41 ICm 1116/2017
Číslo jednací: 41 ICm 1116/2017-53 ( KSHK 41 INS 7748/2016 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce SAPELI, a.s., IČO 46982086, sídlem v Jihlavě, Pávovská 3104/15a, PSČ 586 01, proti žalované České insolvenční v.o.s., IČO 28810341 jako insolvenčnímu správci dlužníka Villa Park Čechovka, a.s., IČO 27530957, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, zastoupenému JUDr. Martinem Kulířem, advokátem sídlem tamtéž, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce, uplatněná v insolvenčním řízení, vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 7748/2016 v insolvenční věci dlužníka Villa Park Čechovka, a. s. ve výši 2.400.000,-Kč jako zajištěná pohledávka z titulu smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 04. 06. 2013, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 16. 02. 2017 se žalobce domáhal určení pravosti, výše a pořadí pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Villa Park Čechovka, a.s. Uvedl, že pohledávka ve výši 2.400.000,-Kč plyne ze smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 04. 06. 2013 uzavřené mezi společností žalobce a dlužníka k zajištění pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., přičemž tato společnost byla ke dni uzavření smlouvy jediným akcionářem dlužníka a podepisující Roman Stryk byl předsedou isir.justi ce.cz pokračovánípředstavenstva společnosti ROSS Holding, a.s. Při přezkumném jednání konaném dne 18. 01. 2017 byla pohledávka žalovaným popřena co do výše, pravosti a pořadí. S důvody popření pohledávky žalobce nesouhlasil s tím, že zástavní smlouva byla platně uzavřena, byť nebyl dán souhlas valné hromady ve smyslu ust. § 196a obchodního zákoníku s uzavřením zástavní smlouvy, jelikož společnost ROSS Holding, a.s. byla jediným akcionářem společnosti Villa Park Čechovka, a.s. a Roman Stryk ve funkci předsedy představenstva byl oprávněn jednat za obě společnosti. Žalovaný navrhoval žalobu zamítnout. Dle jeho názoru je zástavní smlouva ze dne 04. 06. 2013 neplatným právním úkonem, jelikož k jejímu uzavření ze strany dlužníka nebyl dán souhlas valné hromady, jak ukládá ust. § 196a odst. 5 obchodního zákoníku ve znění účinném od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2013. Odkazuje přitom jednak na důvodovou zprávu k zákonu č. 351/2011 Sb., kterým byl změněn obchodní zákoník, jednak na judikaturu NS ČR, že je nutno v případech právních jednání dle cit. § posuzovat platnost právního úkonu bez souhlasu valné hromady restriktivně. Doplňuje rovněž, že v době uzavření zástavní smlouvy byla situace společnosti ROSS Holding, a.s. již úpadková, čehož si musely být strany smlouvy vědomy. Ke zjištění skutkového stavu vycházel soud z toho, co oba účastníci v průběhu řízení uvedli a z níže popsaných důkazů. Z přihlášky pohledávky doručené soudu dne 08. 06. 2016, doplněné podáním z 12. 07. 2016 a vedené jako P-8 v insolvenčním řízení sp. zn. KSHK 41 INS 7748/2016 se podává, že přihlášená pohledávka žalobce činí 2.400.000,-Kč. Jedná se o pohledávku nevykonatelnou a zajištěnou bytovou jednotkou č. 3968/1 v budově čp. 3968 na pozemku stp. č. 7368 včetně spoluvlastnického podílu 946/7410 na společných částech domu čp. 3968 a pozemku stp. č. 7368 v obci a k.ú. Havlíčkův Brod. Pohledávka je zdůvodněna neplněním dluhu ve výši 2.633.439,80 Kč ze smlouvy o dílo uzavřené mezi věřitelem a ROSS Holding, a.s., jenž byl touto společností uznán a zajištěn smlouvou ze dne 04. 06. 2013 o zřízení zástavního práva k zajištění pohledávky věřitele. Z protokolu z přezkumného jednání konaného dne 18. 01. 2017 se podává, že žalovaný popřel přihlášenou pohledávku zcela co do pravosti výše i pořadí s odkazem na obsah přezkumného listu. Z obsahu přezkumného listu se podává, že žalovaný popírá pohledávku-přihlášenou toliko z důvodu zajištění-jelikož zajištění pohledávky smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 04. 6. 2013 je absolutně neplatná pro absenci souhlasu valné hromady s jejím uzavřením dle § 196a odst. 5 obchodního zákoníku. Z obsahu dohody o uznání peněžitého závazku a o způsobu jeho uhrazení uzavřené dne 24. 04. 2013 mezi věřitelem (žalobcem v tomto řízení) na straně jedné a společností ROSS Holding a.s., jako dlužníkem na straně druhé, se podává, že podle smlouvy o dílo ze dne 09. 07. 2012 se věřitel zavázal provést pro dlužníka stavební práce a dlužník zaplatit sjednanou cenu díla. Dlužník svůj závazek k úhradě nesplnil a uznal svůj závazek k zaplacení částky 2.278.647,40 Kč včetně 4% úroků z prodlení za dobu od 01. 07. 2013 do 31. 08. 2013 a následně za dobu do úplného splacení. Za věřitele smlouvu podepsal Ing. Václav Bradáč, místopředseda představenstva a za dlužníka Roman Stryk, předseda představenstva. Z obsahu smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne 04. 06. 2013 mezi věřitelem (žalobcem v tomto řízení) na straně jedné a společností Villa Park Čechovka a.s., jako zástavcem na straně druhé, se podává, že zástavce je vlastníkem nemovitostí označených jako bytová jednotka č. 3968/1 v budově čp. 3968 na pozemku stp. č. 7368 včetně spoluvlastnického podílu 946/7410 na společných částech domu čp. 3968 a pozemku stp. č. pokračování7368 v obci a k.ú. Havlíčkův Brod, zapsaných na LV č. 9540 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod. Touto smlouvou bylo k cit. nemovitostem zřízeno zástavní právo k pohledávce věřitele ve výši 2.633.439,80 Kč za dlužníkem ROSS Holding a.s. z titulu smlouvy o dílo ze dne 09. 07. 2012. Za věřitele smlouvu podepsal Ing. Václav Bradáč, místopředseda představenstva a za zástavce Roman Stryk, předseda představenstva. Vklad zástavního práva byl povolen příslušným katastrálním úřadem dne 18. 6. 2013. Z obsahu výpisu z obchodního rejstříku společnosti ROSS Holding a.s. se podává, že v době podpisu obou smluv byl Roman Stryk předsedou představenstva a byl oprávněn k jednání za společnost samostatně. Z obsahu výpisu z obchodního rejstříku společnosti Villa Park Čechovka a.s. se podává, že v době podpisu obou smluv byl Roman Stryk předsedou představenstva a byl oprávněn k jednání za společnost samostatně. Dále i to že jediným akcionářem této společnosti byla společnost ROSS Holding a.s. Z obsahu výpisu z obchodního rejstříku společnosti SAPELI a.s. se podává, že v době podpisu obou smluv byl Ing. Václav Bradáč místopředsedou předsedou představenstva a byl oprávněn k jednání za společnost samostatně. Zjištěný skutkový stav je tedy následující: Žalobce v postavení insolvenčního věřitele přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka zajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši 2.400.000,-Kč, která byla popřena žalovaným v průběhu zvláštního přezkumného jednání dne 18. 01. 2017 co do pravosti výše i pořadí. Důvodem popření zajištění pohledávky byla absence souhlasu valné hromady zástavce (dlužníka v tomto řízení) se zřízením zástavního práva. Z dalších důkazů má soud za prokázáno, že žalobce jako zhotovitel uzavřel dne 09. 07. 2012 se společností ROSS Holding a.s., jako odběratelem, smlouvu o dílo. Odběratel neuhradil co do výše 2.278.647,40 Kč s přísl. cenu díla a svůj závazek smlouvou uzavřenou dne 24. 04. 2013 uznal (§ 323 obch. zákoníku) a zavázal se k jeho zaplacení ve splátkách do 31. 08. 2013. Následně smlouvou ze dne 04. 06. 2013 zástavce (dlužník v tomto řízení) zřídil zástavní právo k zajištění pohledávky ve prospěch věřitele k nemovitostem ve svém vlastnictví (§ 552 obč. zák.). Obě smlouvy podepsal jménem společností ROSS Holding a.s. a Villa Park Čechovka a.s. Roman Stryk ve funkci předsedy představenstva, byv oprávněn jednat jménem obou společností samostatně. Jediným akcionářem společnosti Villa Park Čechovka a.s. byla v době uzavření smluv společnost ROSS Holding a.s. Podanou žalobou byl zahájen incidenční spor ve smyslu ust. § 159 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, dále jen IZ. Žaloba byla podána včas v 30 denní lhůtě (§ 198 odst. 1 IZ) ode dne konání přezkumného jednání, v jehož průběhu popřel žalovaný co do pravosti a pořadí pohledávku žalobce přihlášenou v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka jako zajištěnou, v níž se dovolal svého zajištění, uvedl okolnosti vzniku pohledávky a připojil příslušné listiny (§ 166 IZ). Při posuzování platnosti uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva dne 04. 06. 2013 vycházel soud z ust. § 190 odst. 1 obch. zák. ve znění platném k tomuto datu. Podle tohoto ustanovení v případech, kdy má společnosti jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. V projednávaném případě, kdy měl zástavce pouze jednoho akcionáře, tj. ROSS Holding a.s. a předseda představenstva Roman Stryk byl oprávněn samostatně jednat jménem společnosti a tatáž osoba byla samostatně oprávněna jednat jménem zástavce, rovněž ve funkci předsedy představenstva, je takto dán souhlas se zajištěním závazku ve smyslu ust. § 196a odst. 5 IZ a to ohledně pohledávky věřitele ve výši 2.633.439,80 Kč, jak je uvedeno v čl. III. zástavní smlouvy. Projev vůle zástavce k zajištění závazku věřitele je zcela pokračovánízřejmě prokázán. Soud rovněž nikterak neshledal důvody neurčitosti této smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 552 obč. zák. zajišťující pohledávku žalobce uznanou dohodou ze dne 24. 04. 2013 ve smyslu § 323 obch. zákoníku, s důsledky vzniku zástavního práva dle § 156 a 157 obč. zák. Přihlášku pohledávky žalobce soud proto shledal zcela důvodnou. Podle § 166 IZ zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují a připojit listiny, které se toho týkají. I když žalobce přihlásil pohledávku v nižší částce než je uvedeno v cit. smlouvě, soud žalobě vyhověl maje za to, že je oprávněná co do pravosti výše i pořadí. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ, když ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Tomu odpovídá i bod II. výroku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 19. prosince 2017

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Komárková