40 ICm 4235/2015
Číslo jednací: 40 ICm 4235/2015-24 (KSHK 40 INS 5721/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Ing. Aleš Konečný, Živičná 2858/11 701 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupen: JUDr. Zdeňkem Rudoleckým, advokátem, Tylovo nábřeží 367, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému: IKT Insolvence v. o. s., insolvenční správce dlužníka JUDr. Dušana Jarolína, bytem Hűttlova 868, 541 01 Trutnov, zastoupen: Mgr. Karlem Touschem, o určení pravosti pohledávky ve výši 12.458.401 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 12.458.401 Kč (ke dni zesplatnění), je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce požadoval určení své pohledávky popřené správcem co do pravosti ve výši 12.458.401 Kč. V žalobě tvrdil, že se jedná o pohledávku, když právním důvodem je smlouva o půjčce ze dne 29. 9. 2008 krytá směnkou. Tvrdil, že půjčil dlužníkovi na nákup strojní linky, jenž je součástí majetkové podstaty dlužníka ve výši 16 mil. Kč.

Žalovaný se vyjádřil k žalobě tak, že pohledávku z nejvyšší právní opatrnosti neuznal a ponechal rozhodnutí na insolvenčním soudu.

Soud z přihláškového spisu zjistil, že správce popřel věřiteli pravost pohledávky, když věřitel neprokázal, že by bylo dlužníkovi plněno. Dlužník při přezkumném jednání pohledávku isir.justi ce.cz uznal. Dále z přihláškového spisu bylo zjištěno, že věřitel přihlásil 5.000.000 Kč jako jistinu ze smlouvy o půjčce ze dne 29. 9. 2008 s příslušenstvím, tedy celkem 8.500.000 Kč. Pod pohledávkou č. 2 přihlásil jistinu ve výši 2.500.000 Kč s důvodem vzniku smlouva o půjčce ze dne 22. 8. 2009, s příslušenstvím, celkem přihlásil 3.958.401 Kč. Celková výše dvou pohledávek činila 12.458.401 Kč.

Žalobce při jednání doložil originály dvou směnek, a to směnku bez protestu ze dne 22. 8. 2009, kde se výstavce-dlužník zavázal zaplatit 30. 5. 2014 částku 2.500.000 Kč. Dále předložil druhý originál směnky na sumu 5.000.000 Kč. Jednalo se o směnku vlastní se splatností 29. 9. 2018 na řad žalobce.

Ze smlouvy o půjčce ze dne 29. 9. 2008 bylo zjištěno, že dlužníkovi Eurolabel Packaging BVBA se sídlem v Belgii, zast. jednatelem Dušanem Jarolínem a Dušan Jarolín-dlužník, dále jako dlužník a směnečný ručitel, a žalobce uzavřeli smlouvu o půjčce, když věřitel půjčil dlužníkovi 1 a 2 částku 5.000.000 Kč a ten se zavázal částku vrátit s úrokem ve výši 10 %. Dále bylo uvedeno, že částka bude dlužníkům 1, 2 předána ve splátkách v hotovosti po podpisu smlouvy do 10. 12. 2008. Dlužník se zavázal splatit úrok s jistinou do 29. 9. 2018. Ve smlouvě je uvedeno, že půjčka je jištěna vlastní směnkou vystavenou dlužníkem. Z oznámení věřitele zjištěno, že z důvodu vyhlášení insolvence došlo k zesplatnění půjčky k 31. 7. 2015.

Z druhé smlouvy o půjčce zjištěno, že dlužníkem ze směnky je dlužník a společnosti Menox, spol. s r. o., Mladé Buky. Dlužník a společnosti Menox, spol. s r. o. se zavázali, že poskytnuté prostředky ve výši 2.500.000 Kč použijí na nákup strojního vybavení. Oba dlužníci se zavázali zaplatit jistinu s úroky do 30. 5. 2014 s tím, že závazek podle č. III byl zajištěn JUDr. Dušanem Jarolínem, když směnka byla podepsána v den podpisu smlouvy o půjčce.

Žalovaná strana v závěrečné řeči ponechala po poučení podle ust. § 118 a) o. s. ř. a ust. § 119 a) o. s. ř. rozhodnutí na soudu.

Žalobce tak prokázal směnkami, že jeho nárok je po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že se žalobci náklady nepřiznaly a to v souladu s ust. § 202 insolvenčního zákona, kdy žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení vůči správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 12. října 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková