41 ICm 130/2013
Číslo jednací: 41 ICm 130/2013-16 ( KSHK 41 INS 18926/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Ing. Davida Jánošíka, jako insolvenčního správce dlužníka Ivety anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02 proti žalovanému SMART Capital a.s., IČ 26865297, sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá pohledávku ve výši 103.950,-Kč uplatněnou v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 18926/2012 na majetek dlužníka Ivety anonymizovano .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 11. 1. 2013 se žalobce domáhal určení pohledávky žalovaného ve výši shora uvedené jako nedůvodné a ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení. Uvedl, že tato pohledávka přihlášená do ins. řízení jako vykonatelná, byla zařazena insolvenčním správcem jako nevykonatelná a při přezkumném jednání dne 12. 12. 2012 popřena. Důvodem jejího popření je promlčení přihlášené pohledávka, jejíž splatnost nastala dne 1.2. 2008, resp. 5.2. 2008, a v době podání přihlášky dne 12.11. 2012 již k promlčení došlo. Titulem pohledávky jsou smlouvy o úvěru č. 2007-3214 ze dne 31.3. 2007 a č. 2007-3213 ze dne 31.3. 2007, mající charakter spotřební smlouvy a obsahující rozhodčí doložku, dále i rozhodčí nálezy sp. zn. 3218/2009 a 3192/2009. Žalobce má za to, že ujednání o rozhodčí doložce je neplatné a má za neplatný vydaný rozhodčí nález. Žalovaný ve svém vyjádření namítá, že přihlášené pohledávky byly uplatněny z titulu nesplácených úvěrů, v souladu se smlouvami byly žalovanému přiznány pravomocnými rozhodnutími rozhodce Mgr. Petra Konečného, a proto nedošlo k jejímu promlčení, dále namítá, že ins. správce pohledávku popřel pouze z důvodu jiného právního posouzení, což je u vykonatelné pohledávky nepřípustné. Žalovaný se z účasti na nařízeném ústním jednání omluvil. Soud provedl níže uvedené důkazy a přihlédl k tomu, co účastníci uvedli v průběhu řízení. Z protokolu z přezkumného jednání z 12.12. 2012 se podává, že přihlášené pohledávky žalovaného ve výši 54 650,-Kč a 49 300,-Kč označené jako nevykonatelné a nezajištěné byly ins. správcem popřeny co do pravosti v celé výši. Z přihlášky pohledávky žalovaného, vedené jako P11 se podává jako důvod vzniku smlouvy o úvěru č. 2007-3214 ze dne 31.3. 2007 a č. 2007-3213 ze dne 31.3. 2007, dále pak rozhodčí nálezy č. 3218/2009 a 3192/2009. Přihláška pohledávek, splatných dne 1.2. 2008, resp. 5.2. 2008 (bod 10. přihláškového formuláře), byla soudu doručena dne 15.11. 2012 Ze shora uvedených smluv o úvěru se podává, že jimi byly poskytnuty dlužnici 2 úvěry po 10 tis. Kč, přičemž se v čl. 11. strany dohodly, že případné spory z těchto smluv budou projednány v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným ROZHOČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. Z rozhodčích nálezů shora uvedených, vydaných Mgr. Petrem Konečným dne 1.4. 2010 a 26.2. 2010 se podává, že jím bylo uloženo dlužnici a Petru anonymizovano zaplacení částky vždy 2 219,-Kč spolu s úroky z prodlení, smluvní pokutou a náklady řízení a to na základě sjednané smlouvy o úvěru z 31.3. 2007. Ze shora uvedeného má soud za zjištěné, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice Ivety anonymizovano pohledávku z titulu smlouvy o úvěru a rozhodčího nálezu. Pohledávka byla na přezkumném jednání jako nevykonatelná popřena ins. správcem. Vhledem k námitce promlčení vznesené žalobcem zabýval se soud platností rozhodčího nálezu. Rozhodčí doložku obsaženou ve smlouvě o půjčce nelze pokládat za platně sjednanou, jelikož v ní není uvedeno jméno konkrétního rozhodce. Toto ujednání je v rozporu s ust. § 39 obč. zákoníku, tedy je neplatné; takto je konstantně judikováno obecnými soudy (NS ČR 31 Cdo 1945/2010 z 11.5. 2011) i soudem ústavním (nález III. ÚS 1624/12 z 27.9. 2012). Pohledávku tedy ins. správce důvodně posoudil jako nevykonatelnou, jelikož rozhodnutí v rozhodčím řízení vydáno na základě neplatné rozhodčí doložky je rovněž postiženo neplatností. Přihlášená pohledávka byla splatná dne 1.2. a 5.2. 2008 a měla být uplatněna (§ 173 odst. 4 zákona čl. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen Ins.z.) v tříleté promlčecí době (§ 101 obč. zákoníku) tj. do 1.2. resp. 5.2. 2011. Přihláška pohledávky byla soudu doručena až dne 15.11. 2012. Proto žalobce vznesl námitku promlčení právem. Následkem promlčení je nemožnost přiznání promlčeného práva (§ 100 odst. 1 obč. zák.). Soud z těchto důvodů žalobě vyhověl. O ukončení účasti žalovaného v ins. řízení soud nerozhodoval maje jednak za to, že o ukončení účasti v řízení je rozhodováno pouze v řízení dle ust. § 184 a 185 Ins. z. (zpětvzetí

či odmítnutí přihlášky) a dále s ohledem na to, že výsledkem sporu o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky je zjištění či popření pohledávky, kdy popření pohledávky má pro řízení účinky shodné s ukončením účasti v řízení. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., dle něhož má úspěšný žalovaný právo na náhradu nákladů řízení, ten však takový nárok neuplatnil.

Ve sporu o určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Soud proto uložil v bodu III. výroku žalovanému povinnost k úhradě 5000 Kč soudního poplatku dle pol. 13./1 písm. a/ Sazebníku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 18. října 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová