41 ICm 131/2013
Číslo jednací: 41 ICm 131/2013-20 ( KSHK 41 INS 18926/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Ing. Davida Jánošíka, jako insolvenčního s právce dlužníka Ivety anonymizovano , anonymizovano , sídle m v Hradci Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02 proti žalovanému MULTIRENT a.s., IČ 25304526, sídle m v Brně, Ptašinského 8, PSČ 602 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá pohledávku ve výši 147.896,85 Kč uplatněnou v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 18926/2012 na majetek dlužníka Ivety anonymizovano .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku

Od ůvo d ně n í: Žalobou ze dne 11. 1. 2013 se žalobce domáhal určení pohledávky žalovaného ve výši shora uvedené jako nedůvodné a ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení. Uvedl, že tato pohledávka přihlášená do ins. řízení jako vykonatelná, byla zařazena insolvenčním správcem jako nevykonatelná a při přezkumném jednání dne 12. 12. 2012 popřena. Důvodem jejího popření je promlčení přihlášené pohledávka, jejíž splatnost nastala dne 17.10. 2008 a v době podání přihlášky dne 12.11. 2012 již k promlčení došlo. Titulem pohledávky je smlouva o půjčce č. 0851650012, mající charakter spotřební smlouvy a obsahující rozhodčí doložku, dále i rozhodčí nález sp. zn. M 501/2008-Va. Žalobce má za to, že ujednání o rozhodčí doložce je neplatné a má za neplatný vydaný rozhodčí nález. Žalovaný ve svém vyjádření namítá, že pro přihlášenou pohledávku je vedeno exekuční řízení a proto nedošlo k jejímu promlčení, dále namítá, že ins. správce pohledávku popřel pouze z důvodu jiného právního posouzení, což je u vykonatelné pohledávky nepřípustné a pokud jde o námitku rozporu ujednání o smluvní pokutě s dobrými mravy, pak svůj závěr nikterak neodůvodnil. Dále poukázal na usnesení OS v Havlíčkově Brodě, jímž byla nařízena proti dlužnici exekuce na základě cit. rozhodnutí exekutora. Žalovaný se z účasti na nařízeném ústním jednání omluvil. Soud provedl níže uvedené důkazy a přihlédl k tomu, co účastníci uvedli v průběhu řízení. Z protokolu z přezkumného jednání z 12.12.2012 se podává, že přihlášené pohledávky žalovaného ve výši 53 587 Kč a 94 309,85 Kč označené jako nevykonatelné a nezajištěné byly ins. správcem popřeny co do pravosti v celé výši. Z přihlášky pohledávky žalovaného, vedené jako P9 se podává jako důvod vzniku smlouva o půjčce č. 0851650012 z 16.8.2008 a rozhodčí nález M 501/2008-Va. Přihláška pohledávky, splatné dne 17.10.2008 (bod 10. přihláškového formuláře), byla soudu doručena dne 15.11. 2012. Ze shora uvedené smlouvy o půjčce se podává, že jím byla poskytnuta dlužnici půjčka 36 tis. Kč, přičemž se v čl. 9. se strany dohodly, že spory vznikajících ze smlouvy budou projednány v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Českou asociací pro arbitráž, s.r.o. postupem dle zákona č. 216/1994 Sb. Z rozhodčího nálezu shora uvedeného, vydaného JUDr. Ing. Petrem Vašíčkem dne 7.1. 2009 se podává, že jím bylo uloženo dlužnici zaplacení částky 45 864 Kč spolu s úroky z prodlení, smluvní pokutou a náklady řízení a to na základě sjednané smlouvy o půjčce z 16.8. 2008 Ze shora uvedeného má soud za zjištěno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice Ivety anonymizovano pohledávku z titulu smlouvy o půjčce a rozhodčího nálezu. Pohledávka byla na přezkumném jednání jako nevykonatelná popřena ins. správcem. Rozhodčí doložku obsaženou ve smlouvě o půjčce nelze pokládat za platně sjednanou, jelikož v ní není uvedeno jméno konkrétního rozhodce. Toto ujednání je v rozporu s ust. § 39 obč. zákoníku, tedy je neplatné; takto je konstantně judikováno obecnými soudy (NS ČR 31 Cdo 1945/2010 z 11.5. 2011) i soudem ústavním (nález III. ÚS 1624/12 z 27.9. 2012). Pohledávku tedy ins. správce důvodně posoudil jako nevykonatelnou, jelikož bylo rozhodnutí vydáno v rozhodčím řízení na základě neplatné rozhodčí doložky je rovněž postiženo neplatností. Přihlášená pohledávka byla splatná dne 17.10. 2008 a měla být uplatněna (§ 173 odst. 4 zákona čl. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen Ins.z.) v tříleté promlčecí době (§ 101 obč. zákoníku) tj. do 17.10. 2011. Přihláška pohledávky byla soudu doručena až dne 15.11. 2012. Proto žalobce vznesl námitku promlčení právem. Následkem promlčení je nemožnost přiznání promlčeného práva (§ 100 odst. 1 obč. zák.). Pokud jde o odkaz žalovaného na exekuční rozhodnutí vydaného OS Havlíčkův Brod pak jednak nutno uvést, že toto rozhodnutí nebylo jako titul v přihlášce pohledávky uvedeno nelze k němu v tomto řízení přihlédnout (§ 198 odst. 2 Ins. zákona) a zejména k tomu, že bylo vydání na základě neplatného rozhodčího nálezu a taková exekuce je nepřípustná (viz usnesení NSČR ze dne 10.7. 2013 sp.zn. 31 Cdo 958/2012). O ukončení účasti žalovaného v ins. řízení soud nerozhodoval maje jednak za to, že o ukončení účasti v řízení je rozhodováno pouze v řízení dle ust. § 184 a 185 Ins. z. (zpětvzetí či odmítnutí přihlášky) a dále s ohledem na to, že výsledkem sporu o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky je zjištění či popření pohledávky, kdy popření pohledávky má pro řízení účinky shodné s ukončením účasti v řízení. Soud z těchto důvodů žalobě vyhověl. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., dle něhož má úspěšný žalovaný právo na náhradu nákladů řízení, ten však takový nárok neuplatnil.

Ve sporu o určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Soud proto uložil žalovanému povinnost k úhradě 5 000,-Kč soudního poplatku dle pol 13./1 písm. a/ Sazebníku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 18. října 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová