40 INS 22491/2014
. _ Hatel:

*Í-ăi? Krajský soud v üstravě

I. Havlíčkův!) nábřeľí34

~. 25%;ij T28 31 üstrm'a 45702

Fm mm'i'm'wj.; UEEHHDÚMSTHEH Rum 1: , l, dne.. ..._..aad-. I-J"' ' ':'"' "-_' L.;-

I r 1 .

.' l' _-'l . I . . ' -.-. I

vímahrsl :151ml [pkmmstj 'Ě'äřfjg:.$55&.±$ :jE-E Hmmm =- "-*

...r I I E ..H ?5:1. 1-I;:!_-.: a-I'

J' . . . . . '4 r 'Či-5.1.1 .i É." .37:1 x !ITI ..-"-. I-II.

"W Wl||1ll|l||üllllllilłüül|llj|üflli||ll|||jl1lü||

~ I t I. 5 r u 2-5 " r *FN-b' H i " ' " ł'N'l-'ÉÉĚ "ăi-a:: 1- * 7#ąůµ1łuhp± ů '-i " Zůil !NS 22491IZ1114-517 Huzhüdnuti v5

I ..-_ł.r.. "' H rłif-ł: äłił-;~'.tł_'gä.' F' .-'I-' 'I . 7151;?355' 5:* 1"; -__ _LI-lř.|ill_. :A '. .-"'

W

a* 'i u I

.JZ 'L-I.. 'řm'ra± .:' '-" .i . ' r: =-..

mu

:|'_'._IWii;

'©ÉF-

_ 'h'l u_.I-"'I'

:ÍlJä'illł 1'

Il" .;

_ 'i

'l 'u

'il

JL.

Umwmutpmmlm I' l' dnt. ......... ... ..._'f budu-L

"-'I ' A.

Martin Garni . 'µýąkuvickă 44mm ?[HJ SI] üstrava-výąküµiüe

-|-"-!'I5. .-z: "má í! *Ji-'Lů-"I

Ě. :I |-__ a?! ::Lil l.-."-.I:I.I.1l.. -_'q' :If:

A. :".5

. :aa-.1: "I .I'

ł

*mýadmámülhumsem r . .u±'»u . _ űluinfduhi. byla vínem duch u ±ä±n-Ftw Ě I i.. L admátemuiłuanéuhránkrd s 'r' 1???-

Jménuapřümnlwwg»d 'I 'l ' il Lun. ' .__ L.-il'-...r I .Inn ł. 'r aI'É I

" ' . "rr' -I._ I.: l. .F

--. Ipwmaäsltym iqll.. _ .I "I J.

' .-1_ .

II. .H l' ITI..-L-l .J

Krajský sand v üatravě Havlinkmrü nahřałi 34 TZB E] üstrava 457i):."" J. rmtnaadmamhylmuan.-ř; i# uldµalmpmm :l 1.,. ine *Manila .

*͵'f-Mhysl umu [mnm .. i. mammldu .Ef-r .f 15121; r .. . ..uµ-..HM "'F'-I '-. "If *LEFT '®'-'-i . i "Í r _I-u i..-._ 'ł' '_.,_:.'" .THE-.-.j .;.-. .a 4* 'u-u . :2,.---.~.üaanmvmsrulcu HUKÚU 'l'prW MW Mllällll|llllwmm Nl M W

TůE-S-EÚ'Iů

[u

Í? *4

.' ' ;;;; _;I !NS 22491I2ü14-an RaahaünutíVS

wanna tamní? I '-" '

anonymizovano Gumiüva VýąkavicI-La 4415+le 'Tüü 31] üatrava-Výąkavice i. 1'.

E

u hutní: sl aL'mät :ąálku [piiemn gr J Éäřrµ vúluinlďuhi.b1rlailułenadudu-15.31... ';..l ..i

TI.-

-ll-I

' l. r

"'.-_ 'r

"i

. HF..

..'I alłlesittm ułhměschrănµfdne-;_:_; .;_._:-; n hamagłllmmłwdäiałµlímhrf "*'-.-a; ". I rim* *r .r 4-" '*ř'ç't' .. Z. m,mmmma,umm M r ł _ i-.-.1 ' 'a i

' Z 'EE' i *5

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-'vv

40INS 22491/2014 v-.lvl I-vlv I Ivvvllvlvllv

-B17 Rozhodnutí VS, tisková skupina 45702-5/2016

LHŮTA PM

Lhůta: 20.06.2016

1303-15.docx 2016/05/10 14:02:08 Mgr. lng. Kaduch anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73085090, ins. správce, ID: KADUCH BOHU770512 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Kaduch-Mgr. lng. anonymizovano Kaduch, Sadová 553/8, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: cvkxqu

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporuąena.

31.05.2016 08:36:42

31.05.2016 08:36:42

31.05.2016 08:39:38

03.06.2016 07:28 01.06.2016 00:58

Zprávu vypravil: Dagmar Kebísková

Doručeno: 31.05.2016 08:39:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamľikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 aľ 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívějąí datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Struminská JanaSpisová značkaz4OINS 22491/2014 Identifikace dotazuz45702-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 07:32 Kontrolu proved JIKebísková Dagmar

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Ing. Kaduch anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73085090, ins. správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

Typµins. správce

ID DS:cvkxqu Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Kaduch, firma: Mgr. Ing. anonymizovano Kaduch IČ: 73085090 Adresa: Sadová 8/553, 70200 Ostrava, CZ

anonymizovano

ID:KADUCH BOHU770512

1

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjiątbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Goroí Martin, nar. fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Goroi, Martin, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

12.06.1979, Typ: fyzická ID:GOROL' MART120679

12.06.1979

AdresátzGoroÍová anonymizovano , anonymizovano , fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Goroiová, Kateř anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Typ: fyzická ID:GORoLOVKATE061278

Konec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R