDr. Zuzanou Mayerovou, advokátem, sídlem v Praze 4, V luhu 18, PSČ 140 00 a proti žalovanému č. 2 Jaroslavu Sedlákovi, anonymizovano , bytem ve Ždírci nad Doubravou, 5. května 181, PSČ 582 03, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

t a k t o: I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení své pohledávky, uplatněné ve výši 61.384,--Kč v insolvenčním řízení vedeném zdejším soudem pod sp.zn. 41 INS 15622/2010 ve věci dlužníků Jaroslava anonymizovano a Hany Sedlákové, se zamítá.

II. Určuje se, že žalobce má pohledávku ve výši 14.414,--Kč uplatněnou v insolvenčním řízení vedené zdejším soudem pod sp. zn. 41 INS 15622/2010 ve věci dlužníků Jaroslava anonymizovano a Hany Sedlákové.

III. Žalobce je povinen uhradit náhradu nákladů řízení žalovanému č. 1 k rukám jeho advokátky JUDr. Zuzany Mayerové do tří dnů po právní moci rozsudku ve výši 13 036,--Kč.

O d ů v o d n ě n í: Žalobou ze dne 24. 5. 2011 se žalobce domáhal určení, že popření přihlášené pohledávky žalobce ve výši 61 384,--Kč, jako náhrada nákladů řízení a 14 414,--Kč, jako zákonný úrok z prodlení, žalovanými v insolvenčním řízení, bylo nedůvodné. Ve zdůvodnění žaloby je uvedeno, že z částky celkem přiznané rozhodčím nálezem Mgr. Andreje Gundela ve výši 406 936,--Kč žalovaní při přezkumné jednání obě uvedené pohledávky popřeli, a to z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky. Žalobce pokládá svou pohledávku za vykonatelnou, a to na základě pravomocného rozhodčího nálezu vydaného zmíněným rozhodcem pod sp. zn. 38133/10, v němž mimo jistiny /jež není předmětem sporu/ bylo uloženo zaplatit náklady řízení a zákonný úrok z prodlení. Rozhodčí doložku má pak za platně sjednanou smlouvou o úvěru č. 42116100450006 ze dne 30. 12. 2009, resp. všeobecnými obch. podmínkami, jejich čl. X., s nimiž 2. žalovaný vyslovil souhlas. První žalovaný ve svém písemném vyjádření soudu doručeném dne 19. 10. 2012 navrhl zamítnout žalobu v celém rozsahu. Ve svém následném podání z 22.10. 2012 pak uvedl, že ohledně částky 14 405,--Kč bere své popření zpět, což spolu s částkou 9,--Kč činí 14 414,--Kč, tj. částku zákonného úroku z prodlení; nadále popírá částku 61 384,--Kč nákladů řízení. Druhý žalovaný se k žalobě nevyjádřil a nařízeného ústního jednání se nezúčastnil. Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení se podává, že žalobce přihlásil do řízení vedeného pod sp. zn. 41 INS 15622/2010 celkem částku pohledávky 406 936,--Kč sestávající z jistiny 331 138,--Kč, úroku z prodlení 14 414,--Kč a nákladů rozhodčího řízení 61 384,--Kč. Pohledávka byla označena jako vykonatelná a to dle rozhodčího nálezu sp. zn. 38133/10 ze dne 23.11. 2010. Z protokolu z přezkumného jednání ze dne 18. 5. 2011 se podává, že 1. žalovaný přihlášenou pohledávku žalobce-jíž zařadil jako pohledávku nevykonatelnou-popřel co do důvodu a výše Kč 75 789,--a uznal ve výši 331 147,--Kč, v této výši byla pohledávka zjištěna. Druhý žalovaný pohledávku nepopřel. Z podání 2. žalovaného z 22.10. 2012 se podává, že částku úroků z prodlení 2. žalovaný dodatečně uznal částku úroků z prodlení a nadále popírá důvodnost pohledávky nákladů rozhodčího řízení ve výši 61 384,--Kč. Ze smlouvy/žádosti o poskytnutí úvěru č. 42116100450006 se podává, že žalobce poskytl 2. žalovanému úvěr ve výši 319 190,--Kč splatný ve 120 splátkách po 5 265,--Kč/měsíčně počínaje 15.1. 2010. Ze všeobecných obch. podmínek žalobce, přiložených k této úvěrové smlouvě, se podává, že pro řešení sporů se strany dohodly na rozhodčím řízení před rozhodcem vedeným v Seznamu rozhodců Sdružením rozhodců, a.s., jmenovaným postupem podle Rozhodčího řádu této organizace. Z předloženého Rozhodčího nálezu se podává, že byl vydán dne 2.12. 2010 rozhodcem Mgr. Andrejem Gundelem, jímž byli Jaroslav Sedlák a Hana Sedláková shledáni povinnými zaplatit žalobci též 61 384,--Kč na nákladech řízení. V obsahu této listiny se uvádí, že rozhodce byl určen v souladu s rozhodčí doložkou dle shora cit. smlouvy. Žalovaní se k věci nikterak nevyjádřili a neproběhlo ústní jednání. Po dodatečném uznání nároku žalobce na zákonné úroky z prodlení a po zjištění, že 2. žalovaný přihlášku pohledávky nepopřel, zabýval se soud pouze pohledávkou nárokovanou z titulu přiznání nákladů řízení dle rozhodčího nálezu a s přihlédnutím ke konstantní judikatuře, jež posouzení toho, zda pohledávka přihlášená v ins. řízení je vykonatelnou či nevykonatelnou ponechává na úvaze ins. správce, když v projednávaném případě ins. správce tuto pohledávku zařadil jako nevykonatelnou a při přezkumné jednání ji popřel z důvodu neplatnosti rozhodčího nálezu. V projednávané věci se nárok žalobce opírá o rozhodčí nález z 2.12. 2010, resp. o shora cit. čl. X. obch. podmínek úvěrové smlouvy. V tomto článku (ani v úvěrové smlouvě) však není konkrétní osoba rozhodce určena, ale pouze odkazuje na Rozhodčí řád obchodní společnosti Sdružení rozhodců, a.s. Tato společnost není stálým rozhodčím soudem ve smyslu § 13 zákona č. 216/1994 Sb. Z obsahu zmíněných obchodních podmínek ani z obsahu rozhodčího nálezu samého nelze zjistit, jakým konkrétním postupem došlo k určení osoby rozhodce Andreje Gundela. Z tohoto důvodu nejsou splněny podmínky pro rozhodování rozhodcem v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., jelikož rozhodčí doložka neumožňuje transparentní výběr rozhodce (viz též Nález ÚS sp. zn. II.ÚS 2164/2010). Tento závěr vede ke zjištění neplatnosti rozhodčího nálezu a to s přihlédnutím k ust. § 39 obč. zákoníku (dle § 31 písm. b/ zákona č. 216/1994 Sb.). Jelikož pohledávka žalobce se o tento rozhodčí nález opírá, nelze její důvodnost uznat. Soud proto v části týkající se nákladů rozhodčího řízení žalobu zamítl, v části týkající se pohledávky úroků z prodlení žalobě, s přihlédnutí k dodatečnému uznání pohledávky, žalobě vyhověl. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 3 o.s.ř., když 1. žalovanému byly přiznány náklady odměny advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 9 000,--Kč, 2x 300,--Kč paušálních výdajů plus 20% DPH, celkem 11 520,--Kč. Dále pak cestovné automobilem k soudnímu jednání dne 2.10. 2012 z Prahy do Hradce Králové a zpět ve výši 1 516,10 Kč. Součet nákladů řízení činí tedy 13 036,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 2. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa