41 ICm 1045/2012
Číslo jednací: 41 ICm 1045/2012-28 ( KSHK 41 INS 19484/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Mgr. Radana Vencla, insolvenčního správce dlužníků Josefa anonymizovano , anonymizovano a Emílie anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Chmelova 357/II., PSČ 500 03, zastoupeného Mgr. Ondřejem Skálou, advokátem sídlem tamtéž, proti žalovanému SMART Capital, a.s., IČ 26865297, sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že část vykonatelné pohledávky, uplatněné žalovaným ve výši 66.663,32 Kč v insolvenčním řízení dlužníků Josefa anonymizovano , nar. 25.4.1952 a Emilie anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Trutnově, Strojnická 502, a popřené žalobcem při přezkumném jednání, byla popřena po právu, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 11. 4. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 96.912,88 Kč přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení z titulu rozhodčího nálezu. Žalovaný vzal svůj návrh částečně zpět svým podáním z 12.3. 2013 dříve než jednání ve věci začalo. Soud procesním rozhodnutím vyhlášeným při jednání dne 14.3. 2013 řízení ohledně části žaloby zastavil (§ 96 o.s.ř.) dále žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby když uvedl, že vydaný rozhodčí nález je exekučním titulem, resp. rozhodnutím, jímž je soud vázán. Soud z obsahu přihláškového spisu sp. zn. 41 INS 19486/2011 zjistil následující skutečnosti: Z přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení dlužníka Emílie anonymizovano se podává, že žalovaný přihlásil mimo jiné pohledávku v celkové výši 148.190,-Kč (29.015,-Kč na jistině, na příslušenství 119.175,-Kč) odůvodněnou smlouvou o úvěru č. 22008-1879, ze dne 2.6.2008 a tvrzením, že na celkový dluh 80.370,-Kč byla splaceno 51.355,-Kč a věřitel přihlašuje zbývající částku dle bodu 9 obchodních podmínek. Vykonatelnost pohledávky zakládá RN sp.zn.: 11241/210 . Z důkazů shora popsaných a z toho, co účastníci uvedli má soud za zjištěno, že žalovaný jako věřitel v insolvenčním řízení dlužníka Emílie anonymizovano přihlásil do řízení pohledávku ve výši 148.190,-Kč v členění a z důvodů shora uvedených. Podle § 173 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), přihláška pohledávky má pro oběh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.

Podle § 174 odst. 1 InsZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 176 přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis a jeho podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle § 188 odst. 2 InsZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z citovaných ustanovení InsZ plyne, že podání přihlášky pohledávky u insolvenčního soudu má povahu uplatnění práva, zakládá účastenství věřitele v insolvenčním řízení. Obsahové náležitosti přihlášky pohledávky zákon upravuje obdobně jako u žaloby (§ 79 o.s.ř.) včetně postupu, jak odstranit její nedostatky (§ 43o.s.ř.) a lze uzavřít, že důvody pro které soud odmítne žalobu, se do jisté míry překrývají s těmi, pro něž se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Přihláška pohledávky musí obsahovat takové skutečnosti, jež pohledávku individualizují tak, aby nebyla zaměnitelná s pohledávkou jinou.

V projednávané věci uplatnil žalovaný v insolvenčním řízení pohledávku z úvěrové smlouvy, doloženou rozhodčím nálezem a úvěrovou smlouvou; omezil se na vyčíslení nedoplatku příslušenství pohledávky, aniž uvedl čím je příslušenství tvořeno.

Žalobce namítal neplatnost rozpor ve sjednání výše úroků z prodlení (rozpor s ust. § 497 a násl. obch. zákoníku).

Tyto skutečnosti však nemohl žalobce přezkoumat, neboť obsaženy v přihlášce nebyly, a nelze proto najisto postavit, zda se žalobce žalobou domáhá určení pohledávky, kterou žalovaný přihlásil.

Soud dospěl k závěru, že žalovaný přihlášku pohledávky přezkoumal, ač přezkoumatelná nebyla, namísto aby postupoval podle § 188 odst. 2 InsZ. Protože přihláška sporné pohledávky měla vady bránící jejímu přezkumu, bylo třeba žalobu pro předčasnost zamítnout (blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp.zn. 32 Cdo 1726/1998, jehož závěry dopadají i na insolvenční řízení).

Po právní moci rozhodnutí bude třeba v insolvenčním řízení přistoupit zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky a poté k novému přezkumu přihlášené pohledávky, pokud budou vady přihlášky odstraněny s tím, že nelze nadále vycházet z výsledků přezkumu pohledávky učiněného na základě nepřezkoumatelné přihlášky.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ, dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporech o pravost přihlášené pohledávky.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 15. března 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová