41 ICm 1209/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1209/2011-28 ( KSHK 41 INS 15123/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavel Vosečkem v právní věci žalobce IREKON, v.o.s., IČ 28781309, sídlem v Turnově, Palackého 211, PSČ 511 01, insolvenční správce dlužníka Blanky anonymizovano , anonymizovano ,zastoupeného Mgr. Pavlem Vernerem, advokátem sídlem v Turnově, Palackého 211, PSČ 511 01, proti žalovanému OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., IČ 63839997, sídlem v Praze 6, ČS. armáda 20, PSČ 160 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného ve výši 12 692,--Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Blanky anonymizovano , anonymizovano , pod sp. zn. KSHK 41INS 15123/2010, není po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 13 440 Kč na náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho advokáta Mgr. Pavla Vernera.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 27. 4. 2011, doručenou soudu dne 16. 5. 2011navrhl žalobce určení neoprávněnosti shora uvedené pohledávky. Uvedl, že v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Blanky anonymizovano přihlásil žalovaný mimo jiné i tuto pohledávku s tvrzením o její vykonatelnosti s tím, že jde o bezdůvodné obohacení dlužníka užitím chráněných hudebních děl. Při přezkumném jednání dne 27. 4. 2011 byla tato pohledávka žalobcem popřena.

Žalovaný nejprve uvedl, že omylem byla pohledávka označena jako vykonatelná, ač se jednalo o nevykonatelnou pohledávku. K jejímu zdůvodnění poukázal, že je na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 28. 1. 2001 nositelem oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových autorských práv. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, uděluje souhlas k veřejnému užití hudebních děl a vybírá za takové užití autorské odměny. K tomu je rovněž oprávněn na základě smluv o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva. V projednávané věci byla dlužnice provozovatelkou nádražní restaurace v Turnově a užívala chráněná díla dle § 23 aut. zákona již tím, že umístila rozhlasový a televizní přijímač do restaurace, licenční smlouvy na roky 2009 a 2010 však nebyly dlužnicí podepsány, a proto má žalovaný za to, že mu náleží dvojnásobek autorské odměny ve smyslu ust. § 40 odst. 4 cit. zákona. Soud vycházel z toho, co účastníci uvedli ve svých podáních a provedl níže popsané důkazy. Z přihlášky pohledávky sp. zn. KSHK 41 INS 15423/2010-P3 se podává, že žalobce uplatnil v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Blanky anonymizovano jednak 15 996 Kč a jednak 12 692 Kč, obě vykonatelné z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého při neoprávněném užití chráněných hudebních děl prostřednictvím reprodukčních přístrojů v Nádražní restaurace v Turnově v období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 (v případě 2. pohledávky). Z protokolu z přezkumného jednání ze dne 27. 4. 2011 se podává, že insolvenční správce tuto pohledávku popřel co do důvodu a výše. Ze smlouvy uzavřené dne 7. 12. 2007 mezi žalobcem na straně jedné a DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, o.s., a Ochrannou organizací autorskou -Sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl o.s., na straně druhé, se podává, že je žalobce oprávněn zastupovat autory děl včetně vymáhání nároků na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva (čl. II./2. písm. e/ smlouvy). Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR z 30. 4. 1996 se podává, že je žalobce oprávněn k výkonu hromadné správy práv autorů hudebních děl. Z upomínky z 7.3. 2011 se podává, že byla dlužnice upomenuta o zaplacení 12 743 Kč. Žaloba byla podána včas v 30 denní lhůtě dle ust. § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Jelikož nebyla doložena vykonatelnost přihlášené pohledávky, jednalo se o pohledávku nevykonatelnou a bylo na žalovaném, aby prokázal právní důvod a výši pohledávky. Podle ust. § 40 odst. 4 aut. zákona výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem. Předpokladem k úspěšnému uplatnění bezdůvodného obohacení je ovšem důkaz neoprávněného nakládání s dílem v době od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Žalovaný pouze tvrdí, že v tomto období dlužnice provozovala hudební díla v nádražní restauraci v Turnově. Soud pokládá žádost dlužnice, přiloženou k přihlášce pohledávky či upomínku k zaplacení faktury za nedostatečné důkazy k tvrzené skutečnosti. Z ústního jednání se zástupce žalovaného omluvil a soud jej tedy nemohl poučit ve smyslu ust. § 118a odst. 3 o.s.ř. Jelikož žalovaný povinnost uloženou v ust. § 120 odst. 1 o.s.ř., tj. povinnost označit důkazy k prokázání svých tvrzení, nesplnil, bylo podané žalobě vyhověno. O náhradě nákladů bylo rozhodnuto dle § 163 IZ a § 142 odst. 1 o.s.ř., jelikož byl úspěšný žalobce zastoupen advokátem náleží mu náhrada dle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 9 tis. Kč, dle § 13 advokátního tarifu 2x 300,--Kč paušální náhrady a náhradu cestovného z Turnova do Hradce Králové a zpět os. automobilem ve výši 1000,--Kč, náhradu za ztrátu času za 6 půlhodin po 100,--Kč, tj. 600,--Kč, plus 20 % DPH ve výši 2 240,--Kč. Celkem tedy 13 440,--Kč.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 4. května 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa