40 INS 2798/2015
= __üdesllatel: 701 00 Ostrava 1 Krajský snad v Ostravě 41] IHS ITÉHIZDIS-PHE Ruzhuůuuti 'HE

m I||l||l|||ll|||HI|IMIM|l|I| U 72331 Ústravn

RRIJ4T1BB4592U adresa: Šárka Štěpánküvá

m Rum Sychmvůü T55 EII Vsetín ílatel: Ef ký d m ě *3 I aj: snu 1' tram'

Hmmm*** Havlíčkův:: nábřeží 34 u 'Hm TZB El Datrava !11375

Hmmm. .

Mým' -tennnummnlu-I nvm ml-

:lm =-' u-== mamma:an ' u-I muuuą !L _ a _ 2 ů _ mi N 2798;*201'-FüfBanhu-duutí vs . I a'

Dummmmhľ" a: těpánkuvá a u...........h hr .E Dmummlmw u. 755 l Vsetín rmrmmnmm

Hmmmmmm Jmmmnudmdm. 'IHWCŮHIHIHIIM

a" a . maximumth

"i i' m 1' r-I'phłnll'tiłuilłlyül *x im Hmmm

*-_-- 'm u

IYP I. -_ 4--

Místopmcenusllúby E_-

a i '12 'us-2m

Typlunorllčołinldo'llanllídlminuüüodst. 1.2.3 ILLFJ

'KRAJSEÝ SOUD OSTRAVA

m land. ?Ju

Milana th 25. 05. 2015

; will!! .................... ..

III PHIEHIHWIPEEUW mIWH m'llllililüllłfdu .F

Il I'läiIEdtfdl udepľenf pHJEIÍ Iásllkg [písemnosm byla poskytla!!! mučení :Im-přeůánlm písemném mimi.

Ůd [ü :äsll BSH IIHIŮWdĚ _h;płen ?gmułiyípíssmn Jhyla nimD II Hdnému dudánl :isllty [písemnüstn nebyla paskyrnuta ntzhrtná snułlnnun dne.Jména a płümml' Huby, hm nepusirtla nuhftnuu snuľlnnust t dodání zásilky Ipłsemnusüłü následdd'l :umím nEłhItné muůnnustl byla Hmmm pquHH umu-předáním pfsmuülmpuułenl.

Hepmkmuu HEIIMIIĚ snuünnnsu spočívala v

' F OV ' u' Wálhí mmłnúylomahépaupwmł mmdudm.. ?mmmudmamuw . 1 Manon.

umummuma

!mama prummídamłmtelemv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

40INS 2798/2015 vlvvvlvvlv VIII lllvl Il" Ivvuuvvvvlv

-P6/8 Rozhodnutí VS, tisková skupina 112376-4/2016

LHŮTA

Lhůta: 30.06.2016

1 VSOL 192-2016.doc 2016/04/28 08:49:21 JUDr. Stradějová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66238471, ins. správce, ID: STRADĚJLADI 16 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Stradějová-JUDr. anonymizovano Stradějová, Na Plavisku 1234, 75501 Vsetín, CZ

ID DS: 6czyg83

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 14:40:12

09.05.2016 14:40:12

11.05.201610:15:45

13.05.2016 07:49 12.05.2016 00:20

Zprávu vypravil: Dagmar Kebísková

Doručeno: 11.05.2016 10:15:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Struminská Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Iv-vl vvvl v. lv lvvl "uv 'u' Ivlvv Ivvvv

40INS 2798/2015 -P6/8 Rozhodnutí VS, tisková skupina 112376-4/2016 LHŮTA Lhůta: 30.06.2016

1 VSOL 192-2016.doc 2016/04/28 08:49:21 Mgr. Stoček anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66250099, advokát, ID: STOČEK LUKÁ130475 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 6

anonymizovano Stoček-Stoček anonymizovano , Mgr., advokát, K Nemocnici 168/18, 74101 Nový Jičín, CZ ID DS: fumjwqj

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 14:40:17

Zprávu vypravil: Dagmar Kebísková

Doručeno: 10.05.2016 09:25:00

09.05.2016 14:40:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 09:25:00 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 12.05.2016 07:11 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:32

Struminská JanaSpisová značka:4OINS 2798/2015 Identifikace dotazuzll2376-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 12:58 Kontrolu proved JIKebísková Dagmar

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Stradějová anonymizovano , nar. Typľins. ID:STRADĚJLAD anonymizovano , IČ: 66238471, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:6czyg83 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Stradějová, firma: anonymizovano Stradějová-Insolvenční spravce IČ: 66238471

Adresa: Na Plavisku 22/1234, 75501 Vsetín, CZ anonymizovano

Adresátzngr. Stoček anonymizovano , nar. TYPIadvokát 1D:STOČEK LUKÁ1304 anonymizovano , IČ: 66250099, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:fumjwqj Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Stoček, firma: Stoček anonymizovano , Mgr., advokát IČ: 66250099

Adresa: K Nemocnici 18/168, 74101 Nový Jičín, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Štěpánková Šárka, nar. TST podnikajíc IDzšTĚPÁNKŠÁRK231267 1 23.12.1967, IC: 48796018, í FO podnikající FO Hledáno v DS:typ: PFO, Štěpánková, Šárka, 23.12.1967, 48796018 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFC, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

SDĚLENÍ (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát (jméno a příjmení): Šárka Štěpánková

Adresa, na kterou má být písemnost doručena: Sychrov 60, 755 01 Vsetín

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud V Ostravě Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava

Spisová značka a označení doručované písemnosti:-P6/8 Rozhodnutí VS

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost Vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesüajícímu soudu.

Písemnost si můžete vyzvednout u Kraj ského soudu V Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:00 do 15:30 hod., Vpátek od 07:00 do 13:00 hod. na oddělení 40 INS-budova C, 4. p., č.dV. C 439. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno: 01.06.2016 Sňato dne: