40 ICm 482/2014
70/40 ICm 482/2014-39 (KSBR 40 INS 30559/2012-C3)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce Ing. Petr Janíček, DiS, sídlem Kaunicova 76, 688 01 Uherský Brod, insolvenční správce dlužníka Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlámanec 126, PSČ 687 12 proti žalovanému Helena anonymizovano , nar. 9.4.1969, bytem Zlámanec 126, PSČ 687 12, o určení neúčinnosti právního úkonu takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva na převod nemovitých věcí ze dne 29.11.2010 uzavřená mezi Ing. Jiřím anonymizovano , bytem Zlámanec 126, jako dárcem a Helenou anonymizovano , bytem Zlámanec 126, jako obdarovanou, jež dlužník Ing. Jiří anonymizovano převedl na žalovanou-obdarovanou podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitýchěcech v zap saných na LV č. 53 pro k.ú. Komárov u Napajedel, obec Komárov, a to: -pozemek parc.č. 7 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinný dům Komárov č.p. 100 -pozemek parc.č. 8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace -pozemek parc.č. 11 o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinný dům Komárov č.p. 100 -pozemek parc.č. 12 o výměře 739 m2, ostatní plocha, jiná plocha -rodinný dům Komárov, č.p. 100 postavený na pozemku parc.č. 7/11 a 10/2, který je zapsán na LV č. 526, je neúčinným právním úkonem.

II. Žalovaná je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka Ing. Jiřího anonymizovano podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 53 pro obec Komárov, k.ú. Komárov u Napajedel, a to: isir.justi ce.cz

-pozemek parc.č. 7 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinný dům Komárov č.p. 100 -pozemek parc.č. 8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace -pozemek parc.č. 11 o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinný dům Komárov č.p. 100 -pozemek parc.č. 12 o výměře 739 m2, ostatní plocha, jiná plocha -rodinný dům Komárov, č.p. 100 postavený n pozemku parc.č. 7/11 a 10/2, který je zapsán na LV č. 526, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 11.2.2014 domáhal určení, že darovací smlouva na převod nemovitých věcí ze dne 29.11.2010 uzavřená mezi Ing. Jiřím anonymizovano , jako dárcem a Helenou anonymizovano , jako obdarovanou, na jejímž základě nabyla žalovaná vlastnické právo k podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitýchěcechv označených v petitu I. žaloby a dále, aby žalovaná byla povinna vydat tyto nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka Ing. Jiřího anonymizovano . Žalobce v žalobě uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 30559/2012-A-12 ze dne 25.3.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Jiřího anonymizovano . Na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce. Dlužník Ing. anonymizovano vlastnil s manželkou Helenou anonymizovano v podílovém spoluvlastnictví nemovité věci zapsané na LV č. 53 pro k.ú. Komárov u Napajedel, obec Komárov, a to: -pozemek parc.č. 7 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinný dům Komárov č.p. 100 -pozemek parc.č. 8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace -pozemek parc.č. 11 o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinný dům Komárov č.p. 100 -pozemek parc.č. 12 o výměře 739 m2, ostatní plocha, jiná plocha -rodinný dům Komárov, č.p. 100 postavený na pozemku parc.č. 7/11 a 10/2, který je zapsán na LV č. 526. Vlastnické právo k 1/2 nemovitých věcí převedl dlužník na manželku Helenu anonymizovano darovací smlouvou ze dne 29.11.2010, vlastnické právo bylo pro žalovanou zapsáno do katastru nemovitostí ke dni 15.3.2011. Žalobce tento úkon považuje za neúčinný právní úkon, kterým došlo ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů. Poukázal na ust. § 240 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona a na skutečnost, že převodem vlastnictví k id. 1/2 nemovitostí označených výše, došlo k vyvedení části majetku dlužníka z jeho držení a tím ke zkrácení možnosti uspokojit věřitele z takto vyvedeného majetku. Dlužník bezúplatně převedl v časovém období tří let před zahájením insolvenčního řízení (insolvenční řízení zahájeno 4.12.2012) nemovitý majetek na žalovanou (kupní smlouva uzavřena 29.11.2010, vlastnické právo pro žalovanou zapsáno do katastru nemovitostí ke dni 15.3.2011). Žalobce podává žalobu ve lhůtě pro podání odpůrčí žaloby dle ust. § 239 odst. 3 IZ, když úpadek dlužníka byl zjištěn dne 25.3.2013 a lhůta pro podání odpůrčí žaloby končí 25.3.2014. V době převodu měl již dlužník řadu dluhů, jak plyne ze seznamu přihlášených pohledávek-např. pohledávka č. P3 Ministerstva financí ČR, která byla splatná dne 29.4.2006 ve výši 5,032.072,27 Kč, pohledávka č. P12 věřitele Factoring Komerční banka a.s. splatná 30.10.2010 v částce

1,789.781,23 Kč. V době, kdy byl úkon převodu vlastnického práva k nemovitostem činěn, byl dlužník v úpadku.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila v podání z 5.6.2015. Tvrdila, že v době uzavření darovací smlouvy její manžel v úpadku nebyl a předmětná darovací smlouva k úpadku jednoznačně nevedla, na později zjištěný úpadek neměla žádný vliv. Darovací smlouva tedy podle žalované není úkonem neúčinným ve smyslu § 240 insolvenčního zákona. V průběhu dalšího řízení žalovaná soudu sdělila, že zahájila kroky směřující k dohodě se správcem na postupu při prodeji 1/2 nemovitostí. Žádala, aby soud poskytl časový prostor účastníkům řízení k uzavření dohody. Přestože tak soud učinil, k uzavření dohody nedošlo. Žalovaná se následně nezúčastnila žádného z jednání nařízených soudem, svoji neúčast u jednání dne 4.10.2016 písemně omluvila, uvedla, že k věci již soudu sdělila vše co mohla. K prokázání svých tvrzení navrhla provést důkaz výslechem žalované a jejího manžela, na provedení důkazu posléze netrvala a k jednání se nedostavila. Tento důkaz tedy nebylo ani možné provést. Podle § 101 odst. 3 o.s.ř. soud projednal věc v nepřítomnosti žalované. Soud provedl důkaz darovací smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí a návrhem na provedení vkladu vlastnického práva. Z darovací smlouvy uzavřené dne 29.11.2010 mezi Ing. Jiřím anonymizovano , jako dárcem a Helenou anonymizovano , jako obdarovanou, soud zjistil, že dlužník byl podílovým spoluvlastníkem nemovitostí označených ve výroku I. tohoto rozsudku. Dárce daroval do vlastnictví své manželky-žalované spoluvlastnický podíl id. 1/2 k nemovitostem označeným ve výroku I. tohoto rozsudku. Žalovaná dar přijala.

Z výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín pro okres Zlín, obec Komárov, katastrální území Komárov u Napajedel, soud zjistil, že vlastníkem nemovitostí označených ve výroku I. tohoto rozsudku je žalovaná. Z návrhu na provedení vkladu vlastnického práva ze dne 29.11.2010 bylo zjištěno, že dlužník a žalovaná navrhli na základě darovací smlouvy ze dne 29.11.2010, aby jako vlastník nemovitostí byla v katastru nemovitostí zapsána žalovaná.

Soud nepřipustil provedení důkazu výslechem dlužníka a žalované, jak žalovaná navrhla, neboť žalovaná následně na provedení tohoto důkazu netrvala. Podle názoru soudu by však ani tyto důkazy nebyly způsobilé prokázat, že v době převodu nemovitostí nebyl dlužník Ing. Jiří anonymizovano v úpadku.

Po zhodnocení provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. V řízení bylo zjištěno, že darovací smlouvou ze dne 29.11.2010 převedl dlužník na svou manželku-žalovanou id. 1/2 nemovitostí zapsaných na č. LV53 pro k.ú. Komárov u Napajedel, obec Komárov, a to: pozemek parc.č. 7 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinný dům Komárov č.p. 100, pozemek parc.č. 8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc.č. 11 o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinný dům Komárov č.p. 100, pozemek parc.č. 12 o výměře 739 m2, ostatní plocha, jiná plocha, rodinný dům Komárov, č.p. 100 postavený na pozemku parc.č. 7/11 a 10/2, který je zapsán na LV č. 526, přičemž vlastnické právo k uvedeným nemovitostem bylo ve prospěch žalované zapsáno do katastru nemovitostí ke dni 15.3.2011. Jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí, vlastníkem výše uvedených nemovitostí je v současné době žalovaná.

Podle § 235 odst. 1 insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Podle odst. 2 citovaného ustanovení neúčinnost dlužníkových právních úkonů včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům, není-li dále stanoveno jinak. Podle § 240 odst. 1 insolvenčního zákona právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. V daném případě darování1/2 nemovitostí označených ve výroku I. rozsudku je nepochybně právním úkonem bez přiměřeného protiplnění, jde o poskytnutí bezúplatného plnění. Podle § 240 odst. 3 insolvenčního zákona právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. V posuzované věci byl právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněn v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení. Insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužníka dne 4.12.2012, darovací smlouva byla uzavřena dne 29.11.2010. Nepochybně byl právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněn ve prospěch osoby dlužníku blízké, neboť takovou osobou dle § 116 občan.zák. manželka dlužníka je. Podle § 239 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Žalobce podal odpůrčí žalobu u soudu 11.2.2014, úpadek dlužníka byl zjištěn dne 25.3.2013. Žaloba tedy byla podána v zákonem stanovené lhůtě. V projednávané věci bylo na žalované jako osobě dlužníkovi blízké, aby prokazovala, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy nebyl v úpadku (viz. § 240 odst. 2 insolvenčního zákona). Toto důkazní břemeno však žalovaná neunesla. Žalovaná sice ve svém vyjádření k žalobě tvrdila, že v době uzavření darovací smlouvy dlužník v úpadku nebyl, avšak toto své tvrzení žádným důkazem neprokázala. Soud tedy dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a právní úkon-darovací smlouva ze dne 29.11.2010 je neúčinným právním úkonem. Osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch, mají podle § 237 odst. 1 insolvenčního zákona povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z takového neúčinného právního úkonu. Žalovaná je tedy povinna do majetkové podstaty dlužníka Ing. Jiřího anonymizovano vydat podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitých ěvcech označených ve výroku I. rozsudku, žalobě tedy bylo vyhověno.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Ve věci byl plně úspěšný žalobce. Žalobci však v řízení žádné náklady nevznikly. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Nebude-li dobrovolně splněna povinnost uložená tímto rozsudkem, lze navrhnout výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného.

Krajský soud v Brně dne 4.10.2016 JUDr. Radka Semelová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Bártová