41 ICm 1048/2012
Číslo jednací: 41 ICm 1048/2012-9 ( KSHK 41 INS 23131/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Mgr. Kamila Tomana, jako insolvenčního správce dlužníků Aleše anonymizovano , anonymizovano a Markéty anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Škroupova 441, PSČ 500 02, proti žalované Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Budějovická 5, Praha 4, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Určuje se, že žalovaný nemá pohledávku ve výši 6.134,--Kč a pohledávku ve výši 6.120,--Kč za dlužníky Alešem Frintou a Markétou anonymizovano , uplatněné v insolvenčním řízení, vedeném pod sp. zn. 41INS 23131/2011.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 12. 4. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 6 134,--Kč a pohledávky 6 120,--Kč přihlášených do insolvenčního řízení a popřených při přezkumném jednání.

Soud usnesením ze dne 22. 8. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.).

Shora citované usnesení bylo doručeno dne 4.9. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný dodnes jakékoliv vyjádření ve věci soudu nepředložil.

Předmětem řízení bylo určení popřené vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 6 134,--Kč a 6 120,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníků Aleše anonymizovano a Markéty anonymizovano , jež žalobce popřel při přezkumné jednání.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce, mající nárok na náhradu nákladů řízení, žádné náhrady nepožadoval.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa