40 ICm 531/2011
Číslo jednací: 40 ICm 531/2011-46 ( KSHK 34 INS 898/2008 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v incidenční věci žalobce: Josef Pernica, bytem U Jordánka 9, PSČ 682 01 Vyškov,proti žalovanému. Jaroslav Fapšo, Jiráskova 131, 511 01 Turnov,jako inslovenčního správce společnosti BENEFIN a.s.,se sídlem Pobialova 819/14, Moravská Ostrava,Ostrava ,IČ 64829634, zast. advokátem Mgr. Alešem Miklem, Palackého 211,Turnov, o určení pohledávky ve výši 225 915,40 Kč, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 225 915,40Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Při ústním jednání dne 10.října 2012 vzal žalobce žalobu co do výše své přihlášené pohledávky označené jako pohledávka 7 zpět (viz usnesení o zastavení řízení z 10. 10. 2012 č.j.-43). Žalovaný uznal žalovaný nárok z přihlášené pohledávky označené pod č. 6, tomu odpovídá bod I. výroku rozsudku.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto tak,že žalovaná strana se nákladů řízení vzdala

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

Odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání (§ 153a o.s.ř.)

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon.

V Hradci Králové dne 10.října 2012

Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa