41 ICm 1202/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1202/2011-26 ( KSHK 41 INS 15280/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, proti žalovanému JUDr. Ing. Tomáši Matouškovi, jako insolvenčnímu správci úpadce Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hořiněvsi 113, sídlo správce v Hradci Králové, Dukelská 115, PSČ 500 02, zastoupenému JUDr. Milanem Novákem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Dukelská 115, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že třetí pohledávka žalobce ve výši 14 355,--Kč za dlužníkem Jaroslavem Marvanem, která byla na přezkumném jednání popřena žalovaným, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 15280/2010 přihlášena po právu, se z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 11 520,--Kč náhradu nákladů řízení k rukám jeho advokáta JUDr. Milana Nováka do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í: Žalobou ze dne 12. 5. 2011 se žalobce domáhal určení své pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení proti dlužníkovi Jaroslavu Marvanovi ve výši 14 355,--Kč s tím, že právním důvodem pohledávky je nedoplatek na nominální hodnotě úvěru z titulu smlouvy o revolvingového úvěru ve výši 14 292,--Kč a částka 63,--Kč na smluvních pokutách z téže smlouvy. Žalovaný při přezkumném jednání popřel tuto pohledávku žalobce v celé rozsahu. Vyrozumění žalovaného o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 3.5. 2011. V žalobě se dále uvádí, že poskytnutý úvěr činil 28 584,--Kč, přičemž 12 000,--Kč bylo poskytnuto dlužníkovi a 16 584,--Kč je smluvní odměnou. Úvěr měl dlužník splatit 36 splátkami měsíčně po 794,--Kč. Smluvní odměnu uvádí žalobce jako jediné příslušenství jistiny a je úrokem ve formě předem stanovené částky. Výši smluvní odměny zdůvodňuje žalobce rizikovostí úvěrů a též tím, že úvěr není nikterak zajištěn. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Když důvody zamítnutí shledává především ve výši příslušenství, jelikož skutečně vyplacená částka dlužníkovi činila 12 000,--Kč a nárok na přiznání smluvní odměny 16 584,--Kč byl popřen, když nemůže jít o smluvní odměnu ve smyslu § 499 obchodního zákoníku, jelikož zde nešlo o rezervaci prostředků pro dlužníka. Dále namítá nepřiměřenou výši smluvní odměny, tj. 188,2% z poskytnuté částky, obcházení ust. § 170 ins. zákona, dále i to, že sjednání odměny a její započtení odporuje ust. § 11 zákona č. 321/2001, o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, jelikož splacením úvěru před termínem splatnosti hrubě dlužníka zatěžuje závazkem k úhradě částek, jež si nepůjčil. Ke zjištění skutkového stavu provedl soud níže citované důkazy a vycházel i z přednesů účastníků. Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení se podává, že žalobce přihlásil pohledávku č. 3-nevykonatelnou, nezajištěno ve výši 14 355,--Kč z titulu nedoplatku na hodnotě úvěru ze smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 14 292,--Kč a 63 Kč na smluvních pokutách. Z protokolu z přezkumného jednání z 27. 4. 2011 se podává, že pohledávku popřel žalovaný zcela co do důvodu a výše. Z vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky zaslaného dne 27. 4. 2011 žalobci se podává, že žalovaný žalobce o popření pohledávek řádně vyrozuměl. Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100279722 ze dne 22.6. 2009 uzavřené mezi žalobcem, jako věřitelem a Jaroslavem Marvanem, jako dlužníkem, se podává, že na jejím základě-její součástí jsou všeobecné smluvní podmínky-bylo dlužníkovi vyplaceno 12 000,-Kč, smluvní odměna za poskytnutí úvěru činila 16 584,--Kč, maximální výše úvěru činila 28 584,--Kč při RPSN 78,99 %. Dlužník měl v průběhu 36 měsíců, splácet vždy 17. dne v měsíci 794,--Kč. V čl. 13. smluvních podmínek byly sjednány sankce za prodlení s placením. V čl. 4. smluvních podmínek bylo sjednáno opakované poskytnutí úvěru automaticky (revolving) při splnění zde uvedených podmínek. Z výpisů z bankovního účtu žalobce z 22. 7. 2009 bylo zjištěno, že bylo dlužníkovi poskytnuto dle shora cit. smlouvy 12 000,--Kč. Z karty klienta bylo zjištěno, že dlužník na tento úvěr uhradil žalobci v 19 splátkách po 794,--Kč celkem 15 086,--Kč. Splátky č. 3, 4, 6, 9, 12, 13, 15 a 19 uhradil s prodlením kratším než 30 dnů.

Z faktury č. 911010501 z 31.12. 2010 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 63,--Kč smluvní pokutu za prodlení se splátkou č. 15. Ze shora uvedeného má soud za prokázáno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení jistinu pohledávky se smluvní pokutou a požadoval zjištění pohledávky ve výši 14 355,--Kč. Z úvěrové smlouvy však vyplývá, že výše jistiny pohledávky činila 12 000,--Kč, smluvní pokuta pak dle jejího vyúčtovaní 63,--Kč. Dlužník uhradil žalobci ve splátkách celkem 15 086,--Kč, z toho je patrno, že dlužník na jistině žalobci nic nedluží a to ani zmíněnou smluvní pokutu.

Podle ust. § 174 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále též jen IZ ), musí věřitel v přihlášce uvést důvod přihlašované pohledávky. V žalobě na určení popřené pohledávky se pak musí dovolávat důvodu v přihlášce uvedeného (§ 198 odst. 2 téhož zákona). V projednávaném případě označil žalobce jako důvod pohledávky nedoplatek na nominální hodnotě úvěru a smluvní pokutu. Z provedených důkazů vyplývá, že byla již celá pohledávka dlužníkem splacena před zahájením insolvenčního řízení a tedy dlužník žalobci nic nedluží. Pohledávku na smluvní odměně , která je příslušenstvím jistiny, žalobce do insolvenčního řízení nepřihlásil. Soud proto po zjištění, že dlužník pohledávku přihlášenou do řízení zaplatil v celém rozsahu, žalobu zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., jelikož byl úspěšný žalovaný zastoupen advokátem náleží mu náhrada dle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 9 000,--Kč a dle § 13 advokátního tarifu 2x 300,--Kč paušální náhrady, plus DPH ve výši 1 920,--Kč. Celkem tedy 11 520,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 20. dubna 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa