40 ICm 4173/2014
40 ICm 4173/2014-49 (KSOS 40 INS 14712/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce Intrum Justitia Czech, s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27221971, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému Jakub Háj a spol., se sídlem Palackého Nám. 354, 763 12 Vizovice, IČO: 02563657, insolvenčnímu správci dlužníka Emila anonymizovano , anonymizovano , bytem Zámecká 1, 753 62 Potštát, zastoupenému Mgr. Martinem Zvoníčkem, advokátem se sídlem Lešetín VI/671, 760 01 Zlín, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba se v části určení pravosti pohledávky žalobce ve výši 79.534,22 Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 40 INS 14712/2014 přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná, z a m í t á .

II. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Emilem anonymizovano , anonymizovano , bytem Zámecká 1, 753 62 Potštát, ve výši 309.052,89 Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 40 INS 14712/2014 přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 28.11.2014 došlou soudu téhož dne domáhal se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Emilem anonymizovano , anonymizovano , bytem Zámecká 1, 753 62 Potštát (dále jen dlužník) pohledávku ve výši 388.587,11 Kč.

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 388.587,11 Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.07.2010, číslo úvěru 0198987815. Žalovaný při přezkumném jednání konaném dne 09.10.2014 popřel pohledávku v celém rozsahu. Žalobce nesouhlasil s popřením žalovaného a podal proto žalobu na určení práva. Žalobce není původní smluvní stranou smlouvy o úvěru, nýbrž postupníkem pohledávky věřitele jako postupitele na základě písemné rámcové smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 07.06.2013 a seznamu postupovaných pohledávek ze dne 14.06.2013 uzavřené mezi postupitelem GE Money Bank, a.s. a žalobcem jako postupníkem. Žalobce má za to, že postupovaná pohledávka byla ve výše uvedených listinách řádně specifikována a žalobce byl tedy aktivně legitimován k uplatnění pohledávky.

Žalovaný v písemném procesním stanovisku uvedl, že pohledávku žalobce popřel co do pravosti z důvodu nedostatku aktivní legitimace věřitele k uplatnění pohledávky a v rozsahu odpovídajícím smluvní pokutě. Žalovaný uvedl, že v přihlášce žalobce netvrdil ani nedoložil splnění notifikační povinnosti postupitele a žalovaný jako insolvenční správce tedy pro posouzení aktivní legitimace zkoumal platnost předložené postupní smlouvy. Žalovaný dále namítl neplatnost postupní smlouvy, jelikož v rámcové smlouvě nejsou pohledávky řádně specifikovány, a seznam postupovaných pohledávek není platnou smlouvou o postoupení pohledávek, neboť neobsahuje projev vůle smluvních stran uvedené pohledávky postoupit. Ve smlouvě byla sjednána odkládací podmínka, dle které k postoupení pohledávek dochází až zaplacením úplaty uvedené v realizační smlouvě. Věřitel však v rámci podané přihlášky netvrdil ani nedoložil splnění odkládací podmínky, tj. úhrada sjednané úplaty. Žalovaný dále uvedl, že tvrzení o splnění notifikační povinnosti či zaplacení úplaty za postoupení, resp. naplnění odkládací podmínky, je nepřípustnou novotou ve smyslu ust. § 198 odst. 2 IZ.

K námitkám žalovaného žalobce uvedl, že smluvní podmínky, které jsou sjednány v rámcové smlouvě, se staly součástí obsahu realizační smlouvy-seznamu postupovaných pohledávek. Pokud jde o notifikaci odkoupení pohledávky od původního věřitele, žalobce uvedl, že postupitel oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky a dále uvedl, že kupní cena za odkup ve výši 5.411.093,37 Kč, mezi kterými byla také pohledávka za dlužníkem, byla zaplacena. Pokud měl žalovaný jako insolvenční správce pochybnost ohledně aktivní legitimace, měl postupovat dle ust. § 187 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vyzvat k doplnění přihlášky pohledávky či k odstranění vad.

Soud ve věci rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání.

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále o. z.), tj. zákon č. 89/2012 Sb., který zrušil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále obč. zák.). S přihlédnutím k ust. § 3028 o. z. se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva a povinnosti z nich vzniklých, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník ve znění účinném do 31.12.2013).

Soud ve věci nejprve zjišťoval, zda byly splněny předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou zabývat.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 40 INS 14712/214-A5 ze dne 01.07.2014 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a současně bylo rozhodnuto o povolení oddlužení a ustanovení žalovaného IS.

Přihláškou č. P3 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 388.587,11 Kč z důvodu smlouvy o úvěru GE Money Bank, a.s. ze dne 13.07.2010, č. úvěru 0198987815. Jako další okolnosti bylo uvedeno, že výše jistiny představuje nesplacená odkoupená jistina ve výši 239.438,13 Kč a nesplacená odkoupená smluvní pokuta ve výši 79.534,22 Kč. Pohledávka byla odkoupena na základě rámcové smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 07.06.2013 a seznamu postupovaných pohledávek ze dne 14.06.2013.

Ze seznamu přihlášených pohledávek věřitele č. 3, číslo přihlášky 3 bylo zjištěno, že žalovaný u přezkumného jednání konaného dne 09.10.2014 popřel pohledávku ve výši 388.587,11 Kč z důvodu, že věřitel není k uplatnění pohledávky aktivně legitimován. Věřitelem předložená listina rámcová smlouva o postoupení pohledávek ze dne 07.06.2013 není platnou smlouvou o postoupení pohledávek (je vyjádřena toliko budoucí vůle účastníků sjednat postoupení, postupované pohledávky nejsou řádně specifikovány-je odkazováno na přílohy, jež v době uzavření rámcové smlouvy neexistovaly. Postoupení je též vázáno na odkládací podmínku dle čl. II odst. 6 smlouvy-zaplacení celkové úplaty, přičemž zaplacení úplaty není věřitelem tvrzeno ani prokázáno). Rámcová smlouva je tedy neplatná z důvodu absence podstatných náležitostí smlouvy o postoupení pohledávky, neurčitosti a nadto absentuje tvrzení a prokázání realizace odkládací podmínky. Následně uzavřená listina Seznam postupovaných pohledávek ze dne 14.06.2013 není platnou smlouvou o postoupení pohledávek, neboť neobsahuje projev vůle smluvních stran uvedené pohledávky postoupit. Odkaz na dříve uzavřenou budoucí rámcovou smlouvu o postoupení pohledávek absenci projevu vůle nezhojuje (rámcová smlouva by nadto zakládala neurčitost a rozpornost projevů vůle, zejména s ohledem na existenci odkládací podmínky). Věřitel nadto netvrdí ani neprokazuje úkon původního věřitele-oznámení o postoupení pohledávky, jímž by mohla být neplatnost výše uvedených smluv ve vztahu vůči insolvenčnímu dlužníku zhojena. Věřitel tedy neprokázal aktivní legitimaci k uplatnění pohledávky.

Vyrozuměním o popření nevykonatelné pohledávky žalovaný vyrozuměl žalobce o popření v celkové výši 388.587,11 Kč, přičemž vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 19.11.2014.

Usnesením č. j. KSOS 40 INS 14712/2014-P3/4 ze dne 16.12.2014 bylo soudem vzato na vědomí částečně zpětvzetí přihlášky pohledávky P3 ve výši 79.534,22 Kč z titulu smluvní pokuty. Usnesení nabylo právní moci dne 06.01.2015.

V části, ve které byla vzata přihláška pohledávky zpět, soud žalobu odmítl postupem dle ust. § 160 odst. 4 IZ jako žalobu podanou osobou, která k tomu nebyla oprávněna.

Po takto provedeném dokazování soud učinil závěr o splnění předpokladů, za nichž se soud může nárokem uplatněným incidenční žalobou zabývat (zjištění úpadku dlužníka, ustanovení žalovaného IS, řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, popření přihlášené pohledávky IS). S ohledem, že vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky bylo doručeno žalobci dne 19.11.2014 a žaloba byla soudu doručena dne 28.11.2014, byl učiněn závěr o včasnosti podané žaloby.

Poté, co soud učinil závěr o splnění výše uvedených předpokladů, zabýval se oprávněností nároku uplatněného incidenční žalobou.

V dané věci byl spor o aktivní legitimaci s ohledem na neplatnost postupní smlouvy. Dále bylo sporné, zda žalobce mohl ve smyslu ust. § 198 odst. 2 IZ v žalobě jako důvod vzniku uplatnit také skutečnost oznámení postoupení pohledávek a zaplacení úplaty za postoupení pohledávek.

Rámcovou smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 07.06.2013 se GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 25672720 jako postupitel a žalobce jako postupník dohodli, že postupitel bude za podmínek touto smlouvou stanovených postupovat postupníkovi pohledávky vzniklé ze smluv, které uzavřel postupitel jako věřitel se svými klienty jako dlužníky a které byly věřitelem zesplatněny. Postupitel bude pohledávky postupovat postupníkovi v měsíčních dávkách, vždy 1x v daném měsíci a smluvní strany si sjednaly v příloze č. 1 této smlouvy parametry pohledávek v rámci každé dávky a objem úplat za postoupení pohledávek v jedné dávce. Postupitel a postupník se dohodli, že k postoupení příslušné pohledávky postupované v rámci jedné dávky, tj. pohledávky uvedené v příslušném seznamu, dojde v okamžiku připsání celkové úplaty dle článku IV. smlouvy na účet postupitele uvedený v příloze č. 1. Příloha č. 1 obsahuje seznam postupovaných pohledávek na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi postupitelem a postupníkem dne 07.06.2013. Jako postupitel je uvedena GE Money Bank, a.s., jako postupník je uveden žalobce, celková výše postupovaných pohledávek: 85.754.251,86 Kč, celková výše úplaty: 5.411.093,37 Kč. Seznam obsahuje číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření, datum splatnosti, jméno a příjmení dlužníka, rodné číslo dlužníka, výši pohledávky k datu podpisu seznamu a výši úplaty. V seznamu je uveden pod položkou č. 204 dlužník Emil Šanovec, č. smlouvy 198987815, datum uzavření smlouvy dne

13.07.2010, datum splatnosti smlouvy dne 23.04.2012, , výše pohledávky k datu podpisu seznamu 333.721,65 Kč, výše úplaty 21.057,84 Kč. Příloha č. 1 je podepsána za postupitele i postupníka dne 14.06.2013 a je v ní uvedeno číslo účtu 172634798/0600 a variabilní symbol: 22244.

Z výpisu z účtu žalobce, z bankovního výpisu č. 34 ze dne 18.06.2013, bylo zjištěno, že z čísla účtu žalobce byla odepsána částka 5.411.093,37 Kč ve prospěch účtu 172634798/0600, VS 22244.

Oznámením o postoupení pohledávky ze dne 22.05.2013 bylo zjištěno, že GE Money Bank, a.s. oznámila dlužníkovi, že postoupila na základě rámcové smlouvy o postoupení pohledávek jako postupitel žalobci pohledávku ze smlouvy o úvěru č. 198987815. Z dodejky bylo zjištěno, že oznámení o postoupení pohledávky bylo dlužníkovi doručeno.

Po takto provedeném dokazování a po zhodnocení provedených důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti dospěl soud k závěru, že žaloba je v části 309.052,89 Kč důvodná.

Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 21 odst. 1, písm. e) vyhl. č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, přihláška pohledávky obsahuje bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky.

Z výše uvedených zjištění o obsahu přihlášky pohledávky žalobce je zřejmé, že žalobce přihlásil pohledávku dle označené smlouvy o úvěru jako nepodmíněnou pohledávku, přičemž z rámcové smlouvy o postoupení pohledávek vyplývá, že žalobce přihlásil pohledávku, pro jejíž vznik byla sjednána odkládací podmínka, a to zaplacení úplaty. Jestliže tedy žalobce přihlásil pohledávku jako nepodmíněnou, aniž v přihlášce pohledávky uvedl konkrétní skutečnost, z níž by vyplývalo splnění odkládací podmínky uvedené v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek, na jejíž splnění je vznik pohledávky vázán, nevylíčil v přihlášce pohledávky dostatečně skutečnosti rozhodné pro vznik pohledávky a jeho přihláška postrádá náležitosti dle ust. § 174 odst. 2 věta druhá IZ a ust. § 21 odst. 1, písm. e) uvedené vyhlášky a je neúplná. Za této situace bylo potřeba postupovat podle ust. § 188 odst. 2 IZ a vyzvat žalobce, aby v určené lhůtě doplnil svá tvrzení o vylíčení skutečnosti o vzniku pohledávky. I když měl žalovaný vyzvat žalobce k doplnění přihlášky o skutečnosti rozhodné pro vznik pohledávek, je možné žalobě o určení sporné pohledávky rozhodnout, jelikož splnění odkládací podmínky bylo prokázáno. V insolvenčním řízení se uplatňuje princip rozhodného okamžiku , na jehož základě soud rozhoduje, kterým je zjištění skutkového stavu věci v době jeho rozhodnutí. Pravidlo, že po uplynutí přihlašovací lhůty nelze přihlásit jinou pohledávku, není v této věci porušeno proto, že žalobce přihlásil nepodmíněnou pohledávku a její vznik byl v řízení prokázán. Navíc žalobce prokázal, že postupitel dlužníkovi postoupení pohledávky oznámil, a proto jemu a potažmo insolvenčnímu správci nepřísluší námitka neplatnosti smlouvy. Nad rámec soud konstatuje, že má za to, že postupní smlouva ve spojení se seznamem postupovaných pohledávek vyhovuje náležitostem ust. § 524 a násl. obč. zák. a ust. § 37 obč. zák.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22.10.2015

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová