40 ICm 811/2015
Číslo jednací: 40 ICm 811/2015-115 (KSHK 40 INS 14518/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Metrostav a. s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ 000 14 915, proti žalovanému: Mgr. Emil Fischer, se sídlem Praha 4, Podolská 90/5, PSČ 147 00, IČ 713 91 509, insolvenční správce dlužníka CGM Czech a. s., se sídlem Hradec Králové-Kukleny, Pražská třída 184/65, PSČ 500 04, IČ 499 73 215, o určení pohledávky ve výši 483.065,30 Kč

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení pohledávky č. 1 ve výši 483.065,30 Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému za jízdné Praha-Hradec Králové a zpět jeho 1/3 ve výši 532,32 Kč včetně DPH a zaplatit ji na účet žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce uvedl, že mu správce popřel nevykonatelnou pohledávku, která vznikla tak, že dlužník dne 13. 8. 2012 uzavřel se společností Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., IČ 402 33 308 (dále jen VHS) smlouvu o dílo č. 1280094, jejímž předmětem byl závazek VHS provést pro dlužníka dílo spočívající v komplexním zhotovení části stavby. Dle čl. IV odst. 5 smlouvy byl dlužník oprávněn si ponechat jako jistotu za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených VHS touto smlouvou část z fakturované částky ve výši 10 % z této částky. Dne 28. 1. 2013 uzavřeli dlužník, VHS a žalobce dodatek č. 2 k předmětné smlouvě, který se smluvní strany dohodly na změně v osobě objednatele, kdy na místo dlužníka, jako původního objednatele ze smlouvy, nastoupil ke dni podpisu dodatku žalobce, jako nový objednatel. Tímto dodatkem, jak tvrdí žalobce, došlo k postoupení všech práv, povinností, pohledávek a závazků dlužníka jako původního objednatele na žalobce jako nového objednatele a žalobce toto přijal. K faktickému převzetí pozastavených částek z fakturace ve výši 10 % představující jistotu žalobcem od dlužníka však nikdy nedošlo. Žalobce přihlásil pohledávku jako podmíněnou, vázanou na splnění podmínek dle smlouvy o dílo a na úhradu pohledávky žalobcem.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že má žalobce za to, že dlužník je povinen nahradit žalobci výplatu 10% jistoty za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených VHS na základě smlouvy o dílo č. 1280094. Žalobce ani správci nesdělil, zda VHS skutečně uhradil požadovanou částku. Ovšem ani pokud by požadovanou částku VHS uhradil, nemá tato skutečnosti pro tento spor význam, neboť dle dodatku č. 2 k smlouvě o dílo se jednalo o typickou singulární sukcesi dluhu, kdy žalobce nastoupil na místo dlužníka se všemi právy a povinnostmi a to i co do povinnosti uhradit za určitých okolností VHS pozastávku. Při privativní intercesi ovšem nevzniká žádný regresní nárok mezi osobou, která nastupuje na místo původního dlužníka a původním dlužníkem a tudíž nelze hovořit o povinnosti dlužníka nahradit žalobci částku, kterou měl uhradit, pokud tedy tak žalobce skutečně učinil, jakožto doplatek ceny díla VHS. Pokud žalobce převzal tuto povinnosti dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo za dlužníka bezúplatně, nemá žádný nárok vůči dlužníkovi, který by mu bylo možné přiznat. Navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů z přihláškového spisu bylo soudem zjištěno, že tím stejným skutkovým tvrzením jako v přihlášce se žalobce domáhal i určení své tvrzené pohledávky. Dále z přihláškového spisu ze smlouvy o dílo č. 1280094 ze dne 13. 8. 2012 zjištěno, že objednatel CGM uzavřel se zhotovitelem Vodohospodářské stavby smlouvu, jejímž předmětem bylo zhotovení části stavby kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín. Z bodu IV/5 smlouvy zjištěno, že se mezi sebou účastníci dohodli na pozastávce ve výši 10 % z fakturované ceny díla.

Z dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pod č. 1280094 ze dne 28. 1. 2013 zjištěno, že se jedná o původního objednatele CGM Czech a. s., objednatele Metrostav a. s. a zhotovitele VHS. Tito uzavřeli smlouvu, kde Metrostav se stal novým objednatelem, CGM původním objednatelem a VHS zůstal zhotovitelem. V čl. 3 se dohodly tyto tři strany na změně v osobě objednatele, kdy na místo CGM nastoupil ke dni podpisu dodatku č. 2 Metrostav, jako nový objednatel. V čl. 3.1.1 bylo dohodnuto, že CGM tímto dodatkem ke smlouvě postupuje všechna práva, povinnosti, pohledávky a závazky objednatele z této smlouvy na nového objednatele Metrostav, který je přejímá. V bodě 3.1.2 zhotovitel s tímto postoupením souhlasil. V čl. 3.1.3 VHS dodatkem ke smlouvě postoupil všechna práva, povinnosti a závazky zhotovitele z této smlouvy na nového objednatele Metrostav, který je přijímá. S tímto postoupením dle bodu 3.1.4 původní objednatel bez výhrad souhlasil.

Soud učinil tento závěr: Ze smlouvy a z dodatku ke smlouvě tedy jasně vyplývá, že jde tu pouze o vztah mezi žalobcem tj. Metrostav a. s. a zhotovitelem VHS. Dlužník CGM nemá vůči žalobci žádnou povinnost vyplývající ze smlouvy. Soud bere zcela za své vyjádření insolvenčního správce k podané žalobě, kdy v rámci důkazu bylo prokázáno, že dlužník nemá vůči věřiteli přihlášenému do insolvenčního řízení žádnou povinnost.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. Náklady se skládají z jízdného Praha-Hradec Králové a zpět vyúčtovaného celkem ve výši 1.596,97 Kč, vzhledem k tomu, že ve stejný den měl žalovaný správce u podepsaného soudu tři jednání, požadoval pouze 1/3 jízdného a ta mu byla soudem přiznána.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 30. března 2016

Mgr. Věra Šáfrová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková