40 ICm 4854/2015
Číslo jednací: 40 ICm 4854/2015-38 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 40 INS 5894/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEMREPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci žalobce: Mgr. Radoslav Lavička, IČO 10639250, Járy da Cimrmana 735/8, 779 00 Olomouc, insolvenční správce dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 537/39, 702 00 Ostrava, zastoupeného JUDr. Jakubem Dohnalem, advokátem, Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému: Jiří Ryšavý, IČO 500406/107, Slatinice 307, 783 42 Slatinice, zastoupenému JUDr. Lubomírem Minaříkem, advokátem, Vídeňská 635/8, 779 00 Olomouc, o popření pohledávky,

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Karlem Matysíkem, r anonymizovano , bytem Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 537/39, PSČ702 00 pohledávku ve výši 5.000,15 Kč z titulu vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006 ze dne 17.10.2007.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Žalobou došlou soudu dne 22.12.2015 se žalobce domáhá vydání rozhodnutí, kterým bylo bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Karlem Matysíkem, anonymizovano , bytem Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 537/39, PSČ702 00 pohledávku ve výši 5.000,15 Kč z titulu vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006 ze dne 17.10.2007.

Svou žalobu zdůvodnil tvrzením, že: -Žalobce jako insolvenční správce dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn KSOS 40 INS 5894/2015 popřel na přezkumném jednání dne 9. 12. 2015 vykonatelnou pohledávku žalovaného jako přihlášeného věřitele č. 2. číslo přihlášky P 2. V souladu s § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) podává žalobu ve lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu. -Na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 19 Cm 21/2006-37 ze dne 17.10.2007 byla žalovaným vymáhána pohledávka za insolvenčním dlužníkem ve výši 30.357,15 Kč, představující náhradu nákladů řízení. K vymožení dané částky byla nařízena exekuce, kterou prováděl Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, pod sp. zn. 169 EX 2702/12. Dne 17.4. 2013 vydala soudní exekutorka Příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 169 EX 2702/12-28, ve kterém vyčíslila náklady exekuce v celkové výši 7. 865,-Kč. -Insolvenční dlužník uhradil ve prospěch účtu soudní exekutorky č. 000000-0246132257/0300 celou exekučně vymáhanou částku ve výši 30.357,15 Kč a také náklady exekuce ve výši 7. 865,-Kč prostřednictvím bezhotovostních plateb. Insolvenční dlužník uhradil dne:

22. 2. 2013 částku 5.000,-Kč na účet číslo 000000-0246132257/0300VS: 270212 26. 3. 2013 částku 5.000,-Kč na účet číslo 000000-0246132257/0300VS: 270212 25. 4. 2013 částku 5.000,-Kč na účet číslo 000000-0246132257/0300VS: 270212 23. 5. 2013 částku 5.000,-Kč na účet číslo 000000-0246132257/0300VS: 270212 25. 6. 2013 částku 5.000,-Kč na účet číslo 000000-0246132257/0300VS: 270212 29. 7. 2013 částku 5.357,-Kč na účet číslo 000000-0246132257/0300VS: 270212 29. 7. 2013 částku 7.865,-Kč na účet číslo 000000-0246132257/0300VS: 270212.

Veškeré platby byly poukázány z účtu ins. dlužníka č. 1645261309/0800 vedeného u České spořitelny a. s. Účet příjemce je účtem Exekutorského úřadu Mgr. Lucie Valentové, což dokládají mimo jiné webové stránky jmenovaného Exekutorského úřadu, jejichž verzi ze dne 21. 12. 2015 přikládá žalobce k důkazu. Z těchto webových stránek je zřejmé, že platba byla specifikována přesně podle pokynů soudní exekutorky, tj. byla poukázána na určený účet pod správným variabilním symbolem (Přes výše uvedené přihlásil žalovaný dne 14. 4. 2015 do insolvenčního řízení ins. dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 5894/2015pohledávku označenou P2 v celkové výši 5.000,15 Kč jako vykonatelnou nepodmíněnou pohledávku.

ICM R

Tato tvrzení mají základ v insolvenčním spisu sp. zn. KSOS 40 INS 5894/2015, č. l. B4-protokol z přezkumného jednání; č. l. P2-1.-přihláška žalovaného; Příkazu k úhradě nákladů exekuce č. j. 169 EX 2702/12-28 ze dne 17.4. 2013; Výpisy z firemního účtu s kontokorentem č. 000000 1645261309/0800 ze dne 4. 3. 2013 za období od 22. 2. 2013 do 31. 7. 2013; webová stránka exekutorského úřadu-Jak uhradit vymáhaný dluh ze dne 21. 12. 2015. -Podle § 192 odst. 1 IZ může pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek popírat také insolvenční správce. O popření pohledávky co do její pravosti ve smyslu § 193 IZ jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek nevznikl, případně je promlčen. -Žalobce coby insolvenční správce dlužníka tvrdí, že přihlášená pohledávka žalovaného zanikla nejpozději ke dni připsání poslední splátky vymáhané jistiny a jejího příslušenství v podobě nákladů exekuce na účet Exekutorského úřadu. -V souladu s § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen o. z. ) platí, že právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. V daném případě tedy zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák. ), konkrétně pak § 559 odst. 1 obč. zák. Podle tohoto ustanovení dluh zaniká splněním. -Úhradou veškerých závazků zanikla vymáhaná pohledávka včetně jejího příslušenství. Podle § 121 odst. 3 obč. zák. jsou příslušenstvím pohledávky mimo jiné i náklady spojené s jejím uplatněním. Je tak dán důvod pro popření přihlášené pohledávky žalovaného v celé výši. Jelikož ins. dlužník uhradil celou jistinu včetně nákladů exekuce, pohledávka zanikla, jinými slovy její výše je 0,-Kč. Datem úhrady dlužné částky je 29. 7. 2013, resp. den připsání na účet soudní exekutorky v souladu s § 567 odst. 2 obč. zák.(pokud se liší od data zaúčtování dle předložených výpisů z účtu). -Výše uvedený důvod popření pravosti přihlášené vykonatelné pohledávky byl uplatněn i na přezkumném jednání,od jehož konání neuplynulo více jak 30 dnů.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, kterou neuznal v plném rozsahu a své procesní stanovisko zdůvodnil tvrzením, že: Provedením exekuce na základě exekučního titulu, kterým je pravomocný a vykonatelný rozsudek Krajského soudu v Ostravě, ze dne 17.10.2007, č. j. 19 Cm 21/2006-37, byl pověřen Okresním soudem v Ostravě soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, exekutorský úřad Brno-Město, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, za účelem vymožení částky ve výši 30.357,15 Kč představující náhradu nákladů nalézacího řízení. Na základě přípisu výše uvedeného exekutorského úřadu ze dne 11.3.2015, č.j. 169 EX 2702/ 12-50 bylo žalovanému jako oprávněnému v exekučním řízení sděleno, že ve věci žalobce jako povinného v exekučním řízení bylo zahájeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 5894/2015. Dále Exekutorský úřad přípisem ze dne 17.3.2015, č. j. 169 EX 2702/12-51 sdělil žalovanému jako oprávněnému v exekučním řízení výši zůstatku vymáhané pohledávky v celkové výši 6.098,55 Kč, která se skládá v částce ve výši 5.000,15 Kč z nákladů žalobce

ICM R jako oprávněného v nalézacím řízení a dále v částce ve výši 1.098,40 Kč z nákladů právního zastoupení v exekučním řízení. Přípisem Exekutorského úřadu ze dne 12.4.2016, č. j. 169 EX 2702/12-55 byla výše zůstatku vymáhané pohledávky ve výši 6.098,55 Kč potvrzena.

Z výše uvedených skutečností vyplývá závěr, že přihlášení vykonatelné pohledávky žalovaného za žalobcem ve výši 5.000,15 Kč do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 5894/2015 je oprávněné a k dnešnímu dni nebyla pohledávka žalovaného za žalobcem uspokojena.

Nad rámec tohoto žalovaný dále upozorňuje, že částku ve výši 1.098,40 Kč představující náklady právního zastoupení v exekučním řízení do insolvenčního řízení nepřihlašoval.

Vzhledem k tomu, že na výsledku řízení má právní zájem i soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-Město, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, vyzývá tímto žalovaný prostřednictvím soudu tohoto soudního exekutora, aby vstoupil do řízení na stranu žalovaného jako vedlejší účastník ve smyslu ust. § 93 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění a dále navrhuje, aby soud rozhodl o přípustnosti tohoto vstupu.

Soud v souladu s ustanovením § 93 o.s.ř. dne 9.5.2016 vyzval soudního exekutora Mgr. Lucii Valentovou, Exekutorský úřad Brno-Město, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, aby soudu sdělila , zda na straně žalobce má zájem se účastnit tohoto řízení jako vedlejší účastník na straně žalovaného. Podáním, došlým soudu dne 13.5.2016 Mgr. Valentová soudu sdělila, že nehodlá do řízení vstoupit na straně žalovaného, když pohledávku do insolvenčního řízení za dlužníkem nepřihlásila. Za této situace soud považoval za nadbytečné o přípustnosti tohoto vedlejšího účastenství rozhodovat pro neexistenci zákonem požadovaného právního zájmu na výsledku daného řízení (§ 93 odst. 1 o.s.ř.).

Soud rozhodl o věci dle § 115a o.s.ř. ve spojením s ustavením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili.

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 40 INS 5894/2015 soud zjistil , že : -Usnesením insolvenčního soudu ze dne 11. 9. 2002, č.j. KSOS 40 INS 5894/2015- A13 byl zjištěn úpadek dlužníka Karla anonymizovano , IČO: 63350441, rodné anonymizovano , Nádražní 537/39, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (výrok I). Na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs (výrok III ). Insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce Mgr. Radoslav Lavička, IČO 10639250 se sídlem Járy da Cimrmana 735/8, 779 00 Olomouc. -Přihláškou došlou soudu dne 08.04.2015 žalovaný přihlásil do předmětného insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 5000,15 Kč s důvodem vzniku: Dne 17. 10. 2007 byla dlužníkovi jako žalovanému uložena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006-37 povinnost, uhradit věřiteli jako žalobci na nákladech řízení částku 30.357,15 Kč, a to do tří dnů ode dne nabytí právní moci

ICM R

tohoto rozsudku. Výrok číslo III tohoto rozsudku nabyl právní moci dne 17. 6. 2008 a je vykonatelný. Vymáhání této částky se stalo předmětem exekučního řízení vedeného u Exekutorského úřadu Brno, soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, sp. zn. 169 EX 2702/12, kdy k dnešnímu dni činí zbývající dlužná částka 5.000,15 Kč. Předmětná pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006-37 ze dne 17. 10. 2007. Přihláška byla v oddílu P pod číslem P2. Z údajů uvedených části přihlášky pod bodem 52 seznam příloh se podává, že předmětnou přihlášku provázel rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006-37 ze dne 17. 10. 2007; usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 92 EXE 10102/2013-16 dne 30. 1. 2013 a sdělení soudního exekutora o zbývající části dluhu ze dne 17. 3. 2015. -Na přezkumném jednání dne 8. 12. 2015 žalobce spolu s dlužníkem popřeli předmětnou pohledávku co do pravosti i výše v celém rozsahu z důvodu, že : Dlužník doložil výpisy z bankovního účtu, jimiž prokázal, že pohledávka věřitele z titulu náhrady nákladů řízení přiznané rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006-37 ze dne 17. 10. 2007, byla zcela uhrazena dne 29. 7. 2013, popřípadě v den připsání částky na účet vymáhající exekutorky . Pohledávka byla přezkoumávaná jako vykonatelná.

Z uvedeného vyplývá pro soud závěr, že žaloba byla u soudu uplatněna včas insolvenčním správcem v souladu s ust. § 199 odst. 1 IZ , když k popěrnému úkonu dlužníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurs se nepřihlíží (§ 192 odst. 3 IZ). Přihláška pohledávky žalovaného má náležitosti vymezené v ust. § 174 IZ. Žalobce popřel pohledávku co do pravosti v souladu s ustanovením § 193 IZ.

Z tvrzení účastníků pro soud vyplynul závěr, že nesporné je tvrzení žalobce , že na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 19 Cm 21/2006-37 ze dne 17.10.2007 byla žalovaným vymáhána pohledávka za insolvenčním dlužníkem ve výši 30.357,15 Kč, představující náhradu nákladů řízení. K vymožení dané částky byla nařízena exekuce, kterou prováděl Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, pod sp. zn. 169 EX 2702/12, proto k těmto skutečnostem žádná zjištění nečinil.

Předmětem sporu mezi účastníky je otázka, zda předmětná pohledávka v průběhu realizace exekuce byla uhrazena, tedy zanikla či nikoliv.

Z listin účastníky předložených soud zjistil , že z: -Výpisu z účtu dlužníka v žalobě specifikovaného skutečně vyplývají údaje žalobcem tvrzené, t. j. že dlužník na účet exekutora uhradil celkem 30 357,15 Kč (5× částku 5.000,-Kč uvedené 22. 2. 2013, 26. 3. 2013, 25. 4. 2013, 23. 5. 2013 a 25. 6. 2013 a dne 29. 7. 2013 pak zaplatil částku 5.357,-Kč). Z výpisu z účtu však taky vyplývá, že určení platby je specifikováno jednacím číslem exekuce VS : 270212 a údajem splátka Matysík, Mgr. Lucie Valentová . Pouze u splátky dne 29.7.2013 je uvedeno doplatek jistiny Matysík-Mgr. Lucie Valentová . -Příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 17. 4. 2013, č.j. 169 Ex 2702/12-28, vydaný Mgr. Lucií Valentovou soudním exekutorem , Exekutorský úřad Brno-Město,

ICM R

z něhož vyplývá povinnost dlužníka na účet exekutora ( shodný s účtem, na něž byla dlužníkem placena jistina) uhradit náklady exekuce soudního exekutora v celkové výši 7.865,-Kč, které jsou tvořeny: odměnou za provedení exekuce ve výši 3.000,-Kč a dále DPH ve výši 630,-Kč, celkem ve výši 3.630,-Kč; náhradou hotových výdajů ve výši 3.500,-Kč a DPH ve výši 735,-Kč, celkem ve výši 4.235,-Kč. -Ze sdělení Exekutorského úřadu Brno-Město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, č.j. 169 EX 2702/12-51, a) ze dne 11.3.2015, že soudní exekutor žalovanému sděluje , že vůči dlužníkovi probíhá insolvenční řízení a soudní exekutor dle ustanovení § 46 odst. 6 exekučního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ není oprávněn činit žádné úkony směřující k provedení exekuce a není tak možné vymáhat pohledávku, která je předmětem tohoto řízení. Současně poučil věřitele, žalovaného, že je oprávněn tuto pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení. b) ze dne 17.3.2015 a 12.4.2016 pak soudní exekutor žalovanému sděluje, že zůstatek pohledávky k vymožení z exekučního titulu , kterým je rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006-37 činí částku 6.098,55 Kč sestávající z nákladů oprávněného v nalézacím řízení ve výši 5.000,15 Kč a 1.098,40 Kč náklady právního zastoupení. -Usnesením Okresního soudu v Ostravě č.j. 92 EXE 10102/2013-16 ze dne 30.1.2013, že byla soudem nařízena podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006-37 ze dne 17.10.2007 k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 30.357,15 Kč představující náklady předcházejícího řízení a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného (výrok I.) a provedeném této exekuce byla pověřena Mgr. Lucie Valentová-soudní exekutorka, Exekutorský úřad se sídlem Milady Horákové 321/8, 602 00, Brno-Zábrdovice.

Zjištěný skutkový stav posoudil soud v souladu s ustanovením § 3028 obč. zák. v platném znění (zák.č. 89/2012 Sb.) dle ustanovení § 559 odst. 1 obč. zák. v rozhodném znění (zák. č. 40/1964 Sb.), § 253 a § 268 o.s.ř spolu s ustanovením § 55 zák. č. 120/2001 Sb.(exekuční řád) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

V daném případě dlužník z titulu pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cm 21/2006-37 měl povinnost žalovanému zaplatit na nákladech řízení částku ve výši 30.357,15 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. Na základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 17. 4. 2013, č.j. 169 Ex 2702/12-28 měl dále povinnost uhradit náklady exekuce v celkové výši 7.865,-Kč na náklady soudního exekutora. Celkem měl tak povinnost zaplatit na účet soudního exekutora, jehož prostřednictvím byl jeho závazek z pravomocného rozhodnutí soudu vymáhaný, částku ve výši 38.222,15 Kč. Bylo však prokázané, že zaplatil pouze částku 30.357,15 Kč. Lze tedy uzavřít, že platby, které dlužník učinil v měsících následujících po vydání Příkazu k úhradě nákladů exekuce dne 17.4.2013, exekutor započetl na svou pohledávku v tomto příkazu specifikovanou. Z uvedeného vyplývá závěr, že tedy pohledávka žalovaného v uplatněné výši 5.000,15 Kč nezanikla splněním, jak žalobce dovozuje. Tento závěr potvrzuje jednak skutečnost, že daleko po tvrzené úhradě dluhu , tj. v roce 2015 soudní exekutor eviduje prováděnou exekuci a upozorňuje žalovaného coby věřitele, že v exekuci nelze pokračovat pro zahájení předmětného insolvenčního řízení dlužníka, poučuje

ICM R věřitele o možnosti uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení a opakovaně pak věřiteli potvrzuje dluh na vymáhané pohledávce jak v roce 2015, tak v roce 2016 ve shodné výši. Soud je přesvědčen, že kdyby dlužník skutečně uvedenou pohledávku uhradil, domáhal by se u exekutora zastavení exekuce dle § 55 ex. řádu., což žalobce ani dlužník ani netvrdil.

Řídě se uvedenou v rozhodl soud tak, jak je ve výroku v odstavci I uvedeno, když shledal popěrný úkon žalobce nedůvodným.

Pro úplnost je třeba uvést, že při vyhlášení rozsudku došlo k chybě v psaní ve výroku I. v údaji týkající se absence konkretizace pohledávky, která byla předmětem řízení a byla vyjádřená v žalobním petitu. Tuto chybu v psaní odstranil krajský soud postupem dle ust. § 164 o. s. ř. tak, že ji v protokolu o vyhlášení rozsudku opravil a v písemném vyhotovení rozsudku uvedl ve výroku I. již správný údaj. Skutečnost, že se jedná o zřejmou nesprávnost přitom vyplývá z obsahu spisu i z jeho odůvodnění.

Nákladový výrok vychází z ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, když pro aplikaci ustanovení § 202 odst. 2 IZ důvod neshledal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 27.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlastimila Potoczková v. r. Veronika Paličková samosoudkyně

ICM R