41 ICm 1039/2011
Sp.zn. 41 ICm 1039/2011-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : JUDr. Daniel Kaplan LL.M., se sídlem 110 00 Praha 1, Revoluční 1003/3, insolvenční správce dlužníka I.S.stavby, s.r.o. se sídlem 257 41 Týnec nad Sázavou, Ing. Fr. Janečka 147, IČ: 274 15 813, proti žalovanému: Aquarius Invest cz s.r.o., se sídlem 251 01 Říčany, Techov 127, IČ: 251 90 628, zastoupen: JUDr. Jiřím Davidíkem, advokátem se sídlem 149 00 Praha 4, V Jezírkách 1545/16 o popření vykonatelné pohledávky, pro uznání

takto :

I. Určuje se, že žalovaný má za dlužníkem I.S.stavby, s.r.o., vykonatelnou, nezajištěnou pohledávku ve výši 610.135,36 Kč, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 9658/2010.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že pohledávka žalovaného v celkové výši 610.135,36 je pohledávkou bez práva na uspokojení ze zajištění a bude upokojena v rámci insolvenčního řízení ve stejném pořadí jako přihlášené pohledávky nezajištěných věřitelů.

Žalovaný uvedl, že při přezkumném jednání konaném dne 01.04.2011, kdy insolvenční správce popřel přihlášku č. 24 co do pořadí, bylo zjištěno, že zajištění exekutorským zástavním právem v den zahájení insolvenčno řízení nenabylo právní moci. Ačkoliv věřitel č. 24 souhlasil s popřením pořadí nestihl podat návrh na změnu pořadí insolvenenčímu správci. Žalovaný žalobní návrh uznává s tím, že pohledávka č. 24 bude dále vedena jako vykonatelná-nezajištěná. Navrhuje, aby soud ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání bez nařízení jednání.

Žalobce ve svém podání ze dne 18.05.2011 sdělil soudu, že souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání.

Vzhledem k tomu, že účastníci se práva na projednání vzdali, soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání podle ust.§ 115a o.s.ř.

Žaloba byla podána včas ( pohledávka byla přezkoumána při přezkumném jednání dne 01.04.2011, žaloba byla podána dne 26.04.2011) osobou oprávněnou ( žalobce insolvenečním správcem, který vykonatelnou pohledávku co do pořadí popřel). Důvody popření jsou uvedeny v přezkumném listu.

Podle ust.§ 153a odst.1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Za situace, kdy žalovaný uznal nárok ve svém vyjádření k žalobě, soud postupoval podle ust.§ 153 a odst.1 o.s.ř. a ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust.§ 202 IZ.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání ( ust.§ 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.)

Proti výroku II. o nákladech řízení lze podat odvolání do 15ti dnů k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 23. května 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková