41 ICm 1237/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1237/2011-77 ( KSHK 41 INS 3659/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce JUDr. Martin Pavliš, jako insolvenčního správce dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hlinsku, Wilsonova 368, PSČ 539 01, proti 1. žalovanému Renata anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ústí nad Orlicí, Nová 1335, PSČ 562 06, zastoupenému Mgr. Libuší Betášovou, advokátkou sídlem v Broumově, Máchova 187, PSČ 550 01, a proti 2. žalovanému Ústeckoorlickému bytovému družstvu, IČ 25284801, sídlem v Ústí nad Orlicí, Chodská 1115, PSČ 562 06, zastoupenému JUDr. Karlem Koštou, advokátem sídlem v Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 22, PSČ 562 01, o neúčinnosti právního úkonu a vydání plnění do majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba, jíž se žalobce domáhá určení, že dlužník Radek Šlesinger je členem Ústeckoorlického bytového družstva, IČ 25284801, sídlem v Ústí nad Orlicí, Chodská 1115, a nájemcem družstevního bytu č. 1335/8 o velikosti 3+1, nacházejícím se v domě čp. 1335 v ulici Nová, Ústí nad Orlicí, se zamítá.

II. Určuje se, že smlouva o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Ústeckoorlickém bytovém družstvu, IČ 25284801, ze dne 17. 6. 2009, kterou převedl dlužník Radek Šlesinger na první žalovanou, členská práva a povinnosti plynoucí z jeho členství v Ústeckoorlickém bytovém družstvu IČ 25284801, sídlem v Ústí nad Orlicí, Chodská 1115, spojená s družstevním

bytem č. 1335/8 o velikosti 3+1, nacházejícím se v domě čp. 1335 v ulici Nová, Ústí nad Orlicí, je vůči konkurzním věřitelům neúčinná.

III. Žaloba, jíž se žalobce domáhá určení, že členská práva a povinnosti plynoucí z členství dlužníka Radka anonymizovano v Ústeckoorlickém bytovém družstvu, IČ 25284801, sídlem v Ústí nad Orlicí, Chodská 1115, spojená s družstevním bytem č. 1335/8 o velikosti 3+1 v domě čp. 1335 v ulici Nová, Ústí nad Orlicí, jsou součástí majetkové podstaty dlužníka Radka anonymizovano , se zamítá.

IV. Žalobce a první žalovaný nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

V. Žalobce je povinen zaplatit náhradu nákladů řízení druhému žalovanému ve výši 16.285,-Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Karla Košty do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 16. 5. 2011-doplněnou podáním ze dne 24.5. 2013-se žalobce domáhal určení, že dlužník je členem Ústeckoorlického bytového družstva a nájemcem družstevního bytu č. 1335/8 v domě čp. 1335 v Ústí nad Orlicí, eventuelně neúčinnosti smlouvy o převodu práv a povinností označené shora v bodě II. výroku a určení, že jeho členská práva a povinnosti plynoucí z členství v tomto bytovém družstvu jsou součástí majetkové podstaty jako dlužníka v insolvenčním řízení. V žalobě uvedl, že 1. žalovaná je družkou dlužníka a matkou jeho syna a sdílí s ním společnou domácnost. Dlužník jí smlouvou ze dne 17.6. 2009 převedl členská práva ve jmenovaném bytovém družstvu související s označeným bytem. Tuto smlouvu má žalobce za neplatnou, jelikož v ní chybí ujednání o úplatnosti či bezplatnosti a dohoda o vzájemném vypořádání. Pro případ posouzení této smlouvy jako platné poukazuje na to, že se jednalo o neúčinný právní úkon, jelikož nedošlo k přiměřenému protiplnění či o úkon úmyslně zkracující ve smyslu § 240 a 242 InsZ . 1. žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby. Uvedla, že zmíněná smlouva byla úplatná, když na úhradu převodu byla započtena částka 200 tis. Kč (poskytnutá dlužníkovi při nabytí členských práv) a ona hradila též splátky úvěru, dále i to, že dlužník odpovídá za své závazky bez omezení a žádný z věřitelů nebude na své pohledávce krácen. 2. žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že převod členských práv pouze eviduje, spornou smlouvu o převodu ze dne 17.6. 2009 pokládá za platnou, jelikož ujednání v čl. III. o úplatnosti smlouvy je dostatečně odpovídající zákonu i platné judikatuře. Soud vycházel z tvrzení obou účastníků a provedl níže popsané důkazy. Z rodného listu Dominika anonymizovano nar. 18.5. 2006 se podává, že dlužník a 1. žalovaná jsou jeho rodiči. Ze smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu uzavřené dne 17.6. 2009 mezi dlužníkem jako převodcem a 1. žalovanou jako nabyvatelem se podává, že na 1. žalovanou přešla čl. práva a povinnosti v cit. bytovém družstvu spojená s družstevním bytem čl. 1335/8 o vel. 3+1 v domě čl. 1335 v ul. Nová v Ústí nad Orlicí s tím, že obě strany prohlásily, že mezi nimi došlo k finančnímu vypořádání včetně vypořádání čl. podílu a základního čl. vkladu /čl. III./.

Z rozhodnutí čj. KSHK 41 INS 3659/2010-A-9/celk.3 se podává, že dne 9.4. 2010 bylo zahájeno vůči dlužníkovi insolvenční řízení a cit. rozhodnutím ze dne 19.5. 2010 byl zjištěn jeho úpadek a prohlášen konkurs. Z výslechu 1. žalované se podává, že v letech 2005 a 2006 postupně půjčila dlužníkovi celkem 200 000,-Kč za účelem úhrady předmětného bytu a dále hradila asi 10x částku 3600,-Kč na úhradu úvěru. Z informace vyžádané soudem u reality MGO s.r.o. , Ústí nad Orlicí, se podává, že cena obdobného bytu činila v r. 2009 Kč 800 000,-až 1.4 mil. Kč Z informace poskytnuté soudem 2. žalovaným dne 27.8. 2013 se podává, že tržní hodnota členských práv a povinností k obdobnému bytu činila v r. 2009 830 000,-Kč až 900 000,-Kč. Vzhledem k tomu, že soud měl shora popsanými důkazy skutkový stav za dostatečně zjištěný, zamítl návrhy 1. žalované na provedení dalších důkazů. Soud má tedy za zjištěné, že dlužník převedl smlouvou ze dne 17. 6. 2009 členská práva a povinnosti spojená s předmětným bytem 1. žalované a tímto přestal být členem bytového družstva (2. žalovaného). Zároveň má však soud za prokázané, že částka poskytnutá 1. žalovanou dlužníkovi na pořízení bytu tj. 236 000,-Kč, jako protiplnění byla výrazně nižší než obvyklá cena plnění v obdobných smlouvách, tj. nejméně 800 tis. Kč. 1. žalovaná byla osobou blízkou dlužníkovi. Pokud jde o platnost smlouvy ze dne 17.6. 2009, uzavřené ve smyslu § 230 obch. zákoníku, pak nutno mít tuto smlouvu za platnou, jelikož obsahuje v čl. III. ujednání o úplatnosti. Dle výkladů k tomuto ustanovení uváděných v publikovaných rozhodnutích NSČR pod sp. zn. 29 Cdo1402/2009 či 29 Cdo 328/2007 se účastníci písemně uzavřené dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu mohou dohodnout o formě a výši úplaty ústně, je-li z obsahu dohody zjistitelné, že šlo o převod úplatný.

Tento závěr vede k zamítnutí primárního petitu žaloby.

Pokud jde o část žaloby týkající se neúčinnosti zmíněné smlouvy, pak vycházel soud z toho, že za cenu nejméně 800 000,-Kč bylo 1. žalovanou poskytnuto pouze 236 000,-Kč (byť se jednalo o částku poskytnutou zřejmě před dnem 17.6. 2009). Jelikož se jednalo o osobu blízkou dlužníkovi a tato zákonná domněnka-svědčící o úpadku dlužníka v době uzavření smlouvy-nebyla v průběhu řízení vyvrácena, jedná se o úkon neúčinný ve smyslu ust. § 235 odst. 1 a 240 odst. 1 a 2 Ins. zákona. V této části soud žalobě vyhověl.

Soud zamítl žalobu v části, kde se žalobce domáhá určení rozsahu majetkové podstaty dlužníka, jelikož při neúčinnosti na základě odporovatelnosti lze příslušný majetek zahrnout do majetkové podstaty-vzhledem ke konstitutivní povaze tohoto rozhodnutí-až po právní moci rozhodnutí o neúčinnosti (viz publikované rozhodnutí VS Praha čj. 2 VSPH 90/2011-44).

Soud proto žalobu zamítl v celém rozsahu a přiznal žalovanému náklady soudního řízení.

O náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a 1. žalovanou bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 2. o.s.ř., jelikož byl oba měli ve věci úspěch jen částečný.

2. žalovanému byla dle § 142 odst. 1 o.s.ř. přiznána náhrada nákladů řízení, jelikož byl ve věci zcela úspěšný. Náleží mu tedy odměna advokáta dle § 9 advokátního tarifu za 4 úkony právní služby po 2 500,-Kč a 4x 300,-Kč paušálních výdajů. Dále náhrada jízdních výdajů za cesty ke 2 ústním jednáním osobním vozem ve výši 1 459,-Kč a náhradu za promeškaný čas 800,-Kč. Celkem tedy 13 459,-Kč + 21% DPH 2 826,-Kč, v součtu pak 16 285,-Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 11.října 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová