40 ICm 71/2014
Číslo jednací: 40 ICm 71/2014-60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobkyně Jaroslava Suchá, bytem 696 63 Hroznová Lhota, Tasov 118, zast. Mgr. Marcelou Andrýskovou, Hodonín, Masarykovo nám. 22 proti žalované Mgr. Zuzana Zajícová, IČ 725 67 058, 696 12 Hovorany 825, insolvenční správkyně dlužníka Ondřeje anonymizovano , nar. , bytem 696 63 Hroznová Lhota, Tasov 118, zast. Mgr. Františkem Kubečkou, advokátem se sídlem Praha, Národní 340/21, o vypořádání společného jmění manželů

takto:

I. Žaloba, aby bylo vypořádáno SJM žalobkyně a dlužníka Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , bytem 696 63 Hroznová Lhota, Tasov 118, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 3.1.2013 doručenou soudu dne 6.1.2014 domáhala se žalobkyně vypořádání SJM s dlužníkem ve výroku I. rozsudku jmenovaným (dále jen dlužník) s tím, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz a insolvenčním správcem byla stanovena žalovaná. Prohlášením konkurzu zaniklo SJM dlužníka a žalobkyně a toto nebylo dosud vypořádáno.

Žalovaná ve svém vyjádření navrhla zamítnutí žaloby a odkázala na přitom na ust. § 205 odst. 3 IZ a § 274 IZ s tím, že hodnota SJM je v odhadní hodně 650.000,-Kč a celkové závazky dlužníka činí 1,638.446,04 Kč.

-že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11.12.2013 č.j. KSBR 40 INS 16616/2013-A-19 byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka Ondřeje anonymizovano , nar. , bytem 696 63 Hroznová Lhota, Tasov 118 a insolvenční správkyní byla ustavena žalovaná, -z hlediska obsahu seznam přihlášek věřitelů v jmenovaném insolvenčním řízení tak, jak je založen ve spisu na č.l. 32 vzadu a 33, -z hlediska obsahu soupis majetkové podstaty ze dne 28.1.2014 (č.l. 57).

Z nesporností mezi účastníky vzal soud za prokázané, že byl prohlášen konkurz shora uvedený na majetek dlužníka, insolvenční správkyní byla ustavena žalovaná a že celková výše přihlášených pohledávek v tomto insolvenčním řízení činí 1,592.371,04 Kč a že podle soupisu majetkové podstaty dlužníka činí hodnota majetku 650.000,-Kč.

Podle ust. § 205 odst. 2 IZ podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.

Podle ust. § 205 odst. 3 IZ je-li dlužník spoluvlastníkem majetku podle odstavců 1 a 2, náleží do majetkové podstaty podíl dlužníka na tomto majetku. Majetek podle odstavců 1 a 2 náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela.

Podle ust. § 268 odst. 1 IZ prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela; byl-li vznik společného jmění dlužníka a jeho manžela vyhrazen ke dni zániku manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství.

Podle ust. § 274 IZ nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty.

Ze shora popsaného skutkového stavu je zjevné, že závazky dlužníka, které mohou být ze SJM dlužníka a žalobkyně uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který do SJM náleží a je proto namístě postupem podle § 274 zahrnout celý majetek do majetkové podstaty, což také žalovaná učinila soupisem majetkové podstaty ze dne 28.1.2014. V poměrech souzené věci pak zde není žádný majetek k vypořádání zaniklého SJM žalobkyně a dlužníka ( § 268 odst. 1 IZ) a vypořádání proto provést nelze a proto soud žalobu v celém rozsahu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 150 o. s. ř.. Důvody hodné zvláštního zřetele spatřuje v tom, že ohledem na povahu sporu (iudicium duplex) mohl žalobu podat kterýkoliv z účastníků (§ 268 odst. 2 písm. a) IZ) a nelze proto náhradu nákladů řízení poměřovat úspěchem či neúspěchem toho kterého účastníka ve věci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 24. listopadu 2015

JUDr. Petr Kolář samosoudce