40 ICm 4234/2015
Číslo jednací: 40 ICm 4234/2015-23 ( KSHK 40 INS 5721/2014 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Ing. František Jaroš, Slepá 1096/5, 708 00 Ostrava, zastoupen: JUDr. Zdeňkem Rudoleckým, advokátem, Tylovo nábřeží 367, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému: IKT INSOLVENCE v. o. s., insolvenční správce dlužníka JUDr. Dušana Jarolína, bytem Hűttlova 868, 541 01 Trutnov, zastoupen: Mgr. Karlem Touschem, o určení pravosti pohledávky ve výši 2.875.880 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 2.875.880 Kč (ke dni zesplatnění), je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce požadoval určení své pohledávky popřené správcem co do pravosti ve výši 2.875.880 Kč. V žalobě tvrdil, že se jedná o pohledávku, když právním důvodem je smlouva o půjčce ze dne 19. 8. 2009 krytá směnkou. Tvrdil, že půjčil dlužníkovi na nákup surovin pro strojní linku, jenž je součástí majetkové podstaty dlužníka v hodnotě cca 16 mil. Kč. isir.justi ce.cz

Žalovaný se vyjádřil k žalobě tak, že pohledávku z nejvyšší právní opatrnosti neuznal a ponechal rozhodnutí na insolvenčním soudu.

Soud z přihláškového spisu zjistil, že správce popřel věřiteli pravost pohledávky, když věřitel neprokázal, že by bylo dlužníkovi plněno. Dlužník při přezkumném jednání pohledávku uznal. Dále z přihláškového spisu bylo zjištěno, že věřitel přihlásil 1.750.000 Kč jako jistinu ze smlouvy o půjčce ze dne 19. 8. 2009 s příslušenstvím, tedy celkem 2.875.880 Kč.

Žalobce při jednání doložil originál směnky vlastní z 19. 8. 2009 se splatností 30. 5. 2014 a k této směnce tvrdil, že kryje smlouvu o půjčce. Ze směnky dále bylo soudem zjištěno, že ji vystavil dlužník.

Žalovaná strana v závěrečné řeči ponechala po poučení podle ust. § 118 a) o. s. ř. a ust. § 119 a) o. s. ř. rozhodnutí na soudu.

Žalobce tak prokázal směnkou, že jeho nárok je po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že se žalobci náklady nepřiznaly a to v souladu s ust. § 202 insolvenčního zákona, kdy žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení vůči správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 12. října 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků