41 Cm 2709/2011
Číslo jednací: 41 Cm 2709/2011-115

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce SG Equipment Finance Czech republic s.r.o. se sídlem Praha 4-Krč, Antala Staška 2027/79, IČ 61 06 13 44, zast. Mgr. Michalem Chuchútem, LLM, advokátem se sídlem Ústí nad Labem, Londýnská 2266/5 proti žalovanému JUDr. Jaroslav Svoboda, se sídlem Brno, Heršpická 6, insolvenční správce dlužníka NERIA a.s. se sídlem Hustopeče, Vinařská 244/1, IČ 25 30 79 83, zast. Mgr. Miroslavem Sládkem, advokátem se sídlem Brno, Heršpická 800/6, o určení pořadí pohledávky,

takto:

I. Řízení se v části, kde se žalobce domáhal, aby bylo určeno, že žalobce je v insolvenčním řízení dlužníka NERIA a.s. se sídlem Hustopeče, Vinařská 244/1, IČ 25 30 79 83 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 8870/2010 zajištěným věřitelem ve smyslu § 2 písm. g) insolvenčního zákona k pohledávce ve výši 17,267.108,86 Kč zajištěné zajišťovacím převodem vlastnického práva k majetku dlužníka, se zastavuje.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce je v insolvenčním řízení dlužníka NERIA a.s. se sídlem Hustopeče, Vinařská 244/1, IČ 25 30 79 83 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 8870/2010 zajištěným věřitelem ve smyslu § 2 písm. g) insolvenčního zákona k pohledávce ve výši 13,292.109,69 Kč zajištěné zajišťovacím převodem vlastnického práva k majetku dlužníka, se zamítá.

III. Na náhradě nákladů řízení je žalobce povinen zaplatit žalovanému částku 24.684,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet Mgr. Miroslava Sládka, advokáta se sídlem Brno, Heršpická 800/6.

Žalobou ze dne 7.10.2011 doručenou soudu dne 11.10.2011 domáhal se žalobce určení, že je zajištěným věřitelem ve smyslu § 2 písm. g) insolvenčního zákona k pohledávce specifikované ve výroku II. rozsudku, když uvedl, že spornou nevykonatelnou pohledávku přihlásil do shora ve výroku I. rozsudku jmenovaného insolvenčního řízení a u přezkumného jednání byla tato pohledávka co do pořadí žalovaným popřena.

Žalovaný ve svém písemném vyjádření navrhl zamítnutí žaloby s tím, že uvedl, že insolvenční soud ve jmenovaném řízení rozhodl dne 26.11.2010 o tom, že úpadek bude řešen reorganizací a že u druhého přezkumného jednání dne 12.9.2011 bylo popřeno pořadí pohledávek přihlášených žalobcem a to jak žalovaným tak i dlužníkem. O popření pohledávky informoval žalobce vyrozuměním ze dne 21.9.2011, a toto vyrozumění bylo doručeno žalobci dne 23.9.2011 s tím, že poučil žalobce o tom, že žalobu nutno podat jak proti žalovanému tak i proti dlužníkovi. Pokud podal žalobce žalobu pouze proti žalovanému, je na místě žalobu zamítnout z důvodu nedostatku věcné pasivní legitimace.

Ze skutkových nesporností mezi účastníky jakož i z insolvenčního rejstříku zjistil soud a vzal za prokázané, že -usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11.11.2010, č.j. KSBR 39 INS 8870/2010- A-31 byl zjištěn úpadek společnosti NERIA a.s., se sídlem Hustopeče, Vinařská 244/1, IČ 25 30 79 83 (dále jen dlužník) a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný, -žalobce přihlásil do jmenovaného insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 30,559.218,55 Kč jako pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva k majetku dlužníka, -usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.11.2010 č.j. KSBR 39 INS 8870/2010- 31 bylo rozhodnuto, že úpadek dlužníka bude řešen reorganizací a toto usnesení nabylo právní moci dne 1.12.2010, -při druhém přezkumném jednání dne 12.9.2011 jak dlužník tak i žalovaný popřeli pořadí žalobcem přihlášené pohledávky, -vyrozuměním ze dne 21.9.2011 (č.l. 39,40) vyrozuměl žalovaný žalobce o popření jeho pohledávky a toto vyrozumění bylo doručeno žalobci dne 23.9.2011, a že v tomto vyrozumění správce žalobce poučil, že žalobu je nutno podat nejen proti správci, ale i proti dlužníkovi, -usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13.6.2013 č.j. KSBR 39 INS 8870/2010-B- 135 byla povolená reorganizace dlužníka přeměněna na konkurz, -v mezidobí vzal žalobce popřenou pohledávku v částce 17,267.108,86 Kč zpět s tím, že usnesením zdejšího soudu ze dne 14.1.2014 č.j. KSBR 39 INS 8870/2010-P208-6 vzal soud toto částečné zpětvzetí přihlášky na vědomí.

Soud prvého stupně již ve věci rozhodoval a to rozsudkem ze dne 5.6.2014 č.j. 55/49/41 ICm 2709/2011-75. Odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30.4.2015 sp. zn. 12 VSOL 154/2014 jmenovaný rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení.

V mezidobí vzal žalobce popřenou pohledávku v částce 17,267.108,86 Kč zpět s tím, že usnesením zdejšího soudu ze dne 14.1.2014 č.j. KSBR 39 INS 8870/2010-P208-6 vzal soud toto částečné zpětvzetí přihlášky na vědomí a u jednání dne 8.12.2015 vzal žalobu v této části za souhlasu žalovaného zpět a proto soud v této části řízení zastavil (výrok I.).

Žaloba je včasná (§ 198 odst. 1 IZ), když přezkumné jednání proběhlo 12.9.2011 a žaloba byla doručena soudu dne 11.10.2011.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 336 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek v reorganizaci obdobně § 190 až 202.

Podle ustanovení § 336 odst. 2 IZ popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo dříve, než nastaly účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření v reorganizaci dnem, kdy nastaly účinky povolení reorganizace; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Vrchní soud v Olomouci ve zrušovacím usnesení shora jmenovaném vyslovil právní názor, že tím, že byla reorganizace dlužníka přeměněna v konkurz, je zhojena vada spočívající v tom, že nebyly v době podání žaloby žalovány oba popírající subjekty, tedy dlužník i správce.

Uvedený právní názor však ve světle judikatury Nejvyššího soudu nemůže obstát.

V rozsudku Nejvyššího soudu z 23. července 2015, sen. zn. 29 ICdo 24/2013, schválenému k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek uzavřel Nejvyšší soud tak, že popře-li nevykonatelnou pohledávku jak insolvenční správce, tak dlužník v oddlužení, musí být žaloba o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky včas podána (v rozsahu dotčeném popěrným úkonem toho kterého z nich) proti oběma popírajícím (proti insolvenčnímu správci i proti dlužníku). Nepodá-li věřitel nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem i dlužníkem v oddlužení, včas žalobu o určení pravosti, výše nebo dlužníku), pak v rozsahu popření pohledávky tím z popírajících, vůči kterému věřitel žalobu nepodal, nastávají účinky uvedené v § 198 odst. 1 větě třetí insolvenčního zákona. Včasnou žalobu podanou přihlášeným věřitelem ve stejném rozsahu vůči druhému popírajícímu, insolvenční soud zamítne (pramen www.nsoud.cz).

V poměrech souzené věci nelze uzavřít jinak než že žaloba měla směřovat jak proti žalovanému tak i proti dlužníku, když dlužník v reorganizaci popřel u přezkumného jednání shodně s žalovaným pořadí sporné pohledávky a jsou proto jednoznačně naplněny podmínky uvedené v § 336 odst. 2 IZ. Nepodal-li pak žalobce žalobu proti všem osobám (nerozlučným společníkům) proti kterým tuto žalobu podat měl je na místě žalobu zamítnout pro nedostatek pasivní věcné legitimace. Nic na této skutečnosti nemůže změnit ani okolnost, že v pozdější době (zdůrazňuje se, že v době poté, co uplynula lhůta k podání žaloby stanovená v ust. § 198 odst. 1 IZ) byl prohlášen na majetek dlužníka konkurz. Lhůta stanovená v ustanovení § 198 odst. 1 IZ, která v poměrech souzené věci skončila dnem 12.10.2011, je totiž lhůtou propadnou a pokud v této lhůtě není žaloba podána (v poměrech souzené věci též proti dlužníku v reorganizaci), stanoví zákon, že pohledávka popřená co do pořadí se považuje za popřenou. Jinak řečeno: stav vzniklý v době kdy již nastala fikce stanovená ust. § 198 odst. 1 IZ (pořadí sporné pohledávky se má za popřené) nemůže již změnit ani později nastalá změna ve statusu dlužníka (přeměna povolené reorganizace na konkurz).

Nebylo proto namístě pro jeho nadbytečnost provádět další dokazování a věc posuzovat z hlediska meritorních námitek žalobce a proto soud žalobu z důvodů shora uvedených zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný měl ve věci plný úspěch. Soud přiznal žalovanému náhradu účelně vynaložených nákladů řízení a to odměnu advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 6 úkonů právní služby po 3.100,-Kč (§ 9 odst. 4 ve spojení s § 7), 6 paušálních náhrad hotových výdajů po 300,-Kč (§ 13 odst. 3 to vše navýšeno o DPH.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 8. prosince 2015 Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Kolář, v.r. Renata Krédlová samosoudce