40 ICm 4761/2015
Jednací číslo: 40 ICm 4761/2015-103 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 40 INS 34400/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEMREPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci žalobce: Společenství pro dům, č. p. 487, č. p. 363, č. p. 637, IČO 27822184, Severovýchod 637/37, 789 01 Zábřeh, zastoupeného JUDr. Milošem Slabým, advokátem, Nádražní 9, Mohelnice, proti žalovaným: 1) Věra anonymizovano , anonymizovano , Severovýchod 637/37, 789 01 Zábřeh, 2) Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., IČO 29414873, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , Severovýchod 637/37, Zábřeh, zastoupeni: JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem, Táborská 65/29, 140 00 Praha, o určení pořadí pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka Společenství pro dům č. p. 487, č. p. 636 a č. p. 637, Severovýchod 637/37, 789 01 Zábřeh, ve výši 45.104 Kč z titulu dlužných příspěvků vlastníka bytové jednotky na správu domu a pozemku za dobu od 1.4.2014 do 21.7.2015, uplatněná přihláškou pohledávky za isir.justi ce.cz

majetkovou podstatou z 5.12.2014 ve znění doplnění přihlášky pohledávky za majetkovou podstatou z 18.6.2015, je pohledávkou za majetkovou podstatou.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 15.12.2015 došlou soudu dne 17.12.2015 ve znění jeho podání ze dne 26.05.2016 (č. l. 51) se žalobce domáhá vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka Společenství pro dům č. p. 487, č. p. 636 a č. p. 637, Severovýchod 637/37, 789 01 Zábřeh, ve výši 45.104 Kč z titulu dlužných příspěvků vlastníka bytové jednotky na správu domu a pozemku za dobu od 1.4.2014 do 21.7.2015, uplatněná přihláškou pohledávky za majetkovou podstatou z 5.12.2014 ve znění doplnění přihlášky pohledávky za majetkovou podstatou z 18.6.2015, je pohledávkou za majetkovou podstatou.

Žalobu zdůvodnil tím, že: -Usnesením KS v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 34400/2013-B8 ze dne 12.09.2014 soud schválil oddlužení dlužníka Věry anonymizovano , prvožalovaného zpeněžením majetkové podstaty. -Věřitel uplatnil vůči IS pohledávku za majetkovou podstatou v celkové výši 45.104 Kč přihláškou pohledávky ze dne 05.12.2014, která byla správci odeslána dne 11.12.2014, doplnění přihlášky ze dne 18.06.2015, která byla odeslána správci dne 18.06.2015 a dne 26.06.2015,(u insolvenčního soudu pak byla pohledávka uplatněna podnětem věřitele ze dne 30.10.2015, který byl soudu odeslán dne 02.11.2015), která byla zkalkulována vynásobením 16 měsíců (za období od 01.04.2014 do 21.07.2015, kdy došlo ke zpeněžení bytu sjednanou měsíční platbou ve výši 2.819 Kč). -Pohledávka za podstatou tedy představuje sumu příspěvku dlužníka, vlastníka bytové jednotky, na správu domu a pozemku (to je na správu majetkové podstaty) a to za dobu od 01.04.2014 do 21.07.2015. -Rozhodnutím shromážděním věřitele společnosti vlastníků jednotek, byla stanovena povinnost dlužníka-vlastníka bytové jednotky-přispívat na správu domu a pozemku částkou 2.819 Kč měsíčně a to na základě rozhodnutí s účinností od 01.06.2013, když tato částka se sestává z následujících stálých plateb: A) částka 1.009 Kč na příspěvek do ,,fondu oprav (suma příspěvku od všech vlastníků) z něhož jsou hrazeny veškeré náklady na opravu a údržbu společných částí domu, přičemž v roce 2014 šlo o částku 5.839 Kč na elektroopravy ve společných částech domu, částku 3.958 Kč na revizi hasících přístrojů, částka 4.117 Kč na opravu vstupních dveří, vč. výměny skel, částka 462.300 Kč na zateplení střechy, částka 56.145 Kč na opravu ležaté kanalizace a částka 397 Kč na pořízení klíčů a zářivek do

ICM R

společných částí domu; v roce 2015 šlo o položku 935 Kč na elektroopravy ve společných částech domu, částka 2.360 Kč na revizi hasících přístrojů, částka 136.275 Kč na malování schodiště, částka 1.326 Kč na instalatérské práce ve společných částech domu, částka 55.384 Kč výměna vodoměrů a částka 9.810 Kč revize opravy plynového zařízení. B) částka 1.530 Kč na příspěvek na uskutečněnou opravu společných částí domu, jedná se o podíl první žalované dlužnice na splátce úvěru, sjednaného smlouvu o úvěru č. 0054/09/5158 ze dne 27.01.2009 s Československou obchodní bankou, a. s., za účelem financování revitalizace bytového domu C) částka 130 Kč na provozní náklady, ze kterých se hradí odměny výboru, poplatky peněžním ústavům na vedení účtů, společenství domu jednotek, poštovné, pojištění, apod., jedná se o podíl první žalované na provozní náklady, související se správou společných částí domu a pozemku, přičemž jednotlivá celková vydání na provozní náklady domu jsou uvedena v Přehledu o hospodaření domu za rok 2014 a rok 2015. D) částka 150 Kč na příspěvek na odměnu správci nemovitosti. -Tyto náklady, to je stálé platby (v celkové výši 2.819 Kč/měsíc) jsou takovými náklady, které jsou spojeny s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, bytu č. 637/7, v budově č. p. 487, 636, 637 části obce Zábřeh na Moravě. Identifikace činností a nákladových položek, týkajících se správy domu a pozemku , dle názoru žalobce, koresponduje také s ust. § 7 a § 8 nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí, souvisejících s bytovým vlastnictvím. -Dlužnice v tuto dobu byt užívala, avšak neplatila věřiteli předmětné platby ani zálohové platby na služby spojené s užíváním bytu (za dobu, kdy byt užívala), činily ke dni 21.07.2015 nejméně 37.434 Kč, které doposud zaplaceny nejsou. Jde o zálohy či ceny skutečně spotřebovaných energií, to je teplo, voda, elektřina ve společných prostorách, které však předmětem této pohledávky nejsou. -E-mailem ze dne 21.08.2015 IS k předmětným přihláškám věřitele pohledávek za majetkovou podstatou se vyjádřil takto: ,,IS sděluje, že tuto neuznává jako pohledávku za majetkovou podstatou, kterou by byl hradit IS, jelikož do dnešního dne nepřevzal od dlužnice Věry anonymizovano bytové jednotky č.637/37 v Zábřehu na Moravě (dlužnice zde stále bydlí). Osobou povinnou hradit průběžné platby do fondu jako i jiné platby související s nemovitostí je až do doby převzetí nemovitosti IS dlužnice . -S ohledem na uvedený názor IS vydal KS v Ostravě usnesení pod č. j. KSOS 40 (38) INS 34400/2013-B15 ze dne 30.11.2015, kterým uložil žalobci, coby věřiteli dle ust. § 203a odst. 1 IZ, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky ve výši 45.104 Kč, zaslané insolvenčnímu soudu dne 03.11.2015.

Prožalovaná se k žalobě vyjádřila tak, že v době od 01.04.2014 do 21.07.2015 v předmětném bytě nacházející se v domě č. p. 487, č. p. 363 a č.p.637 , bydlela a na správu domu a pozemku částkou 2.819 Kč v té době nepřispívala. Dne 21.04.2014 ji bylo povoleno oddlužení. Společnost, která ji zpracovávala insolvenční návrh ji poskytl informaci o tom, že pokud bude hypotéku dále platit, tak ji byt nebude prodán. Proto tedy splácela hypotéku a už ji nezbyly žádné peníze na zaplacení správy domu a pozemku. Když ji bylo povoleno oddlužení tak IS věděl, že hypotéku i nadále platí. Ovšem nesdělil ji, že ji dále již splácet nemá, platby na hypotéku, resp.: její výše mohla být použita na zaplacení správy domu

ICM R a pozemku a tento dluh tam vůbec nemusel vzniknout. Pracovník společnosti CITY TOWER, který tam údajně nepracuje ji přislíbil, že přeplatek z hypoték ji bude vrácen. Jiný pracovník téže společnosti ji ovšem sdělil, že tomu tak není a že to IS řešit nebude a že si má podat sama žalobu k soudu.

Druhožalovaný ve své obraně jednak vznesl námitku nedostatku podmínky řízení, spočívající v řádném obsazení soudu zákonných soudcem (§ 103 o. s. ř. ve spojení s článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tuto námitku vznesl na základě skutečnosti, že byl informován o skutečnostech, že předmětný spor rozhoduje soudkyně JUDr. Vlastimila Potoczková na základě ,,Opatření předsedkyně soudu ze dne 26.01.2016, které předsedkyně vydala s odvoláním na ust. § 160 odst. 2 IZ dne 26.01.2016, kterým takto odebrala předmětný spor zákonné soudkyni Mgr. Soně Walderové a bez jakýchkoliv předem stanovených pravidel jej na základě své libovůle přidělila jinému soudci. Na podporu své argumentace se dovolává řady rozhodnutí Ústavního soudu odkazem na ust. § 103 o. s. ř. má za to, že soudce je ze zákona povinen už na počátku řízení a pak kdykoliv v jeho průběhu zkoumat, zda je příslušný k rozhodování v dané věci ve smyslu článku 38 odst. 1 Listiny. Zjistí-li, že příslušný není, to je, že není zákonným soudcem, musí neprodleně z vlastní iniciativy učinit opatření k odstranění této vady řízení (v tomto odkazuje na komentář Svoboda, K. Smolík, K., Levý, Šínová, R. a kol. o. s. ř., komentář 1. vydání Praha: C.H.BCK, 2013, Strana 359). V této souvislosti akcentuje, že rozhodování v nesprávném obsazení soudu je těžkou vadou zmatečnosti (§ 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř.). V případě odvolání jde přímo o odvolací důvod dle § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř., přičemž této vadě řízení je odvolací soud přihlížet et off oficio (§ 212 odts. 1 a § 205 o. s. ř.). Zvláštním mimořádným opravným prostředkem, který je speciální pro tyto případy k dispozici, je žaloba pro zmatečnost (§ 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř.). Žalovaná považuje za absolutně nemožné, aby tato těžká vada řízení byla odstranitelná až v opravném řízení a nikoliv již v řízení před soudem I. stupně. Domáhá se teda toho, aby tato vada řízení dle § 104 odst. 2 o. s. ř. před dalšími úkony ve věci byla odstraněna.

K věci samé pak 2. žalovaný se vyjádřil tak, že v daném případě postupoval zcela v souladu se zákonem, resp. jeho výkladem zaujatým VS v Olomouci, který ve svém usnesení ze dne 20.05.2010, sp. zn.: KSBR 44 INS 2927/2008, 3 VSOL 83/2010-B-94 uzavřel následovně: ,,lze přisvědčit IS, že z majetkové podstaty nelze hradit náklady na bydlení dlužníka a jeho rodiny, mezi které patří i dodávka elektrické energie do nemovitosti, ve které dlužník bydlí. K úhradě těchto nákladů, jakož i k uspokojování dalších životních nezbytných potřeb, jsou určeny příjmy dlužníka v rozsahu, ve kterém nenáleží do majetkové podstaty (§ 207 odst. 2 IZ) . Tento názor je přitom zcela přijímán i v právní teorii (viz. např.: Maršíková, J. ,,Nové dluhy dlužníka v insolvenčním řízení, konkurzní noviny č. 7/2014). Dále pak akcentoval, že žalobce mohl proti postupu žalovaného, který avizoval ve svém návrhu na vydání výtěžku zpeněžení předmětné nemovitosti ze dne 26.11.2015 (zachycené na č. l. B-15 insolvenčního spisu), podat námitky v souladu ust. § 298 odst. 3 IZ. Neučinil-li tak, nemůže být již jím tvrzená pohledávka v insolvenčním řízení uspokojena a už jen z tohoto důvodu nelze jeho žalobě vyhovět.

K obraně žalovaného ad 2) týkající se rozhodnutí VS pak polemizuje žalobce v podání ze dne 26.05.2016, kde odkazuje na skutečnost, že toto rozhodnutí směřuje k těm položkám předpisů měsíčních úhrad vlastníka jednotky, které ve vztahují k realizaci bytových potřeb

ICM R dlužníka, to je spotřebního charakteru, např. spotřeba energií v důsledku užívání té jednotky za předpokladu, že je dlužníkem k bydlení skutečně užívána. Z tohoto důvodu žalobce nečinil předmětem přihlášky pohledávky za podstatou a předmětné žaloby částku, která odpovídá sumě dlužných záloh na energii, resp. dlužných nedoplatků na zálohách. Částka 2.819 Kč měsíčně se pojí se vlastnictvím a nesouvisí se samotným užíváním nemovitosti za účelem bydlení dlužníka. Dle vědomostí žalobce dosud nebylo vydáno soudní rozhodnutí, které by se věnovalo problematice příspěvků vlastníka na samotnou správu nemovité věci. Co se týče procesního argumentu druhého žalovaného, že měly být podány námitky dle ust. § 298 odst. 3 IZ má za to, že podání žaloby na určení pořadí uplatněné pohledávky svým významem předchází námitky věřitele a že nemělo dojít k vydání výtěžku zpeněžení před rozhodnutím o této žalobě, když byla žaloba podána na pokyn insolvenčního soudu.

Především se soud vypořádal s námitkou žalobce nedostatku podmínek řízení v řádném obsazení soudu zákonným soudcem odkazem na ustanovení § 103 o.s.ř. a čl. 38 odst. 1 Listiny, jak bylo shora podrobně uvedeno. Soud pak poukazem na skutečnost, že předmětný incidenční spor mu byl přidělen v rámci insolvenčního soudu Opatřením předsedkyně soudu, JUDr. Ivy Hrdinové, ze dne 26.1.2016, která tak postupovala v souladu s ustanovením § 160 odst. 2 IZ a jak vyplynulo z Nálezu Ústavního soudu ze dne sp. zn. Pl. ÚS 11/15 ze dne 9.2.2016 není soudce legitimován, ani v případě nesouhlasu s citovaným ustanovením, hledat nápravu u Ústavního soudu, uzavírá , že soudce je vázán citovaným rozhodnutím předsedy insolvenčního soudu, učiněného na základě platného zák. ustanovení § 160 odst. 2 IZ .

U jednání konaném dne 9.6. 2016 účastníci učinili nesporná skutková tvrzení, že: -Usnesením KS v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 34400/2013-B8 ze dne 12.09.2014, soud schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty; -Přihláškou ze dne 05.12.2014, která byla správci odeslána ve znění Doplnění přihlášky ze dne 18.06.2015, věřitel uplatnil vůči insolvenčnímu správci pohledávku za majetkovou podstatou v celkové výši 45.104 Kč, která se sestává z dlužných příspěvků dlužníka, vlastníka bytové jednotky, na správu domu a pozemku a to za dobu od 01.04.2014 do 21.07.2015, kdy došlo ke zpeněžení bytu (16 x 2.819 Kč), v následujícím rozsahu: -rozhodnutím shromáždění věřitele-žalobce, byla stanovena povinnost dlužníka, coby vlastníka bytové jednotky přispívat na správu domu a pozemku částkou 2.819 Kč měsíčně a to s účinností od 01.06.2013, když tato částka představuje sumu stálých plateb sestávajících z : a) částky 1.009 Kč-příspěvek do fondu oprav; b) částky 1.530 Kč-příspěvek na uskutečněnou opravu na společné části domu, c) částky 130 Kč na provozní náklady, ze kterých se hradí odměny výboru, poplatky peněžním ústavům za vedení účtů společenství vlastníků jednotek, poštovné, pojištění, apod ; d) částky 150 Kč-příspěvek na odměnu správci nemovitostí; -tyto náklady, tj. stálé platby jsou tedy takovými náklady, které jsou spojeny s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, tedy bytu č. 637/7 v budově č. p. 487, 636, 637 v části obce Zábřeh na Moravě;

ICM R

-insolvenční správce svým emailem ze dne 21.05.2015 k této pohledávce za majetkovou podstatou žalobci sdělil, že neuznává tuto pohledávku jako pohledávku za majetkovou podstatou, kterou by byl povinen hradit insolvenční správce, když doposud nepřevzal od dlužnice Věry anonymizovano bytovou jednotku 637/7 v Zábřehu na Moravě, ve kterém dlužnice stále bydlí. Osobou povinnou hradit průběžné platby do fondu oprav jakož i jiné platby související s vlastnictví nemovitosti, je až do doby převzetí nemovitosti insolvenčním správcem dlužnice; -Insolvenční soud pak usnesení č. j. KSOS 40 (38) INS 34400/2013-B15 ze dne 30.11.2015 žalobci vydal pokyn v souladu s ustanovením § 203a odst. 1 IZ k podání žaloby k určení pořadí předmětné pohledávky u soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí . K nesporným skutečnostem soud neprováděl pro nadbytečnost žádné důkazy.

Spor mezi účastníky v daném případě spočívá v právním posouzení: 1) zda přihlášená pohledávka žalobce má charakter nákladů bydlení; 2) zda přihlášená pohledávka žalobce výlučně představuje náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty; 3) zda v případě závěru soudu, že se jedná o pohledávku ad 2) lze tuto přiznat, když žalobce nepodal námitky proti postupu žalovaného dle § 298 odst. 3 IZ.

Především soud poznamenává , že žaloba, soudu došlá dne 17.12.2015, byla uplatněna řádně a včas tj. ve stanovené lhůtě 30 dnů v souladu s ustanovením § 203a odst. 1 IZ vůči insolvenčnímu správci (žalovaný ad 2).

Soud pak učinil zjištění :

-Z korespondence účastníků tj. žalobce a 2. žalovaného , zejména z emailové zpráva ze dne 16.02.2015, zaslané žalobcem insolvenčnímu správci na adresu: info@administraceinsolvenci.cz ke spisové značce KSOS 38 INS 34400/2013, že jeho obsahem je dotaz, a žádost o potvrzení přijetí přihlášky za majetkovou podstatou ze dne 05.12.2014 a dále o sdělení o průběhu insolvence, resp. kdy mohou očekávat zpeněžení majetku a jaký je předpoklad uspokojení pohledávky klienta; email ze dne 30.07.2015 mezi týmiž subjekty jako shora, obsahuje opět žádost o sdělení stanoviska postupu insolvenčního správce ve vztahu k pohledávce žalobce coby věřitele, současně se žádostí o kontakt dříve než dojde k rozdělení výtěžku z prodeje. E-mailem ze dne 21.08.2015 označeným ,,Vyjádření insolvenčního správce-Věra anonymizovano - KSOS 40 INS 34400/2013 , adresovaného žalobci, , že jeho obsahem je sdělení insolvenčního správce, že pohledávku věřitele neuznává jako pohledávku za majetkovou podstatou z důvodů uvedených v nesporných tvrzení účastníků. -Z Notářského zápisu , sepsaného dne 16.10.2007 v notářské kanceláři Mgr. Jitky Heinzová, notářky v Šumperku se sídlem Masarykovo náměstí 5, Šumperk pod sp. zn.: NZ 185/2007 a N 2005/2007, že jeho obsahem je osvědčení o průběhu první schůze shromáždění Společenství žalobce, kde byly schváleny stanovy Společenství žalobce, tvořící přílohu tohoto zápisu s označením ,,Stanovy Společenství pro dům č. p. 487, č. p. 636 a č. p. 367 se sídlem Severovýchod 637/37, Zábřeh nad Moravě , v nichž v části druhé v čl. III je vymezen Předmět činnosti společenství tak, že dle

ICM R

článku III. vykonává a) správu domu a další činnost, přičemž správou domu se rozumí a) zajišťování i správu provozu domu a pozemků, b) údržbu a opravy společných částí domu; c) protipožární zabezpečení domu, včetně hromosvodů. Dle odst. 6. Společenství zajišťuje činnost související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství, včetně uzavírání s tím souvisejících smluv. Dle odst. 7 v rámci činnosti vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství, b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančním prostředky poskytovanými vlastníky jednotek; c) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.

V článku V je pak upraveno Zajišťování správy domu a další činnosti na základě smlouvy se správcem, přičemž v druhém (správně v pořadí 3) odstavci tohoto článku je ujednání, že v rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejíž dodávky si členové společenství zajišťují přímo u dodavatele přímo; b) pojištění domu; c) o nájmu společných částí domu, d) nájmu jednotek, která jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství.

Dle odst. 3 společenství dále zajišťuje rovněž kontrolu plnění jim uzavřených smluv podle odst. 1 a 2 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. Dle odst. 4 téhož článku při plnění úkolů podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov, zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domů a pozemků: a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu na pozemku (dále jen příspěvky na zprávu domu a pozemků ) popřípadě dalších příspěvků na činnost uvedenou v článku IV; b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány; c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství; d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky; e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy; f) vedení seznamu členů společenství. V části částí páté označené Hospodaření společenství v článku XVI je specifikováno hospodaření společenství a způsob nakládání jeho majetkem, kde v odstavci 1 je konstatováno, že společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými jím členy společenství na úhradu příspěvku na zprávu domu a pozemku, dále finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství. -Ze Zápisu ze Shromáždění žalobce k přijetí úvěru z prostředků SFRB s datem konání shromáždění 12.10.2014, že shromáždění společenství schválilo přijetí úvěrům na opravu modernizaci domu č.p. 487, č.p. 636 a č.p. 637 na parc. č. 2204/40 a obci Zábřeh a katastrální území Zábřeh na Moravě, severní severovýchod 35, 30 36 7, 78901 Zábřeh ve výši 2.873.939,-Kč jen se splatností do 10 let s měsíčním příspěvkem do fondu oprav ve výši 33.524,-Kč. -Ze Zápisu ze schůze Shromáždění společenství žalobce ze dne 16.10.2007, že jeho obsahem bylo mimo jiné i usnesení, kterým byla schválena výše navržené odměny

ICM R

(bod 5) a projednání a schválení měsíčních předpisů stálých plateb a záloh pro rok 2007 (bod 8 a 9) a projednání a schválení způsobu vyúčtování služeb (bod 10). -Z Předpisu úhrad a záloh pro vlastníka ze dne 10.06.2013 vystavený Společenstvím žalobce, vztahující se k číslu bytu 637/7 a dlužnici Věře anonymizovano bylo zjištěno, že tento se sestává ze dvou částí : I. předpis úhrad-stálé platby a II. předpis úhrad- zálohy na služby , k bodu I. Stále platby patří na dlouhodobě přijaté zálohy do fondu oprav ve výši 1.009,-Kč; splátka úvěru 1.530,-Kč, provozní náklady 130,-Kč, správa 150,-Kč, celkem tedy stále platby ve výši 2.819,-Kč; K části II-zálohy na služby patří zálohy na Teplo částka 1432 Kč,TUV částka 700 Kč, záloha na vodu 210 Kč, jiná částka 12 Kč , záloha na spol. el. 44 Kč , výtah částka 255 Kč, celkem zálohy ve výši 2.653Kč. Celkem činil předpis měsíčních plateb vážící se k vlastnictví a užívání předmětného bytu dlužnice částku 5.472 Kč , platnou od měsíce června roku 2013 a splatnou vždy ke každému 15. dni v měsíci; -Ze Smlouvy o úvěru, uzavřené mezi žalobcem a ČSOB dne 27.01.2009 na profinancování revitalizace bytového domu žalobce; Informace o splatnosti pojistného ze dne 02.06.2014, poskytnuta Českou pojišťovnou žalobci., vztahující se k pojištění majetku podnikatelů a to k pojistné smlouvě č. 4941462516, vč. rekapitulace za období od 02.07.2014 do 01.07.2015; Vyúčtování pojistného k datu 23.02.2015 a Přehledů o hospodaření domů za rok 2014 žalobce ze dne 03.03.2015, přehled za hospodaření domů za rok 2015 žalobce ze dne 31.03.2016, že ze zákonné rezervy-fondu oprav bylo v roce 2014 čerpáno na opravu elektra částka 5.839,-Kč jen, revize po 4.117,-Kč, oprava dveří, včetně výměny skla 4.117,-Kč, zateplení střech jim 462.300,-Kč jen, oprava ležaté kanalizace 56.145,-Kč drobný nákup klíče a zářivky 397,-Kč celkem běžné čerpání ve výši 523.756,-Kč , dále pak byla vynaložena částka 23.000,-Kč na dokumentaci na zateplení střechy a energetický průkaz, následně pak bylo provedeno čerpání spojené s úvěrem tato splátka úvěru 29 296.472,97 Kč s příslušenstvím v celkové výši 610.088,28 Kč, provozní výdaje 135.514,-Kč. Celkem čerpání z fondu oprav na ve výši 1, 301.358,28 Kč. V roce 2015 byla fondu oprav čerpáno z FO na Běžné opravy: opravu elektro částka 935,-Kč, revize HP 2.360,-Kč, malování schodiště 136.275,-Kč; instalatérské práce 1.326,- Kč; výměna vodoměrů 55.384,-Kč, revize a oprava plynového zařízení ve výši 9.810,-Kč, celkem běžné čerpáním v celkové výši 206. 090,-Kč (z čehož byla na byt dlužnice vyměřena částka 1.009 Kč) a dále pak čerpání spojené s úvěrem č. 1 u ČSOB v celkové výši 610.088,28 Kč (vyměřena částka 1.530 Kč a za úvěr č.2 SFRB číslo 2 v celkové výši 135.875,192 Kč (vyměřena částka 1.009 Kč; provozní výdaje ve výši 120.114,92 Kč; výtahy 383.041,2 Kč; čerpáno celkem z FO ve výši 1,071.970,46 Kč. -Z usnesení KS Ostrava ze dne 30.11.2015, č.j. KSOS 40 (38) INS 34400/2013-B15, že byla uložena žalobci v souladu s ust. § 203a odst. 1 insolvenčního zákona povinnost, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky ve výši 45.104 Kč zaslané insolvenčnímu soudu dne 3.11.2015.

Podle ust. § 168 odst. 2 písm. b) IZ platí, že pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka. Podle odst. 3 tohoto ustanovení platí, že není-li dále stanoveno

ICM R jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle § 230 IZ se správou majetkové podstaty rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony a opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu, aby a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží, b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým určením, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem, d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných právních úkonů (odst. 1).

Již ve svém rozhodnutí ze dne 30.6.2004, sp. zn. 29 Odo 197/2003 (publikováno pod č. 160 v časopise Soudní judikatura, č. 8/2006) vyslovil Nejvyšší soud ČR názor na výklad pojmu správa (konkursní) podstaty, jenž je dle názoru soudu použitelný též v poměrech insolvenčního řízení a podle něhož se správou rozumí zejména činnost (včetně právních úkonů a opatření z ní vyplývajících), která směřuje k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení konkursní podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní patří, aby majetek patřící do konkursní podstaty byl využíván v souladu se svým určením, jestliže tomu nebrání jiné okolnosti, a aby se konkursní podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem k jejímu stavu a k obvyklým obchodním příležitostem.

K otázce nákladů spojených se správou zpeněžené věci se vyslovil též Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 26.5.2010, č.j. KSUL 45 INS 2152/2009, 1 VSPH 404/2010-B-40, v němž dospěl k závěru, že vodné není nákladem spojeným se správou nemovitostí, jenž by bylo lze přičíst na vrub věřitele, neboť tento výdaj spojený s užíváním nemovitosti jde na vrub jedině jejímu uživateli, a že daň z nemovitosti je naopak typickým výdajem spojeným se správou nemovitosti . V usnesení ze dne 9.1.2013, č.j. KSPH 38 INS 6474/2010, 1 VSPH 1541/2012-B-44, pak Vrchní soud v Praze rozvedl, že za náklady spojené se správou (zpeněžené) zajištěné věci lze považovat jen takové výdaje, které se s udržením hodnoty takové věci přímo pojí, jako jsou náklady na její údržbu nebo zabezpečení.

Pohledávka žalobce ve výši 45.104 Kč představuje celkovou částku z titulu dlužných příspěvků vlastníka bytové jednotky na správu domu a pozemku za dobu od 1.4.2014 do 21.7.2015, vzniklá tedy po prohlášení úpadku uplatněná přihláškou pohledávky za majetkovou podstatou z 5.12.2014 ve znění doplnění přihlášky pohledávky za majetkovou podstatou z 18.6.2015, je pohledávkou za majetkovou podstatou. Rozhodnutím shromáždění žalobce, byla stanovena povinnost dlužníka-vlastníka bytové jednotky-přispívat na správu domu a pozemku částkou 2.819 Kč/měsíčně a to na základě rozhodnutí s účinností od 01.06.2013, když tato částka představuje sumu následujících stálých plateb: a) částka 1.009 Kč na příspěvek do ,,fondu oprav (suma přípěvku od všech vlastníků) z něhož jsou hrazeny veškeré náklady na opravu a údržbu společných částí domu, přičemž v roce 2014 šlo o částku 5.839 Kč na elektroopravy ve společných částech domu, částku 3.958 Kč na revizi hasících přístrojů, částka 4.117 Kč na opravu

ICM R

vstupních dveří, vč. výměny skel, částka 462.300 Kč na zateplení střechy, částka 56.145 Kč na opravu ležaté kanalizace a částka 397 Kč na pořízení klíčů a zářivek do společných částí domu; v roce 2015 šlo o položku 935 Kč na elektroopravy ve společných částech domu, částka 2.360 Kč na revizi hasících přístrojů, částka 136.275 Kč na malování schodiště, částka 1.326 Kč na instalatérské práce ve společných částech domu, částka 55.384 Kč výměna vodoměrů a částka 9.810 Kč revize opravy plynového zařízení. b) částka 1.530 Kč na příspěvek na uskutečněnou opravu společných částí domu, jedná se o podíl první žalované dlužnice na splátce úvěru, sjednaného smlouvu o úvěru č. 0054/09/5158 ze dne 27.01.2009 s Československou obchodní bankou, a. s., za účelem financování revitalizace bytového domu c) částka 130 Kč na provozní náklady, ze kterých se hradí odměny výboru, poplatky peněžním ústavům na vedení účtů, společenství domu jednotek, poštovné, pojištění, apod., jedná se o podíl první žalované na provozní náklady, související se správou společných částí domu a pozemku, přičemž jednotlivá celková vydání na provozní náklady domu jsou uvedena v Přehledu o hospodaření domu za rok 2014 a rok 2015. d) částka 150 Kč na příspěvek na odměnu správci nemovitosti.

Soud má za to shodně s tvrzením žalobce, že tyto platby lze podřadit pod náklady související se správou majetkové podstaty, když se jedná o náklady na údržbu a zabezpečení nemovitosti, jak vyplývá i ze shora citovaných dosavadních názorů soudů.

Soud tak uzavírá, že předmětná pohledávka žalobce je pohledávkou za majetkovou podstatou.

Pokud se pak jedná o námitku žalovaného, že nelze předmětnou pohledávku žalobci přiznat, když nepodal v souladu s ustanovením § 298 odst. 3 IZ námitky, tak lze souhlasit s argumentací žalobce, že usnesení insolvenčního soudu ze dne 30.11.2015 č.j. KSOS 40 (38) INS 34400/2013-B15, tedy v době, kdy běžela lhůta k podání námitek i žalobci proti návrhu žalovaného ad 2) tuto povinnost nahradilo povinností žalobce ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí podat u ins. soudu žalobu a to v souladu s ustanovením § 203a odst. 1 IZ. Pokud by mělo platit tvrzení žalovaného, ztratilo by citované zákonné ustanovení smysl.

Řídě se uvedenou úvahou , rozhod soud tak, jak ve výroku v odst. I. uvedeno.

Pro úplnost je třeba uvést, že při vyhlášení rozsudku došlo k chybě v psaní-zjevné nesprávnosti, když při specifikaci výše pohledávky uvedl nesprávně částku 45.100 Kč, ač správně byla předmětem řízení pohledávka ve výši 45.104 Kč . Tuto chybu v psaní odstranil soud postupem dle ust. § 164 o. s. ř. tak, že ji v protokolu o vyhlášení rozsudku opravil a v písemném vyhotovení rozsudku uvedl ve výroku I. již správnou částku . Skutečnost, že se jedná o zřejmou nesprávnost přitom vyplývá z obsahu spisu i z jeho odůvodnění.

O nákladech řízení mezi žalobcem a žalovanými rozhodl soud podle ust. § 163 ve spojení s ust. § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona, podle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Toto řízení (podle ust. § 203a insolvenčního zákona) není

ICM R sice řízením o určení pořadí přihlášené pohledávky, avšak podle ust. § 203a odst. 2 insolvenčního zákona ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně i pro toto řízení.

Soud proto aplikoval ust. § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona a drže se pravidla v něm uvedeného, rozhodl tak, že mezi žalobcem a žalovaným insolvenčním správcem nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že prvožalovaná ne nárok žalovaného nezpochybnila a vlastní jednáním tak předmětné řízení nezapříčinila, tak soud shledal důvod pro aplikaci ustanovení § 150 o.s.ř. a proto rozhodl tak, jak ve výroku v odst.II. uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 29.7.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlastimila Potoczková v. r. Veronika Paličková samosoudkyně

ICM R