40 ICm 66/2010
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: 40 ICm 66/2010-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Ota anonymizovano , anonymizovano , 691 76 Šitbořice, Osvobození 92 o žalobě žalobce: JUDr. Ing. Ivan Rott, advokát, AK Brno, Křížová 18, insolvenční správce dlužníka Ota anonymizovano , anonymizovano , 691 76 Šitbořice, Osvobození 92 proti žalovanému: Pavel anonymizovano , anonymizovano , 796 01 Prostějov, sídl. Svobody 3555/56

o určení, že uplatněná vykonatelná pohledávka ve výši Kč 576.506,-není po právu rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši Kč 576.506,- přihlášená do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 40 INS 8929/2009 není po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 2. 4. 2010, doručenou insolvenčnímu soudu dne 8. 4. 2010, domáhal se žalobce určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 8929/2009, není po právu.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 153a odst. 3, 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ) rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6) (odst. 3). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (odst. 4).

Podle ust. § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání.

Právní předchůdce žalovaného, obchodní společnost SMART HYPO s.r.o., 779 00 Olomouc, Hněvotínská 241/52, IČO: 27 774 082, přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku v celkové výši Kč 576.506,-. Na přezkumném jednání konaném dne 17. 3. 2010 byla pohledávka právního předchůdce žalovaného žalobcem a dlužníkem popřena v celé přihlášené výši, a to z důvodu, že pohledávka již byla uhrazena hlavním dlužníkem na základě prodeje nemovitostí v zástavě věřitele, dlužník byl pouze spoludlužníkem.

Insolvenční soud konstatuje, že žaloba o určení, že vykonatelná pohledávka není po právu, byla podána dle prezenčního razítka podatelny dne 8. 4. 2010, tedy v rámci zákonné 30-ti denní lhůty podle ust. § 199 odst. 1 IZ, která se odvíjí od přezkumného jednání, tj. od 17. 3. 2010.

Usnesením č.j.-23 ze dne 2. 7. 2010 vyzval insolvenční soud žalovaného, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení ve věci písemně vyjádřil a dále, aby předložil listinné důkazy, kterých se dovolává (ust. § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř.).

Žalovaný na tuto výzvu nereagoval.

Proto mu insolvenční soud usnesením ze dne 24. 2. 2011 č.j.-32 uložil podle ust. § 114b odst. 1 o.s.ř., aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení ve věci písemně vyjádřil, a to tak, že buď žalobou uplatněný nárok zcela uznává, nebo vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svou obranu a připojil listinné důkazy, jichž se dovolává. Současně byl žalovaný poučen o tom, že pokud se bez vážného důvodu ve věci včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít insolvenční soud za to, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává (ust. § 114b odst. 5 o.s.ř.).

Usnesení bylo žalovanému doručeno do vlastních rukou dne 17. 3. 2011, žalovaný se však ve stanovené lhůtě nevyjádřil ani nesdělil, jaký vážný důvod mu v tom brání. Insolvenční soud má tedy za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, a proto rozhodl ve smyslu citovaného ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání.

V souladu s citovaným ust. § 153a odst. 4 o.s.ř. nebylo pro vydání tohoto rozsudku pro uznání nařizováno jednání, rozsudek však byl veřejně vyhlášen dne 11. 5. 2011.

O nákladech řízení insolvenční soud rozhodl podle ust. § 142 o.s.ř. Žalobce byl ve věci plně úspěšný a měl by proto právo na náhradu nákladů řízení. Jelikož mu však žádné náklady řízení nevznikly, nemohly mu být insolvenčním soudem ani přiznány.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. května 2011

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Křížová