40 INS 13047/2013-A-16
Jednací číslo: KSBR 29 (40) INS 13047/2013-A-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Kateřina anonymizovano , anonymizovano , 796 03 Prostějov, Sídl. E. Beneše 63/24,

takto: I. Zrušuje se doložka právní moci ze dne 24.7.2013, kterou nabylo právní moci usnesení č.j. KSBR 29 INS 13047/2013-A-9 ze dne 19.6.2013.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.6.2013, č.j. KSBR 29 INS 13047/2013-A-9, s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 19.6.2013 č.j. KSBR 29 INS 13047/2013-A-9 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník nesplňoval jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a to, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 9.7.2013 řádné odvolání, jak vyplývá z dokladů předložených k podání doručenému insolvenčnímu soudu dne 12.8.2013 (dokument A-12 spisu). Ve svém odvolání dlužník uvedl, že nesouhlasí s uložením zálohy ve výši 50.000,-Kč a že na základě uzavřené darovací smlouvy bude pro účely oddlužení přispíváno měsíční částkou ve výši 800,-Kč a dlužník tak již bude splňovat podmínku uhrazení nejméně 30 % závazků nezajištěným věřitelům.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k novým skutečnostem ohledně příjmu dlužníka insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 25.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce