41 ICm 1039/2015
Číslo jednací: 41 ICm 1039/2015-84 (KSHK 41 INS 22280/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Marií Šrámkovou v právní věci žalobce: Obraz a zvuk, s. r. o., IČO 282 76 019, se sídlem Pod Višňovkou 1661, 140 00 Praha 4, právně zastoupen: JUDr. Ing. Ondřejem Kubátem, advokátem, se sídlem Korunní 2659, 101 00 Praha 10, proti žalovanému: Česká insolvenční v. o. s., IČO 288 10 341, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce společnosti ROSS Holding a. s., právně zastoupen: Mgr. Zuzanou Zlatohlávkovou, advokátkou, se sídlem Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce celkem ve výši 2.555.271,32 Kč přihlášená pod pořadovým číslem P-596.1 v insolvenčním řízení dlužníka ROSS Holding, a. s., IČO 252 59 741, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 22280/2013, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 12. 3. 2015 domáhal určení, že pohledávka žalobce celkem ve výši 2.555.271,32 Kč přihlášená pod pořadovým číslem P-596.1 v insolvenčním řízení dlužníka ROSS Holding, a. s., IČ 252 59 741, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 22280/2013 je po právu. Žalobce tvrdil, že jako zhotovitel uzavřel s dlužníkem jako objednatelem dne 14. 9. 2012 smlouvu o dílo č. SMV 902095, a to včetně dodatku č. 1-3 uzavřených dne 25. 9. 2012, isir.justi ce.cz

19. 10. 2012 a dne 23. 11. 2012. Žalobce dílo provedl a předal, což dlužník potvrdil v předávacím protokolu. Žalobce zhotovené dílo dlužníkovi vyúčtoval fakturou č. 201330360 dne 26. 7. 2013, splatnou dne 2. 8. 2013 ve výši 1.682.794 Kč a fakturou č. 201330355 dne 25. 7. 2013, splatnou dne 1. 8. 2013 ve výši 787.347 Kč. Pro prodlení dlužníka s úhradou uvedených faktur žalobce nárokuje smluvní úrok z prodlení z částky 1.682.794 Kč ve výši 0,02 % denně od 3. 8. 2013 do 21. 1. 2014 ve výši 57.888,11 Kč a smluvní úrok z prodlení z částky 787.347 Kč od 2. 8. 2013 do 21. 1. 2014 ve výši 27.242,21 Kč. Žalobce tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku v celkové výši 2.555.271,32 Kč. Žalobce podal dne 20. 3. 2014 přihlášku pohledávky pod pořadovým číslem 596. Dne 19. 12. 2014 byla přihlášená pohledávka popřena co do pravosti, neboť žalobce dle insolvenčního správce nedoplnil faktury, kterých se dovolával, a dlužník žádný závazek vůči věřiteli neeviduje. Žalobce však tvrdil, že součástí insolvenční přihlášky doručené Krajskému soudu v Hradci Králové datovou schránkou dne 20. 3. 2014 bylo i 8 příloh vložených do elektronicky vyplňované přihlášky pohledávky jako elektronické přílohy a dále faktury přiložil i k žalobě.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Tvrdil, že pohledávka žalobce zanikla započtením provedeným dlužníkem. Žalovaný tvrdil, že ve smlouvě o dílo uzavřené mezi dlužníkem a žalobcem bylo smluveno, že zhotovitel předá dílo objednateli do 15. 12. 2012. K této smlouvě byly založeny 3 dodatky, když však v žádném z nich nedošlo k posunutí termínu plnění. Dílo bylo předáno (tj. předávací řízení ukončeno) dne 8. 8. 2013, tj. téměř 9 měsíců po smluvním termínu předání. Žalobce tak byl 236 dnů v prodlení s předáním díla, o čemž svědčí i žalobcem doložený předávací protokol. Pro případ prodlení s předáním díla byla sjednána smluvní pokuta, která z důvodu prodlení 236 dnů činí částku 9.332.444,63 Kč. Smluvní pokuta náležející dlužníkovi převyšuje pohledávku přihlášenou žalobcem. Žalovaný namítal, že pohledávky požadované žalobcem zanikly započtením. Žalovaný z důvodu právní jistoty uplatnil kompenzační námitku v celkové výši 2.555.271,32 Kč.

Při zkoumání podmínek řízení soud uzavřel, že dne 12. 7. 2013 bylo věřitelem STATECH, s. r. o. na dlužníka ROSS Holding, a. s. zahájeno první insolvenční řízení. Téhož dne byl návrh vzat zpět s tím, že pohledávka zanikla. Usnesením sp. zn. KSHK 41 INS 19480/2013 bylo řízení zastaveno. Dne 12. 8. 2013 bylo na dlužníka ROSS Holding, a. s., věřitelem PELIKÁN-lešení, spol. s r. o. opět zahájeno insolvenční řízení, které je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 22280/2013. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly ke dni 13. 8. 2013. Dne 28. 8. 2013 byl dlužníkem podán návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud zakázal osobám, které mají pohledávky vůči dlužníkovi, započtení vzájemných pohledávek s dlužníkem. Dne 30. 8. 2013 soud předběžným opatřením zakázal započtení vzájemných pohledávek dlužníka a jeho věřitelů na dobu do právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu. Předběžným opatřením ze dne 23. 10. 2013 byl ustanoven předběžným správcem dlužníka žalobce. Dne 21. 1. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce. Dne 29. 1. 2014 bylo předběžným opatřením zakázáno započtení vzájemných pohledávek dlužníka a jeho věřitelů, a to až do vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Dne 8. 4. 2014 byla nařízena reorganizace, která byla dne 4. 11. 2014 přeměněna v konkurz.

Žalobce podal dne 20. 3. 2014, tj. ve lhůtě pro podání přihlášek pohledávek, přihlášku, která byla zaevidována pod pořadovým č. P 596. Dne 19. 12. 2014 se konalo přezkumné jednání, na němž byla pohledávka žalobce popřena co do pravosti. Žalobce byl přípisem ze dne 25. 2. 2015 vyzván k podání žaloby na určení pravosti přihlášené pohledávky. Žaloba byla doručena zdejšímu soudu dne 12. 3. 2015 tedy ve lhůtě dle § 198 odst. 1 IZ.

Provedeným dokazováním byl zjištěn tento skutkový stav:

Bylo nepochybně zjištěno a prokázáno, že žalobce jako zhotovitel a dlužník jako objednatel dne 14. 9. 2012 uzavřeli smlouvu o dílo č. SMV 902095, a to ve znění tří dodatků. Provedené dílo bylo vyúčtováno fakturou č. 201330355 dne 25. 7. 2013, splatnou dne 1. 8. 2013 na částku 787.347 Kč a fakturou č. 201330360 dne 26. 7. 2013, splatnou dne 2. 8. 2013 na částku 1.682.794 Kč. Zhotovitel objednateli provedené dílo předal dne 8. 8. 2013. Žalobce svoji pohledávku přihlásil v insolvenčním řízení pod pořadovým číslem P-596.1 v celkové výši 2.555.271,32 Kč. Insolvenční správce přihlášenou pohledávku popřel co do pravosti. Uvedený skutkový stav soud zjistil ze smlouvy o dílo včetně 3 dodatků smlouvy o dílo, 2 faktur, předávacího protokolu, přihlášky pohledávky a z protokolu o přezkumném jednání.

Po právní stránce byla věc posouzena v souladu s ust. § 3028/3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dle dosavadních právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen Obchz.), ve znění platném do 31. 12. 2013.

Mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřena smlouva o dílo dle ust. § 536 a násl. Obchz. Žalobce jako zhotovitel dílo provedl, předal a vyúčtoval. Vzniklo mu tak právo na zaplacení ceny díla a jeho přihlášená pohledávka je po právu.

Pokud žalovaný namítal započtení, tak k této námitce nemohl soud přihlížet, neboť žalovaný neprokázal, že k jednostrannému zápočtu provedenému dlužníkem vůči žalobci skutečně došlo a tvrzené pohledávky se setkaly. K tomuto tvrzení nebyl založen žádný důkaz. I kdyby žalovaný prokázal existenci tvrzené pohledávky, tak nebyla prokázána její splatnost. Dle ust. § 359 Obchz., proti pohledávce splatné nelze započíst pohledávku nesplatnou, ledaže jde o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen plnit své peněžité závazky. Nebylo prokázáno, ale ani tvrzeno, že dlužník (žalobce) by nebyl schopen plnit své peněžité závazky.

Na základě shora uvedeného soud žalobě vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnutí dle ust. § 202 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řízení (insolvenční zákon), dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové 26. října 2016

Mgr. Marie Šrámková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková