41 ICm 1240/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1240/2011-87 ( KSHK 41 INS 3659/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce JUDr. Martina Pavliše, jako insolvenčního správce dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hlinsku, Wilsonova 368, PSČ 539 01, zastoupeného JUDr. Františkem Hanákem, advokátem sídlem v Hlinsku, Adámkova třída 149, PSČ 539 01, proti žalovanému HRAPS s.r.o., IČ 25292587, sídlem v Žamberku, U Velorexu 1396, PSČ 564 01, zastoupenému Mgr. Libuší Betášovou, advokátkou sídlem v Broumově, Máchova 187, PSČ 550 01, o neúčinnosti právního úkonu a vydání plnění do majetkové podstaty takto: I. Určuje se, že smlouva o zprostředkování technické výpomoci a skladování, uzavřená na přelomu ledna a února 2010, na jejímž základě dlužník uhradil žalovanému částku 116.640,-Kč, je vůči insolvenčním věřitelům neúčinná.

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 3659/2010 částku 116.640 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady soudního řízení ve výši 12.496,- Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Františka Hanáka. Žalovaný je povinen zaplatit 6.843,80 Kč znalečného na účet Krajského soudu v Hradci Králové. Obojí do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 16. 5. 2011-doplněnou podáním ze dne 11.5. 2012 a ústně do protokolu soudu dne 8.3. 2013-se žalobce domáhal určení, že ústně uzavřená smlouva o zprostředkování technické výpomoci a skladování uzavřená mezi dlužníkem a žalovanou v období měsíců ledna až února 2010. Současně požadoval vydání částky 116.400,-Kč do majetkové podstaty dlužníka. Ve zdůvodnění žaloby uvedl, že dne 19.5. 2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Radka anonymizovano a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Částku 116.400,-Kč uhradil dlužník dne 16.5. 2010 žalované společnosti, jejíž jedinou společnicí a zároveň jednatelkou je dlužníkova matka. Dále má za to, že účtovaná cena je zjevně nepřiměřená a bez přiměřeného protiplnění. Žalovaná společnost navrhovala zamítnutí žaloby. Uvedla, že zmíněná smlouva byla uzavřena a částka 116.640,-Kč skutečně uhrazena dle faktury č. 0034 a tato úplata je odpovídající. Soud vycházel z tvrzení obou účastníků a provedl níže popsané důkazy. Z faktury č. 0034 se podává, že žalovaná vyúčtovala dlužníkovi 116.640,-Kč za zprostředkování technické výpomoci při stěhování stroje a nářadí a uskladnění dne 16.5. 2010 splatných téhož dne. Z výslechu dlužníka se podává, že svrchu uvedená částka je cenou za převoz stroje-obráběcí frézy Hyundai z Lukavice do Žamberka v délce 4 km a dále odpojení a opětovného zapojení stroje, stroj byl převezen v březnu 2010. Dlužník věděl, že se nachází v úpadku a měl již podaný insolvenční návrh a povědomost o dalších svých neuhrazených závazcích. Ze znaleckého posudku znalce ing. Josefa Kopeckého z 23.9. 2013 se podává, že obvyklá cena za odbornou práci spojenou s odpojením a zapojením stroje činí 20 tis. Kč. Dále znalec při výslechu dne 1.11. 2013 uvedl, že za převoz a mechanické ustavení stroje by shledal dostatečnou cenu 10 až 20 tis. Kč. Z úřední činnosti (z předchozích sporů) je soudu známo, že matka žalovaného je jedinou jednatelkou a společnicí žalované společnosti. Z insolvenčního spisu sp.zn. KSHK 41 INS 3659/2010 se podává, že ins. řízení dlužníka bylo zahájeno dne 9.4. 2010 vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení. Soud má tedy za zjištěno, že dlužník jako objednatel uzavřel se žalovanou jako zhotovitelem v blíže neurčené době ústní smlouvu o převozu stroje Hyundai, HKV 1000 z Lukavice do Žamberka a jeho instalaci a za tuto činnost mu zaplatil dne 16.5. 2010 částku 116.640,-Kč, tj. v době po zahájení insolvenčního řízení. Soud má za prokázáno, že výše obvyklé ceny za tuto činnost by nepřesáhla 40 tis. Kč. Žalovaná byla dlužníkovi osobou blízkou. Podle ust. § 111 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ) je dlužník povinen zdržet se po zahájení insolvenčního řízení nakládání s majetkem (majetkovou podstatou), pokud by měl být takto nezanedbatelné zmenšen a plnit peněžité závazky jen za podmínek tímto zákonem stanovených vyjma plnění úkonů určených zvláštními předpisy, obvyklého hospodaření podniku, odvrácení hrozící škody, plnění zákonné vyživovací povinnosti a splnění procesních sankcí; ostatní právní úkony dlužníka jsou právní neúčinné. Dále se za neúčinné pokládají právní úkony dlužníka jimiž zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo některé věřitele zkracuje (§ 235 IZ), neúčinné jsou rovněž právní úkony bez přiměřeného protiplnění.

Soud má za to, že v projednávaném případě byl právní úkon dlužníkův-a to úhrada částky 116.640,-Kč neúčinným právním úkonem a to jednak z důvodu dle shora cit. § 111 IZ, když po zahájení ins. řízení dne 9.4.2010 zaplatil dlužník jako objednatel zhotoviteli cenu provedených prací v březnu 2010 dne 16.5.2010 aniž se jednalo o zaplacení závazku vzniklého před zahájením ins. řízení a nešlo o plnění pohledávek za podstatou či na roveň těmto pohledávkám postaveným (§ 111 odst. 1 posl. věta ve spojení s § 168,169 IZ). Jednak se jednalo o úkon neúčinný pro poskytnutí plnění bez přiměřeného protiplnění, jelikož provedený v době úpadku dlužníka a jeho obvyklá výše (cca 40 tis. Kč) je podstatně nižší než zaplacených 116.640,-Kč (240 odst. 1 IZ). Tímto byli též zkráceni na uspokojení ostatní věřitelé (§ 242 IZ) částkou 116.640,-Kč, když se měla žalovaná se svou pohledávkou přihlásit do ins. řízení ve smyslu § 173 a násl. IZ. Dle § 237 IZ mají ti, kdo měli prospěch z neúčinného právního úkonu, mají povinnost vydat plnění do majetkové podstaty.

Soud proto vyhověl žalobě ve vyslovení neúčinnosti smlouvy a dále uložil žalované vydat dlužníkovo plnění do majetkové podstaty.

Žalobce byl zastoupen advokátem a uplatil právo na odměnu a náklady řízení dle advokátního tarifu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1. o.s.ř., jelikož byl žalobce zčásti zastoupen advokátem přiznal mu soud dle advokátního tarifu (vyhl.č. 177/1996 Sb. §§ 7, 9 odst. 4 písm. c/, 13) odměnu 2x 3.100,-Kč tj. 6.200,-Kč plus 2x 300,-Kč paušálních výdajů, tj. 600,-Kč. Dále mu náleží úhrada cestovních výdajů ke 3 cestám z Hlinska do Hradec Králové a zpět k ústnímu jednání 734,-Kč + 731,-Kč + 731,-Kč. Cestovní výdaje advokáta k jednomu jednání činí 731,-Kč + 600,-Kč náhrady za ztrátu času. Celkem tedy 10.327,-Kč + 21 % DPH, tj. 2.169,-Kč, úplná výše náhrady činí 12.469,-Kč.

Soud usnesením čj.ze dne 12.11. 2013 rozhodl o přiznání odměny znalci ing. Josefu Kopeckému, jejíž výše včetně hotových výdajů a DPH činí 6.843,80 Kč. Podle § 148 odst. 1 o.s.ř. má soud právo na tuto náhradu nákladů řízení, tomu odpovídá i bod III. výroku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 8. listopadu 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová