40 ICm 749/2011
Číslo jednací: 40 ICm 749/2011-41 ( KSHK 34 INS 898/2008 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v incidenční věci žalobce: Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Joži Davida 20, 747 06 Opava, zast. advokátem Mgr. Radimem Kubicou, O. Lysohorského 702,738 01 Frýdek Místek,proti žalovanému: Jaroslav Fapšo, Jiráskova 131, 511 01 Turnov,jako inslovenčního správce společnosti BENEFIN a.s.,se sídlem Pobialova 819/14, Moravská Ostrava,Ostrava , IČ 64829634, zast. advokátem Mgr. Alešem Miklem, Palackého 211,Turnov, o určení pohledávky ve výši 951 968,67 Kč

takto:

I. Žaloba na určení se zamítá pro opožděnost.

II. Žalobce je povinen žalovanému nahradit náklady řízení ve výši 13 519,--Kč a zaplatit je na účet advokáta Mgr. Aleše Mikla do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určit svou nevykonatelnou pohledávku ve výši 951 968,67 Kč, která měla vzniknout tím, že mu dlužník dluží peníze ze smluv o SPN. V žalobě měl žalobce jednotlivé smlouvy uvedeny číslem a ke smlouvě vždy uvedeny jednotlivé výše dluhů. Vcelku se jednalo právě o žalobcem uvedenou souhrnnou částku.

Podle ust. § 198 odst.(1) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ust. § 197 odst.2 věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Soud si vyžádal od správce vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky a z této listiny zjistil, že je z data 8.2.2011,údaj o přezkumném jednání dne 4.1.2011 odpovídá, dle zjištění soudu, skutečnosti. Dále si vyžádal od správce doručenku k vyrozumění-z této bylo zjištěno, že vyrozumění bylo doručeno žalobci dne 17.2.2011. Dále soud zjistil, že žaloba byla doručena soudu 21.3.2011. Soud tedy zjistil, že žaloba byla podána opožděně. Aby mohl soud ve věci jednat, musela by být žaloba doručena soudu nejpozději dne 4.3.2011 .

Žalobce se bránil tím, že vyrozumění správce je neurčité, a to zejména v 2. odstavci,co se týče pravosti a výše.

Soud poznamenává, že pohledávka byla popřena v celém rozsahu-tedy v celé výši, nebylo totiž doloženo vůbec nic, že tvrzená pohledávka existuje v této výši. Správce dokonce vyzval věřitele, aby doplnil svou přihlášku, krom jiného, i o doklady prokazující existenci pohledávek, když dobropis takovým důkazem není. Správce ho vyzval k doložení, jak probíhaly platby na jednotlivé smlouvy,výpisy z účtů či příjmovými doklady.

Vyrozumění ze dne 8.2.2011 v sobě obsahuje údaje jako je datum přezkumného jednání(4.1.2011),že přihláška má pořadové číslo 161,výši přihlášené částky, a že tato pohledávka byla správcem v plném rozsahu popřena co do pravosti nebo výše, a to z důvodu neoprávněnosti a nedoložení takto uplatněného nároku.Poslední větou vyrozumění je řádné a správné poučení správce,do kdy má popřený věřitel podat žalobu a dále se věřiteli dostalo poučení podle ust. § 197 odst.2 a § 198 IZ tak, že ve vyrozumění tato ustanovení zákona vypisuje.Vyrozumění o popření pohledávky navazuje na výzvu k doplnění přihlášky do konkurzního řízení,která v sobě obsahuje odstavec, jaké důkazy věřiteli chybí,aby insolvenční správce mohl pohledávku uznat. Závěr soudu je o tom, že vyrozumění o popření je určité,správné a z takového poučení taky věřitel napsal řádnou žalobu. § 193 IZ k pravosti pohledávky uvádí: O popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla, anebo že se zcela promlčela. § 194 IZ k popření výše pohledávky uvádí,že o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Ve výzvě k odstranění vad přihlášky byl věřitel poučen, že nedoložil aktivní legitimaci k podání přihlášky společností BONUS JACKPOT zast. p.Hrochem, a že doložil jen dobropis, kterým neprokazuje existenci pohledávek. Při existenci jediné listiny nezbývalo správci nic jiného než popřít pravost nebo(tedy a) výši ( z toho důvodu celou výši) své pohledávky.Soud k této věci dodává, že ze své činnosti ví, že správce nemá téměř žádné listiny k přihlášeným pohledávkám bývalých klientů společnosti v úpadku a většinou ani věřitelé nemají listiny prokazující jejich nároky, když dlužník se choval tak, aby si zajistil neprůhlednost finančních transakcí. Správce ve většině případů takové klientské pohledávky popřel , a poté, co se podaří takovému věřiteli doložit platby na účet společnosti, u takových pohledávek bere správce své popření zpět.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.Náklady se skládají z odměny ve výši 9 000,--Kč,2x300Kč režijní paušál,z jízdného Turnov-HK-Turnov-1066,--Kč, z náhrady za promeškaný čas-6 půlhodin-600,--Kč a DPH ve výši 2 253,--Kč-celkem 13 519,--Kč

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon.

V Hradci Králové dne 10. října 2012

Mgr. Věra Šáfrová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa