41 ICm 1251/2015
Číslo jednací: 41 ICm 1251/2015-17 (KSHK 41 INS 1234/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce: České republiky-České správy sociálního zabezpečení, sídlem v Praze 5, Křížová 25, pracoviště Hradec Králové, Slezská 839, PSČ 502 00, proti žalovanému: BHJ správci, v. o. s., jako insolvenčnímu správci dlužníka Jana Filipa, sídlem v Hradci Králové, Divišova 882/5, PSČ 500 03, zastoupenému: Mgr. Evou Kutílkovou, advokátkou, sídlem ve Veselí 140, PSČ 535 01, o určení pořadí pohledávky

takto:

I. Pohledávka žalobce ve výši 42.078,00 Kč, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové na majetek dlužníka Jana Filipa pod sp. zn. KSHK 41 INS 1234/2013, je pohledávkou za majetkovou podstatou. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odův o d ně ní:

Žalobou doručenou soudu dne 24. 3. 2015 se žalobce domáhal určení pořadí své pohledávky ve výši 42.078,00 Kč a to jako pohledávky za majetkovou podstatou. V žalobě uvedl, že dopisem ze dne 13. 8. 2014 uplatnil pohledávku 42.078,00 Kč s tím, že se jedná o neuhrazený doplatek na pojistném dlužníka za rok 2013, jenž vznikl po předložení přehledu o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečné činné za rok 2013 dne 29. 5. 2014 s odkazem na ust. § 14 odst. 10 zákona č. 589/1992, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jako rozdíl mezi výši pojistného a výší záloh dosud zaplacených. Žalovaný tuto pohledávku mezi pohledávky za podstatou nezařadil a navrhl soudu uložit věřiteli podat do 30 dnů žalobu na určení pořadí pohledávky. Dále uvádí, že rozhodným obdobím je kalendářní rok a výši pohledávky je možno stanovit až po uplynutí rozhodného období po předložení přehledu o příjmech a výdajích, po odečtení zaplacených záloh. Žalobce pokládá svůj nárok za oprávněný s ohledem na to, že ke zjištění úpadku dlužníka Jana Filipa došlo rozhodnutím insolvenčního soudu dne 21. 10. 2013.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že dle jeho názoru nelze za zapodstatovou pohledávku považovat tu část pohledávky, která se týká pojistného za období před prohlášením konkurzu s tím, že je to pohledávka ve výši 8.526,00 Kč. Odkazuje na ust. § 14a odst. 1 zákona č. 589/1662 Sb., dle něhož jsou zálohy pojistného splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Dále uvedl, že sám žalobce uplatnil pohledávky vzniklé před 21. 10. 2013 ve výši 17.667,00 Kč přihláškou pohledávky jako ostatní nepřednostní věřitelé. Výklad žalobce ohledně povahy dané pohledávky, podepřený soudními judikáty, pokládá za rozporný s principy insolvenčního práva a rozporný s textem zákona, tj. s ustanovením § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona a již dříve publikovaným výkladem v judikátech Ústavního soudu České republiky k pohledávkám státu v insolvenčních (konkurzních) řízeních, kde je formulován princip, že pohledávky státu nesmí být v těchto řízení zvýhodněny.

Soud při zjišťování skutkového stavu vycházel jednak z obsahu insolvenčního spisu vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 10234/2013, jednak z toho, co účastníci v řízení uvedli a z níže popsaných důkazů.

Z výzvy žalobce ze dne 13. 8. 2014 adresované žalovanému se podává, že žalobce uplatňuje doplatek na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2013 ve výši 42.078,00 Kč s odkazem na přehled o příjmech a výdajích z r. 2013 se vznikem povinnosti k úhradě dne 10. 5. 2014.

Z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Jana Filipa vyhotoveného žalobcem dne 29. 5. 2014 se podává, že doplatek na důchodové pojištění činí 42.078,00 Kč (ve výši rozdílu mezi vypočteným pojistným a úhrnem zaplacených záloh).

Z obsahu insolvenčního spisu je soudu známo, že úpadek dlužníka Jana Filipa byl zjištěn usnesením č. j. KSHK 41 INS 1234/2013-A-19 ze dne 21. 10. 2013 a žalobce uplatnil přihláškou pohledávky č. P/9-5 pohledávku ve výši 17.667,00 Kč z titulu dluhu na pojistném. Z přípisu žalovaného z 20. 2. 2015 adresovaného soudu se podává, že žalovaný nesouhlasí s názorem žalobce ohledně uplatněné pohledávky ve výši 17.667,00 Kč jako zapodstatové a navrhuje, aby soud postupem dle § 203a insolvenčního zákona uložil povinnost podat žalobu na určení povahy pohledávky. Usnesením č. j. KSHK 41 INS 1234/2013-B-21 ze dne 3. 3. 2015 bylo žalobci uloženo podat žalobu na určení povahy věřitelem uplatněné pohledávky.

Soud má za skutkový stav pro právní posouzení a rozhodnutí za dostatečně zjištěný.

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Jana Filipa byl usnesením vydaným dne 21. 10. 2013 zjištěn úpadek. Žalobce přihlásil nejprve pohledávku z titulu dluhu na pojistném ve výši 17.667,00 Kč a posléze podáním z 13. 8. 2014 uplatnil u žalovaného pohledávku z téhož titulu ve výši 42.078,00 Kč s tím, že se jedná o pohledávku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přihlášená pohledávka vznikla až po datu zjištění úpadku dlužníka., tj. dne 10. 5. 2014, když předložený Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 , z něhož vyplývá výše dluhu, má datum 29. 5. 2014. Žalovaný podáním ze dne 20. 2. 2015 navrhl soudu postup dle § 203a insolvenčního zákona, tj. uložit žalobci zahájení sporu o určení povahy přihlášené pohledávky, což žalovaný učinil.

Při právním hodnocení skutkového stavu nutno vycházet z ust. § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona, kde je pohledávka uplatněná z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zařazena mezi pohledávky za majetkovou podstatou, vznikla-li po rozhodnutí o úpadku. V posouzení věci soud vycházel ze ust. § 14a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, které určuje, že doplatek na pojistném je splatný nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti platí. Povinnost k placení tedy vznikla na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 ze dne 29. 5. 2014 (vydaného dle § 15 cit. zákona) a rozdíl mezi úhrnem záloh a výší pojistného byl vyčíslen částkou 42.078,00 Kč. Jelikož se tedy jedná o pohledávku vzniklou po rozhodnutí o úpadku, jedná se o pohledávku ve smyslu č. § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona a je tedy pohledávkou za majetkovou podstatou. Soud neshledává ust. § 168 insolvenčního zákona za protiústavní i odkazem na rozhodnutí Vrchního soudu Praha č. j. 101 VSPH 343/2015-49 ze dne 24. 9. 2015, kde se s toutéž námitkou odvolací soud vypořádal, a pro jednoduchost na ně odkazuje.

Soud proto podané žalobě zcela vyhověl. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o. s. ř., když se úspěšný žalobce její náhrady vzdal, tomu odpovídá bod II. výroku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 22. ledna 2016

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková