41 ICm 103/2011
Číslo jednací: 41 ICm 103/2011-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : PEMA Praha, spol. s.r.o. se sídlem 184 21 Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 723, IČ: 152 73 296, zastoupen: Mgr. Kateřinou Davidovou, advokátkou se sídlem 110 00 Praha 1, Dlážděná 4, proti žalovanému: Mgr. Gabriela ŠVECOVÁ se sídlem 110 00 Praha 1, Malá Štuparská 6, insolvenční správce dlužníka Orange Neutral CZ, s.r.o. se sídlem 289 22 Lysá nad Labem, Československé armády 543, IČ: 276 64 295, o určení pravosti a výše pohledávky, p r o z m e š k á n í

takto : I. Určuje se, že nevykonatelná a nezajištěná pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Orange Neutral CZ, s.r.o. se sídlem 289 22 Lysá nad Labem, Československé armády 543, IČ: 276 64 295, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 10381/2010 ve výši 71.112,67 Kč je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že pohledávka přihlášená do konkurzního řízení vedeného u nadepsaného soudu pod sp.zn. 41 INS 10381/2010 jako nezajištěná a nevykonatelná je v částce 71.112,67 Kč po právu s tím, že do insolvenčního řízení byla pohledávka přihlášena v celkové výši 1,254.198,80 Kč. Žalovaný popřel pohledávku co do pravosti a výše v částce 71.112,67 Kč. Žalobce uvedl, že mezi účastníky byla uzavřena nájemní smlouva č. N60074 ze dne 27.04.2006 ve znění dodatků. Fakturami č. 100520066, 100520086, 100520087, 100520088, 100520089 a 100520090 vyúčtoval žalobce úpadci náklady, které mu vznikly v souvislosti s nutností odstranění OBU jednotek, kdy byl nucen tyto z motorových vozidel odmontovat a vyřídit konec jejich registrace a vrátit je provozovateli mýtného systému, což úpadce neučinil. Žalobce vyúčtoval fakturou č. 100320098 v souladu s čl. 8.4. nájemní smlouvy náklady, které mu vznikly tím, že úpadce (nájemce) nevrátil předmět nájmu ani přes písemnou výzvu pronajímateli. Účtované náklady vznikly žalobci v souvislosti s výpovědí nájemní smlouvy ze dne 17.07.2009, kdy prostřednictvím společnosti S.I.T. s.r.o. žalobce vozidla zajistil a náklady úpadci přefakturoval v částce 60.019,--Kč. Fakturou č. 100320192 vyúčtoval žalobce žalovanému náklady, které mu vznikly v důsledku porušení povinností úpadce dle čl. 7.1. nájemní smlouvy, kdy v palivové nádrži chyběl nezbytný objem paliva a došlo k zavzdušnění palivové soustavy, tyto náklady za doplnění 60l nafty činily 1.714,--Kč.

Žalovanému byla žaloba doručena do vlastních rukou dne 08.02.2011. Předvolání k prvnímu jednání ve věci, které se konalo dne 06.06.2011 bylo žalovanému doručeno více jak deset dnů přede dnem konání jednání do vlastních rukou dne 24.03.2011. Žalovaný byl v předvolání soudem poučen o tom, že pokud se k jednání bez důvodné a včasné omluvy nedostaví, může být vynesen rozsudek pro zmeškání. Žalovaný se přesto bez omluvy k prvému jednání ve věci nedostavil, svou neúčast včas a řádně neomluvil, soud věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti podle ust.§ 101 odst.3 o.s.ř.

Žalobce, který se k jednání dostavil, navrhl, aby soud ve věci rozhodl rozsudkem pro zmeškání.

Žaloba byla podána včas, když přihláška žalovaného byla přezkoumána při jednání dne 20.12.2010, insolvenčním správcem byla popřena co do pravosti a výše v částce 71.112,67 Kč, žaloba byla podána dne 17.01.2011, osobou oprávněnou (žalobce je přihlášeným věřitelem, jehož pohledávka byla částečně při přezkumném jednání popřena). Žaloba byla podána v souladu s ust.§ 198 odst.1 IZ. Důvody popření přihlášené pohledávky jsou uvedeny v protokole o přezkumném jednání.

Vzhledem k tomu, že byly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, soud podle ust.§ 153b odst.1 o.s.ř. vynesl rozsudek pro zmeškání, kterým žalobě zcela vyhověl, přičemž tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se sporu, vzal za nesporná. Věc po právní stránce posoudil podle ust.§ 198 IZ a § 530 obch.zák.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro zmeškání lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání ( ust.§ 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.). Do právní moci rozsudku pro zmeškání může žalovaný podat návrh na jeho zrušení, pokud zmeškala první jednání z omluvitelných důvodů, a to ke zdejšímu soudu. Proti výroku II. o nákladech řízení lze podat odvolání do 15ti dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího

V Praze dne 6. června 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: K. Ondráková