41 CmI 277/2011
Jednací číslo: 41CmI 277/2011-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : Mgr. Barbora NOVOTNÁ OPLTOVÁ, se sídlem 110 00 Praha 1, Karlovo nám. 24, insolvenční správce dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 263 01 Dobříš, Mírové nám. 19, zastoupen: Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, s.r.o., IČ 618 60 069, se sídlem 110 00 Praha 1, Jindřišská 24/941, zastoupen: JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Velké nám. 135/19 o určení popřené pohledávky

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Miroslavem Komárem, anonymizovano , bytem Dobříš, Mírové nám. 19 vykonatelnou pohledávku ve výši 106.007,--Kč, přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod čj. KSPH 41 INS 10884/2010 s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Usnesením čj. KSPH 41 INS 10884/2010 ze dne 27.10.2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a žalobce ustanoven insolvenčním správcem. Dne 09.11.2010 byla žalobci doručena přihláška žalovaného pro vykonatelnou pohledávku v celkové výši 276.843,--Kč. Pod číslem 2 přihlásil žalovaný pohledávku v celkové výši 110.207,--Kč, z toho na jistině 99.614,--Kč a 10.593,--Kč na příslušenství. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná dle pravomocného rozhodčího nálezu č.j. Va 27-1/2009-7 ze dne 14.09.2009 s vykonatelností dne 24.09.2009. Právním důvodem vzniku pohledávky byl nedoplatek na směnečné sumě zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100252768 a směnečný úrok a náklady rozhodčího řízení. Na přezkumném jednání konaném dne 07.01.2011 pod položkou č.2 co do pravosti a výše s tím, že nárok je v rozporu s ust.§ 56 o.z. a Směrnicí Rady č. 93/13/EHS ze dne 05.04.1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Dále žalobce považoval za sporné i ujednání o rozhodčí doložce obsažené ve smlouvě o revolvingovém úvěru, kdy sjednání rozhodčí doložky nesmí znamenat odchýlení se od zákona v neprospěch spotřebitele. .

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, když žalobce v žalobě uvádí jiné právní posouzení věci. Pokud chtěl rozhodčí doložku zpochybňovat, měl se dlužník v rozhodčím řízení bránit. Dlužník byl v rozhodčím řízení nečinný, na výzvu rozhodce nereagoval a bylo rozhodnuto rozsudkem pro uznání. V zákonem stanovené lhůtě dlužník nepodal návrh na zrušení rozhodčího nálezu. V incidenčním sporu tak nelze zhojit to, že dlužník potřebné úsilí nevyvinul, tak aby změnil rozhodnutí ve svůj prospěch. V rozhodčím řízení má dlužník stejná práva jako v řízení soudním a rovnost stran nebyla porušena. Z rozhodčí doložky vyplývá, že se rozhodci řízení právními předpisy a rozhoduje osoba nestranná. Nlez vycházet z pocitu dlužníka, že rozhodce je podjatý jen proto, že výsledek sporu nebyl v jeho prospěch. Pohledávka byla uplatněna ve výši, která byla přiznána v rozhodčím řízení a vychází z uzavřené smlouvy o úvěru.

Vzhledem k tomu, že pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná a byla popřena insolvenčním správcem, byla podána oprávněnou osobou, jíž byl v daném případě insolvenční správce. ( ust.§ 199 IZ).

Podle ust.§ 199 odst.1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenenčího soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku uplatnil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Podle ust.§ 42 odst.3 o.s.ř. podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění.

Přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka č.2 žalovaného insolvenčním správcem popřena se konalo dne 07.01.2011 (pátek). Žalobu na určení neexistence vykonatelné pohledávky insolvenční správce podal v elektronické podobě bez platného elektronického podpisu dne 07.02.2011 ( pondělí). Podání bylo žalobcem doplněno podáním ze dne 11.02.2011 ( pátek) s platným elektronickým podpisem. Podání ze dne 07.02.2011 nebylo doplněno žalobcem po zákonem stanovené tří denní lhůtě. Lhůta k podání doplnění podání uplynula dnem 10.02.2011 ( čtvrtek).

Na základě výše uvedeného soudu nezbylo než konstatovat, že žaloba byla podána opožděně (§ 199 odst.1 IZ), proto nezbylo než žalobu zamítnout. S ohledem na tuto skutečnost se již soud nezabýval věcnými námitkami účastníků.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust.§ 202 IZ, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 8. dubna 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: K. Ondráková