41 ICm 1116/2011
Číslo jednací: 41 ICm 1116/2011-68 ( KSHK 41 INS 940/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce TVG Č.R. s.r.o., IČ 25640445, sídlem v Praze 10, K pérovně 1513/10, PSČ 102 00, zastoupeného JUDr. Evou Stránskou, advokátem sídlem v Praze 4, Dvorecká 2a/1162, PSČ 147 00, proti 1.žalovanému DAP-PROVMEX a.s., IČ 28211821, sídlem v Hradci Králové, Jižní 870, PSČ 500 03 a proti 2. žalovanému JUDr. Janu Malému, jako insolvenčnímu správci dlužníka DAP-PROVMEX a.s., sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, PSČ 500 02 zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem sídlem tamtéž, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Řízení ohledně částky 26 473,41 Kč se z a s t a v u j e .

II. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná v konkurzním řízení vedeném na majetek 1. žalovaného, je ve výši 30 051,--Kč jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná, důvodná.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 2. 5. 2011 se žalobce domáhal určení důvodnosti pohledávky ve výši 52 483,20 Kč jako pohledávky platné.

Podáním ze dne 27. 2. 2012 byla žaloba co do výše 26 473,41 Kč omezena a zbývajících 30 051,--Kč uplatněné pohledávky 2. žalovaný uznal podáním ze dne 9.3. 2012. 1. žalovaný pohledávku při přezkumném jednání nepopřel. Podle ust. § 198 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, může věřitel nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu a to ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání. V žalobě uplatněné důvody musí být totožné s důvody uplatněnými v přihlášce pohledávky. V projednávaném případě byly tyto zákonem dané podmínky splněny, když důvodem pohledávky byly nesplněné závazky 1. žalovaného vůči žalobci. Jelikož omezený nárok žalobce 2.žalovaný uznal v rámci tohoto řízení a 1. žalovaný pohledávku při přezkumném jednání nepopřel, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ, když 1. žalovaný náklady řízení nepožadoval.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 6. dubna 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa